Nhảy đến nội dung chính

Các RPC Endpoint

Ví dụ:


Send transaction (async)

Send một transaction và lập tức trả về transaction hash.

 • method: broadcast_tx_async
 • các param: [SignedTransaction được encode trong base64]

Ví dụ về response nhận được:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "broadcast_tx_async",
"params": [
"DgAAAHNlbmRlci50ZXN0bmV0AOrmAai64SZOv9e/naX4W15pJx0GAap35wTT1T/DwcbbDwAAAAAAAAAQAAAAcmVjZWl2ZXIudGVzdG5ldNMnL7URB1cxPOu3G8jTqlEwlcasagIbKlAJlF5ywVFLAQAAAAMAAACh7czOG8LTAAAAAAAAAGQcOG03xVSFQFjoagOb4NBBqWhERnnz45LY4+52JgZhm1iQKz7qAdPByrGFDQhQ2Mfga8RlbysuQ8D8LlA6bQE="
]
}

Các kết quả cuối cùng của transaction có thể được query qua Transaction Status hoặc NEAR Explorer bằng cách sử dụng kết quả hash được trả về như ví dụ sau đây.

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": "6zgh2u9DqHHiXzdy9ouTP7oGky2T4nugqzqt9wJZwNFm",
"id": "dontcare"
}

Final transaction results can be queried using Transaction Status or NEAR Explorer using the above result hash returning a result similar to the example below.

NEAR-Explorer-transactionHash

Sự cố nào có thể xảy ra?

When API request fails, RPC server returns a structured error response with a limited number of well-defined error variants, so client code can exhaustively handle all the possible error cases. Our JSON-RPC errors follow verror convention for structuring the error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

The fields code, data, and message in the structure above are considered legacy ones and might be deprecated in the future. Please, don't rely on them.

Ví dụ:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Send transaction (await)

Sends a transaction and waits until transaction is fully complete. (Has a 10 second timeout)

 • method: broadcast_tx_commit
 • các param: [SignedTransaction được encode dưới dạng base64]

Example:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "broadcast_tx_commit",
"params": [
"DgAAAHNlbmRlci50ZXN0bmV0AOrmAai64SZOv9e/naX4W15pJx0GAap35wTT1T/DwcbbDQAAAAAAAAAQAAAAcmVjZWl2ZXIudGVzdG5ldIODI4YfV/QS++blXpQYT+bOsRblTRW4f547y/LkvMQ9AQAAAAMAAACh7czOG8LTAAAAAAAAAAXcaTJzu9GviPT7AD4mNJGY79jxTrjFLoyPBiLGHgBi8JK1AnhK8QknJ1ourxlvOYJA2xEZE8UR24THmSJcLQw="
]
}
Example response:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"status": {
"SuccessValue": ""
},
"transaction": {
"signer_id": "sender.testnet",
"public_key": "ed25519:Gowpa4kXNyTMRKgt5W7147pmcc2PxiFic8UHW9rsNvJ6",
"nonce": 13,
"receiver_id": "receiver.testnet",
"actions": [
{
"Transfer": {
"deposit": "1000000000000000000000000"
}
}
],
"signature": "ed25519:7oCBMfSHrZkT7tzPDBxxCd3tWFhTES38eks3MCZMpYPJRfPWKxJsvmwQiVBBxRLoxPTnXVaMU2jPV3MdFKZTobH",
"hash": "ASS7oYwGiem9HaNwJe6vS2kznx2CxueKDvU9BAYJRjNR"
},
"transaction_outcome": {
"proof": [],
"block_hash": "9MzuZrRPW1BGpFnZJUJg6SzCrixPpJDfjsNeUobRXsLe",
"id": "ASS7oYwGiem9HaNwJe6vS2kznx2CxueKDvU9BAYJRjNR",
"outcome": {
"logs": [],
"receipt_ids": ["BLV2q6p8DX7pVgXRtGtBkyUNrnqkNyU7iSksXG7BjVZh"],
"gas_burnt": 223182562500,
"tokens_burnt": "22318256250000000000",
"executor_id": "sender.testnet",
"status": {
"SuccessReceiptId": "BLV2q6p8DX7pVgXRtGtBkyUNrnqkNyU7iSksXG7BjVZh"
}
}
},
"receipts_outcome": [
{
"proof": [],
"block_hash": "5Hpj1PeCi32ZkNXgiD1DrW4wvW4Xtic74DJKfyJ9XL3a",
"id": "BLV2q6p8DX7pVgXRtGtBkyUNrnqkNyU7iSksXG7BjVZh",
"outcome": {
"logs": [],
"receipt_ids": ["3sawynPNP8UkeCviGqJGwiwEacfPyxDKRxsEWPpaUqtR"],
"gas_burnt": 223182562500,
"tokens_burnt": "22318256250000000000",
"executor_id": "receiver.testnet",
"status": {
"SuccessValue": ""
}
}
},
{
"proof": [],
"block_hash": "CbwEqMpPcu6KwqVpBM3Ry83k6M4H1FrJjES9kBXThcRd",
"id": "3sawynPNP8UkeCviGqJGwiwEacfPyxDKRxsEWPpaUqtR",
"outcome": {
"logs": [],
"receipt_ids": [],
"gas_burnt": 0,
"tokens_burnt": "0",
"executor_id": "sender.testnet",
"status": {
"SuccessValue": ""
}
}
}
]
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

