Nhảy đến nội dung chính

Các RPC Endpoint

Ví dụ:


View access key

Trả về thông tin một single access key của một account được chỉ định.

Nếu permission của key là FunctionCall, nó sẽ trả về chi tiết hơn, ví dụ như allowance, receiver_id, và method_names.

 • method: query
 • các param:
  • request_type: view_access_key
  • finality HOẶC block_id
  • account_id: "example.testnet"
  • public_key: "example.testnet's public key"
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "query",
"params": {
"request_type": "view_access_key",
"finality": "final",
"account_id": "client.chainlink.testnet",
"public_key": "ed25519:H9k5eiU4xXS3M4z8HzKJSLaZdqGdGwBG49o7orNC4eZW"
}
}
Ví dụ về response nhận được:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"nonce": 85,
"permission": {
"FunctionCall": {
"allowance": "18501534631167209000000000",
"receiver_id": "client.chainlink.testnet",
"method_names": ["get_token_price"]
}
},
"block_height": 19884918,
"block_hash": "GGJQ8yjmo7aEoj8ZpAhGehnq9BSWFx4xswHYzDwwAP2n"
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key:

ERROR_TYPE
error.name

ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_BLOCKBlock đang được request chưa được tạo ra, hoặc nó đã được garbage-collect (dọn dẹp để tiết kiệm dung lượng trên node RPC)
 • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
 • If the block had been produced more than 5 epochs ago, try to send your request to an archival node
INVALID_ACCOUNTaccount_id đã được request không hợp lệ
 • Cung cấp một account_id hợp lệ
UNKNOWN_ACCOUNTKhông tìm thấy account_id được request, do account chưa được tạo hoặc đã bị xóa
 • Kiểm tra lại account_id
 • Chỉ định một block khác, hoặc thử lại nếu bạn request state mới nhất
UNKNOWN_ACCESS_KEYKhông tìm thấy public_key, do public key chưa được tạo hoặc đã bị xóa
 • Kiểm tra lại public_key
 • Chỉ định một block khác, hoặc thử lại nếu bạn request state mới nhất
UNAVAILABLE_SHARDNode không thể tìm thấy data được request, vì nó không track đến shard mà dữ liệu tồn tại
 • Gởi một request đến node khác, node mà có thể track đến shard
NO_SYNCED_BLOCKSNode vẫn còn đang sync và block được request chưa có trong database
 • Chờ đến khi node sync xong
 • Gởi một request đến một node khác đã sync xong
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm các chi tiết

View access key list

You can query all access keys for a given account.

 • method: query
 • các param:
  • request_type: view_access_key_list
  • finality HOẶC block_id
  • account_id: "example.testnet"