When API request fails, RPC server returns a structured error response with a limited number of well-defined error variants, so client code can exhaustively handle all the possible error cases. Our JSON-RPC errors follow verror convention for structuring the error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

The fields code, data, and message in the structure above are considered legacy ones and might be deprecated in the future. Please, don't rely on them.

Ví dụ:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORINVALID_TRANSACTIONMột eror đã xảy ra trong quá trình thực thi transaction
 • Xem error.cause.info để biết thêm chi tiết
TIMEOUT_ERRORTransaction đã được định tuyến (route), nhưng chưa được record trên chain sau 10 giây.
 • Submit lại request với transaction giống hệt vậy (trong NEAR protocol, các transaction chỉ được apply đúng một lần, vì vậy nếu transaction gửi trước đó đã được apply, request này sẽ chỉ trả lại kết quả là đã biết, nếu không, nó sẽ định tuyến (route) transaction lên chain một lần nữa)
 • Hãy kiểm tra lại transaction của bạn là hợp lệ
 • Kiểm tra xem account id của người ký có đủ token để thanh toán transaction fee hay không (lưu ý rằng một số token trên mỗi account có thể bị khóa để trang trải storage cost)
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Transaction Status

Query status của một transaction bằng hash và trả về kết quả cuối cùng của transaction.

 • method: tx
 • các param:
  • transaction hash (xem NEAR Explorer để hiểu về một transaction hash hợp lệ)
  • sender account id