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "query",
"params": {
"request_type": "view_access_key_list",
"finality": "final",
"account_id": "example.testnet"
}
}
Ví dụ về response nhận được:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"keys": [
{
"public_key": "ed25519:2j6qujbkPFuTstQLLTxKZUw63D5Wu3SG79Gop5JQrNJY",
"access_key": {
"nonce": 17,
"permission": {
"FunctionCall": {
"allowance": "9999203942481156415000",
"receiver_id": "place.meta",
"method_names": []
}
}
}
},
{
"public_key": "ed25519:46etzhzZHN4NSQ8JEQtbHCX7sT8WByS3vmSEb3fbmSgf",
"access_key": {
"nonce": 2,
"permission": {
"FunctionCall": {
"allowance": "9999930655034196535000",
"receiver_id": "dev-1596616186817-8588944",
"method_names": []
}
}
}
},
{
"public_key": "ed25519:4F9TwuSqWwvoyu7JVZDsupPhC7oYbYNsisBV2yQvyXFn",
"access_key": {
"nonce": 0,
"permission": "FullAccess"
}
},
{
"public_key": "ed25519:4bZqp6nm1btr92UfKbyADDzJ4oPK9JetHXqEYqbYZmkD",
"access_key": {
"nonce": 2,
"permission": "FullAccess"
}
},
{
"public_key": "ed25519:6ZPzX7hS37jiU9dRxbV1Waf8HSyKKFypJbrnZXzNhqjs",
"access_key": {
"nonce": 2,
"permission": {
"FunctionCall": {
"allowance": "9999922083697042955000",
"receiver_id": "example.testnet",
"method_names": []
}
}
}
},
{
"public_key": "ed25519:81RKfuo7mBbsaviTmBsq18t6Eq4YLnSi3ye2CBLcKFUX",
"access_key": {
"nonce": 8,
"permission": "FullAccess"
}
},
{
"public_key": "ed25519:B4W1oAYTcG8GxwKev8jQtsYWkGwGdqP24W7eZ6Fmpyzc",
"access_key": {
"nonce": 0,
"permission": {
"FunctionCall": {
"allowance": "10000000000000000000000",
"receiver_id": "dev-1594144238344",
"method_names": []
}
}
}
},
{
"public_key": "ed25519:BA3AZbACoEzAsxKeToFd36AVpPXFSNhSMW2R6UYeGRwM",
"access_key": {
"nonce": 0,
"permission": {
"FunctionCall": {
"allowance": "10000000000000000000000",
"receiver_id": "new-corgis",
"method_names": []
}
}
}
},
{
"public_key": "ed25519:BRyHUGAJjRKVTc9ZqXTTSJnFmSca8WLj8TuVe1wXK3LZ",
"access_key": {
"nonce": 17,
"permission": "FullAccess"
}
},
{
"public_key": "ed25519:DjytaZ1HZ5ZFmH3YeJeMCiC886K1XPYeGsbz2E1AZj2J",
"access_key": {
"nonce": 31,
"permission": "FullAccess"
}
},
{
"public_key": "ed25519:DqJn5UCq6vdNAvfhnbpdAeuui9a6Hv9DKYDxeRACPUDP",
"access_key": {
"nonce": 0,
"permission": "FullAccess"
}
},
{
"public_key": "ed25519:FFxG8x6cDDyiErFtRsdw4dBNtCmCtap4tMTjuq3umvSq",
"access_key": {
"nonce": 0,
"permission": "FullAccess"
}
}
],
"block_height": 17798231,
"block_hash": "Gm7YSdx22wPuciW1jTTeRGP9mFqmon69ErFQvgcFyEEB"
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

ERROR_TYPE
error.name

ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_BLOCKBlock đang được request chưa được tạo ra, hoặc nó đã được garbage-collect (dọn dẹp để tiết kiệm dung lượng trên node RPC)
 • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
 • If the block had been produced more than 5 epochs ago, try to send your request to an archival node
INVALID_ACCOUNTNode vẫn còn đang sync và block được request chưa có trong database
 • Cung cấp một account_id hợp lệ
UNKNOWN_ACCOUNTKhông tìm thấy account_id được request, do account chưa được tạo hoặc đã bị xóa
 • Kiểm tra lại account_id
 • Chỉ định một block khác, hoặc thử lại nếu bạn đang request state mới nhất
UNAVAILABLE_SHARDNode không thể tìm thấy data được request, vì nó không track đến shard mà dữ liệu tồn tại
 • Gởi một request đến node khác, node mà có thể track đến shard
NO_SYNCED_BLOCKSNode vẫn còn đang sync và block được request chưa có trong database
 • Chờ đến khi node sync xong
 • Gởi một request đến một node khác đã sync xong
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Các thay đổi View access key (đơn)

Trả về các thay đổi riêng lẻ của access key trong một block cụ thể. Bạn có thể query nhiều key bằng cách pass một array các object có chứa account_idpublic_key.