Example:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "tx",
"params": ["6zgh2u9DqHHiXzdy9ouTP7oGky2T4nugqzqt9wJZwNFm", "sender.testnet"]
}
Example Result:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"status": {
"SuccessValue": ""
},
"transaction": {
"signer_id": "sender.testnet",
"public_key": "ed25519:Gowpa4kXNyTMRKgt5W7147pmcc2PxiFic8UHW9rsNvJ6",
"nonce": 15,
"receiver_id": "receiver.testnet",
"actions": [
{
"Transfer": {
"deposit": "1000000000000000000000000"
}
}
],
"signature": "ed25519:3168QMdTpcwHvM1dmMYBc8hg9J3Wn8n7MWBSE9WrEpns6P5CaY87RM6k4uzyBkQuML38CZhU18HzmQEevPG1zCvk",
"hash": "6zgh2u9DqHHiXzdy9ouTP7oGky2T4nugqzqt9wJZwNFm"
},
"transaction_outcome": {
"proof": [
{
"hash": "F7mL76CMdfbdZ3xCehVGNh1fCyaR37gr3MeGX3EZkiVf",
"direction": "Right"
}
],
"block_hash": "ADTMLVtkhsvzUxuf6m87Pt1dnF5vi1yY7ftxmNpFx7y",
"id": "6zgh2u9DqHHiXzdy9ouTP7oGky2T4nugqzqt9wJZwNFm",
"outcome": {
"logs": [],
"receipt_ids": ["3dMfwczW5GQqXbD9GMTnmf8jy5uACxG6FC5dWxm3KcXT"],
"gas_burnt": 223182562500,
"tokens_burnt": "22318256250000000000",
"executor_id": "sender.testnet",
"status": {
"SuccessReceiptId": "3dMfwczW5GQqXbD9GMTnmf8jy5uACxG6FC5dWxm3KcXT"
}
}
},
"receipts_outcome": [
{
"proof": [
{
"hash": "6h95oEd7ih62KXfyPT4zsZYont4qy9sWEXc5VQVDhqtG",
"direction": "Right"
},
{
"hash": "6DnibgZk1T669ZprcehUy1GpCSPw1kjzXRGu69nSaUNn",
"direction": "Right"
}
],
"block_hash": "GgFTVr33r4MrpAiHc9mr8TZqLnpZAX1BaZTNvhBnciy2",
"id": "3dMfwczW5GQqXbD9GMTnmf8jy5uACxG6FC5dWxm3KcXT",
"outcome": {
"logs": [],
"receipt_ids": ["46KYgN8ddxs4Qy8C7BDQH49XUfcYZsaQmAvdU1nfcL9V"],
"gas_burnt": 223182562500,
"tokens_burnt": "22318256250000000000",
"executor_id": "receiver.testnet",
"status": {
"SuccessValue": ""
}
}
},
{
"proof": [
{
"hash": "CD9Y7Bw3MSFgaPZzpc1yP51ajhGDCAsR61qXcMNcRoHf",
"direction": "Left"
}
],
"block_hash": "EGAgKuW6Bd6QKYSaxAkx2pPGmnjrjAcq4UpoUiqMXvPH",
"id": "46KYgN8ddxs4Qy8C7BDQH49XUfcYZsaQmAvdU1nfcL9V",
"outcome": {
"logs": [],
"receipt_ids": [],
"gas_burnt": 0,
"tokens_burnt": "0",
"executor_id": "sender.testnet",
"status": {
"SuccessValue": ""
}
}
}
]
},
"id": "dontcare"
}

heads up

In the case of function call transactions, this query will not wait for all receipts generated by this transaction to finish before returning a result. Rather, it will only wait for its return value to finish before returning; which could be a promise.

Let's say a transaction only contains a "function call" action that calls a transfer() method like the one below (written in Rust). It will only wait for the "function call" receipt, not necessarily the receipt from the actual transfer of funds to finish before returning a result.

pub fn transfer(receiver_id: String) {
Promise::new(receiver_id).transfer(10);
}

However, if we slightly modify the function to have the promise as a return value, then the tx status query will wait for this promise to finish before returning results.

pub fn transfer_promise(receiver_id: String) -> Promise {
Promise::new(receiver_id).transfer(10)
}

Despite such design, the tx endpoint can be used to check whether all receipts have finished.

Instead of looking at the main result status, we can check all of the receipts returned status and see if any are Unknown. If none of the receipts statuses are unknown, we can be certain that all receipts generated have finished.

In addition, tx endpoint does not provide finality guarantees. To make sure that the entire execution is final, it suffices to ensure every block_hash in every outcome is final.

Sự cố nào có thể xảy ra?

When API request fails, RPC server returns a structured error response with a limited number of well-defined error variants, so client code can exhaustively handle all the possible error cases. Our JSON-RPC errors follow verror convention for structuring the error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

The fields code, data, and message in the structure above are considered legacy ones and might be deprecated in the future. Please, don't rely on them.

Ví dụ:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORINVALID_TRANSACTIONMột error đã xảy ra trong quá trình thực thi transaction
 • Xem error.cause.info để biết thêm chi tiết
UNKNOWN_TRANSACTIONTransaction được request không available trên node do nó có thể chưa được record trên chain, hoặc đã bị garbage-collect
 • Hãy thử lại sau
 • Nếu transaction đã được submit hơn 5 epoch trước đó, hãy thử gởi request của bạn đến một archival node
 • Kiểm tra lại transaction hash
TIMEOUT_ERRORKhông thể đợi status của transaction trong khoảng thời gian timeout
 • Gởi một request đến một node khác
 • Hãy thử lại sau
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Transaction Status with Receipts

Query status của một transaction bằng hash, trả về kết quả cuối cùng của transaction các detail của tất cả các receipt.

 • method: EXPERIMENTAL_tx_status
 • các param:
  • transaction hash (xem NEAR Explorer để hiểu về một transaction hash hợp lệ)
  • sender account id (được sử dụng để xác định shard nào cần query cho transaction)

Example:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "EXPERIMENTAL_tx_status",
"params": ["HEgnVQZfs9uJzrqTob4g2Xmebqodq9waZvApSkrbcAhd", "bowen"]
}
Example response:

{
"id": "123",
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"receipts": [
{
"predecessor_id": "bowen",
"receipt": {
"Action": {
"actions": [
{
"FunctionCall": {
"args": "eyJhbW91bnQiOiIxMDAwIiwicmVjZWl2ZXJfaWQiOiJib3dlbiJ9",
"deposit": "0",
"gas": 100000000000000,
"method_name": "transfer"
}
}
],
"gas_price": "186029458",
"input_data_ids": [],
"output_data_receivers": [],
"signer_id": "bowen",
"signer_public_key": "ed25519:2f9Zv5kuyuPM5DCyEP5pSqg58NQ8Ct9uSRerZXnCS9fK"
}
},
"receipt_id": "FXMVxdhSUZaZftbmPJWaoqhEB9GrKB2oqg9Wgvuyvom8",
"receiver_id": "evgeny.lockup.m0"
},
{
"predecessor_id": "evgeny.lockup.m0",
"receipt": {
"Action": {
"actions": [
{
"Transfer": {
"deposit": "1000"
}
}
],
"gas_price": "186029458",
"input_data_ids": [],
"output_data_receivers": [],
"signer_id": "bowen",
"signer_public_key": "ed25519:2f9Zv5kuyuPM5DCyEP5pSqg58NQ8Ct9uSRerZXnCS9fK"
}
},
"receipt_id": "3Ad7pUygUegMUWUb1rEazfjnTaHfptXCABqKQ6WNq6Wa",
"receiver_id": "bowen"
},
{
"predecessor_id": "system",
"receipt": {
"Action": {
"actions": [
{
"Transfer": {
"deposit": "19200274886926125000"
}
}
],
"gas_price": "0",
"input_data_ids": [],
"output_data_receivers": [],
"signer_id": "bowen",
"signer_public_key": "ed25519:2f9Zv5kuyuPM5DCyEP5pSqg58NQ8Ct9uSRerZXnCS9fK"
}
},
"receipt_id": "5DdQg9pfoJMX1q6bvhsjyyRihzA3sb9Uq5K1J7vK43Ze",
"receiver_id": "bowen"
},
{
"predecessor_id": "system",
"receipt": {
"Action": {
"actions": [
{
"Transfer": {
"deposit": "18663792669276228632284"
}
}
],
"gas_price": "0",
"input_data_ids": [],
"output_data_receivers": [],
"signer_id": "bowen",
"signer_public_key": "ed25519:2f9Zv5kuyuPM5DCyEP5pSqg58NQ8Ct9uSRerZXnCS9fK"
}
},
"receipt_id": "FDp8ovTf5uJYDFemW5op6ebjCT2n4CPExHYie3S1h4qp",