 • method: EXPERIMENTAL_changes
 • các param:
  • changes_type: single_access_key_changes
  • keys: [{ account_id, public_key }]
  • finality HOẶC block_id

Ví dụ:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "EXPERIMENTAL_changes",
"params": {
"changes_type": "single_access_key_changes",
"keys": [
{
"account_id": "example-acct.testnet",
"public_key": "ed25519:25KEc7t7MQohAJ4EDThd2vkksKkwangnuJFzcoiXj9oM"
}
],
"finality": "final"
}
}
Ví dụ về response nhận được:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"block_hash": "4kvqE1PsA6ic1LG7S5SqymSEhvjqGqumKjAxnVdNN3ZH",
"changes": [
{
"cause": {
"type": "transaction_processing",
"tx_hash": "HshPyqddLxsganFxHHeH9LtkGekXDCuAt6axVgJLboXV"
},
"type": "access_key_update",
"change": {
"account_id": "example-acct.testnet",
"public_key": "ed25519:25KEc7t7MQohAJ4EDThd2vkksKkwangnuJFzcoiXj9oM",
"access_key": {
"nonce": 1,
"permission": "FullAccess"
}
}
}
]
},
"id": "dontcare"
}

What Could Go Wrong?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về bởi method EXPERIMENTAL_changes:

ERROR_TYPE
error.name

ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_BLOCKBlock đang được request chưa được tạo ra, hoặc nó đã được garbage-collect (dọn dẹp để tiết kiệm dung lượng trên node RPC)
 • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
 • If the block had been produced more than 5 epochs ago, try to send your request to an archival node
NOT_SYNCED_YETNode vẫn còn đang sync và block được request chưa có trong database
 • Chờ đến khi node sync xong
 • Gởi một request đến một node khác đã sync xong
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Các thay đổi View access key (tất cả)

Trả về các thay đổi đến tất cả các access key của một block được chỉ định. Có thể query nhiều tài khoản bằng cách pass một array của account_ids.

 • method: EXPERIMENTAL_changes
 • các param:
  • changes_type: all_access_key_changes
  • account_ids: [ "example.testnet", "example2.testnet"]
  • finality HOẶC block_id

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "EXPERIMENTAL_changes",
"params": {
"changes_type": "all_access_key_changes",
"account_ids": ["example-acct.testnet"],
"block_id": "4kvqE1PsA6ic1LG7S5SqymSEhvjqGqumKjAxnVdNN3ZH"
}
}
Các kết quả cuối cùng của transaction có thể được query qua Transaction Status hoặc NEAR Explorer bằng cách sử dụng kết quả hash được trả về như ví dụ sau đây.

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"block_hash": "4kvqE1PsA6ic1LG7S5SqymSEhvjqGqumKjAxnVdNN3ZH",
"changes": [
{
"cause": {
"type": "transaction_processing",
"tx_hash": "HshPyqddLxsganFxHHeH9LtkGekXDCuAt6axVgJLboXV"
},
"type": "access_key_update",
"change": {
"account_id": "example-acct.testnet",
"public_key": "ed25519:25KEc7t7MQohAJ4EDThd2vkksKkwangnuJFzcoiXj9oM",
"access_key": {
"nonce": 1,
"permission": "FullAccess"
}
}
},
{
"cause": {
"type": "receipt_processing",
"receipt_hash": "CetXstu7bdqyUyweRqpY9op5U1Kqzd8pq8T1kqfcgBv2"
},
"type": "access_key_update",
"change": {
"account_id": "example-acct.testnet",
"public_key": "ed25519:96pj2aVJH9njmAxakjvUMnNvdB3YUeSAMjbz9aRNU6XY",
"access_key": {
"nonce": 0,
"permission": "FullAccess"
}
}
}
]
},
"id": "dontcare"
}

What Could Go Wrong?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Ví dụ:

ERROR_TYPE
error.name

ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_BLOCKBlock đang được request chưa được tạo ra, hoặc nó đã được garbage-collect (dọn dẹp để tiết kiệm dung lượng trên node RPC)
 • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
 • If the block had been produced more than 5 epochs ago, try to send your request to an archival node
NOT_SYNCED_YETNode vẫn còn đang sync và block được request chưa có trong database
 • Chờ đến khi node sync xong
 • Gởi một request đến một node khác đã sync xong
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Was this page helpful?