"receiver_id": "bowen"
}
],
"receipts_outcome": [
{
"block_hash": "HuqYrYsC7h2VERFMgFkqaNqSiFuTH9CA3uJr3BkyNxhF",
"id": "FXMVxdhSUZaZftbmPJWaoqhEB9GrKB2oqg9Wgvuyvom8",
"outcome": {
"executor_id": "evgeny.lockup.m0",
"gas_burnt": 3493189769144,
"logs": ["Transferring 1000 to account @bowen"],
"receipt_ids": [
"3Ad7pUygUegMUWUb1rEazfjnTaHfptXCABqKQ6WNq6Wa",
"FDp8ovTf5uJYDFemW5op6ebjCT2n4CPExHYie3S1h4qp"
],
"status": {
"SuccessReceiptId": "3Ad7pUygUegMUWUb1rEazfjnTaHfptXCABqKQ6WNq6Wa"
},
"tokens_burnt": "349318976914400000000"
},
"proof": [
{
"direction": "Right",
"hash": "5WwHEszBcpfrHnt2VTvVDVnEEACNq5EpQdjz1aW9gTAa"
}
]
},
{
"block_hash": "DJ6oK5FtPPSwksS6pKdEjFvHWAaSVocnVNLoyi8aYk1k",
"id": "3Ad7pUygUegMUWUb1rEazfjnTaHfptXCABqKQ6WNq6Wa",
"outcome": {
"executor_id": "bowen",
"gas_burnt": 223182562500,
"logs": [],
"receipt_ids": ["5DdQg9pfoJMX1q6bvhsjyyRihzA3sb9Uq5K1J7vK43Ze"],
"status": {
"SuccessValue": ""
},
"tokens_burnt": "22318256250000000000"
},
"proof": [
{
"direction": "Right",
"hash": "CXSXmKpDU8R3UUrBAsffWMeGfKanKqEHCQrHeZkR3RKT"
},
{
"direction": "Right",
"hash": "2dNo7A1VHKBmMA86m1k3Z9DVXwWgQJGkKGRg8wUR3co9"
}
]
},
{
"block_hash": "9cjUoqAksMbs7ZJ4CXiuwm8vppz9QctTwGmgwZ5mDmUA",
"id": "5DdQg9pfoJMX1q6bvhsjyyRihzA3sb9Uq5K1J7vK43Ze",
"outcome": {
"executor_id": "bowen",
"gas_burnt": 0,
"logs": [],
"receipt_ids": [],
"status": {
"SuccessValue": ""
},
"tokens_burnt": "0"
},
"proof": []
},
{
"block_hash": "DJ6oK5FtPPSwksS6pKdEjFvHWAaSVocnVNLoyi8aYk1k",
"id": "FDp8ovTf5uJYDFemW5op6ebjCT2n4CPExHYie3S1h4qp",
"outcome": {
"executor_id": "bowen",
"gas_burnt": 0,
"logs": [],
"receipt_ids": [],
"status": {
"SuccessValue": ""
},
"tokens_burnt": "0"
},
"proof": [
{
"direction": "Left",
"hash": "A2Ry6NCeuK8WhRCWc41hy6uddadc5nLJ1NBX5wVYo3Yb"
},
{
"direction": "Right",
"hash": "2dNo7A1VHKBmMA86m1k3Z9DVXwWgQJGkKGRg8wUR3co9"
}
]
}
],
"status": {
"SuccessValue": ""
},
"transaction": {
"actions": [
{
"FunctionCall": {
"args": "eyJhbW91bnQiOiIxMDAwIiwicmVjZWl2ZXJfaWQiOiJib3dlbiJ9",
"deposit": "0",
"gas": 100000000000000,
"method_name": "transfer"
}
}
],
"hash": "HEgnVQZfs9uJzrqTob4g2Xmebqodq9waZvApSkrbcAhd",
"nonce": 77,
"public_key": "ed25519:2f9Zv5kuyuPM5DCyEP5pSqg58NQ8Ct9uSRerZXnCS9fK",
"receiver_id": "evgeny.lockup.m0",
"signature": "ed25519:5v1hJuw5RppKGezJHBFU6z3hwmmdferETud9rUbwxVf6xSBAWyiod93Lezaq4Zdcp4zbukDusQY9PjhV47JVCgBx",
"signer_id": "bowen"
},
"transaction_outcome": {
"block_hash": "9RX2pefXKw8M4EYjLznDF3AMvbkf9asAjN8ACK7gxKsa",
"id": "HEgnVQZfs9uJzrqTob4g2Xmebqodq9waZvApSkrbcAhd",
"outcome": {
"executor_id": "bowen",
"gas_burnt": 2428026088898,
"logs": [],
"receipt_ids": ["FXMVxdhSUZaZftbmPJWaoqhEB9GrKB2oqg9Wgvuyvom8"],
"status": {
"SuccessReceiptId": "FXMVxdhSUZaZftbmPJWaoqhEB9GrKB2oqg9Wgvuyvom8"
},
"tokens_burnt": "242802608889800000000"
},
"proof": [
{
"direction": "Right",
"hash": "DXf4XVmAF5jnjZhcxi1CYxGPuuQrcAmayq9X5inSAYvJ"
}
]
}
}
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

When API request fails, RPC server returns a structured error response with a limited number of well-defined error variants, so client code can exhaustively handle all the possible error cases. Our JSON-RPC errors follow verror convention for structuring the error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

The fields code, data, and message in the structure above are considered legacy ones and might be deprecated in the future. Please, don't rely on them.

Ví dụ:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORINVALID_TRANSACTIONMột error đã xảy ra trong quá trình thực thi transaction
 • Xem error.cause.info để biết thêm chi tiết
UNKNOWN_TRANSACTIONTransaction được request không available trên node do nó có thể chưa được record trên chain, hoặc đã bị garbage-collect
 • Hãy thử lại sau
 • Nếu transaction đã được submit hơn 5 epoch trước đó, hãy thử gởi request của bạn đến một archival node
 • Kiểm tra lại transaction hash
TIMEOUT_ERRORKhông thể đợi status của transaction trong khoảng thời gian timeout
 • Gởi một request đến một node khác
 • Hãy thử lại sau
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Receipt by ID

Fetche một receipt thông qua ID của nó (như vậy, không có status hoặc kết quả của execute)

 • method: EXPERIMENTAL_receipt
 • các param:
  • receipt_id (xem NEAR Explorer để hiểu về một receipt id hợp lệ)

Example:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "EXPERIMENTAL_receipt",
"params": { "receipt_id": "2EbembRPJhREPtmHCrGv3Xtdm3xoc5BMVYHm3b2kjvMY" }
}
Example response:

{
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"predecessor_id": "bohdan.testnet",
"receipt": {
"Action": {
"actions": [
{
"Transfer": {
"deposit": "1000000000000000000000000"
}
}
],
"gas_price": "103000000",
"input_data_ids": [],
"output_data_receivers": [],
"signer_id": "bohdan.testnet",
"signer_public_key": "ed25519:DhC7rPNTBwWJtmVXs1U1SqJztkn9AWbj6jCmQtkrg3TA"
}
},
"receipt_id": "2EbembRPJhREPtmHCrGv3Xtdm3xoc5BMVYHm3b2kjvMY",
"receiver_id": "frol.testnet"
}
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

When API request fails, RPC server returns a structured error response with a limited number of well-defined error variants, so client code can exhaustively handle all the possible error cases. Our JSON-RPC errors follow verror convention for structuring the error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

The fields code, data, and message in the structure above are considered legacy ones and might be deprecated in the future. Please, don't rely on them.

Here is the exhaustive list of the error variants that can be returned by EXPERIMENTAL_receipt method:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_RECEIPTReceipt với receipt_id đã cho chưa bao giờ được thấy trên node
 • Kiểm tra receipt_id đã cho có chính xác không
 • Gởi một request đến một node khác
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết