Nhảy đến nội dung chính

Các RPC Endpoint

Ví dụ:


Send transaction (async)

Send một transaction và lập tức trả về transaction hash.

 • method: broadcast_tx_async
 • các param: [SignedTransaction được encode trong base64]

Ví dụ về response nhận được:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "broadcast_tx_async",
"params": [
"DgAAAHNlbmRlci50ZXN0bmV0AOrmAai64SZOv9e/naX4W15pJx0GAap35wTT1T/DwcbbDwAAAAAAAAAQAAAAcmVjZWl2ZXIudGVzdG5ldNMnL7URB1cxPOu3G8jTqlEwlcasagIbKlAJlF5ywVFLAQAAAAMAAACh7czOG8LTAAAAAAAAAGQcOG03xVSFQFjoagOb4NBBqWhERnnz45LY4+52JgZhm1iQKz7qAdPByrGFDQhQ2Mfga8RlbysuQ8D8LlA6bQE="
]
}

Các kết quả cuối cùng của transaction có thể được query qua Transaction Status hoặc NEAR Explorer bằng cách sử dụng kết quả hash được trả về như ví dụ sau đây.

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": "6zgh2u9DqHHiXzdy9ouTP7oGky2T4nugqzqt9wJZwNFm",
"id": "dontcare"
}

Các kết quả cuối cùng của transaction có thể được query qua Transaction Status hoặc NEAR Explorer bằng cách sử dụng kết quả hash được trả về như ví dụ sau đây.

NEAR-Explorer-transactionHash

Sự cố nào có thể xảy ra?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo quy ước verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Ví dụ:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Send transaction (await)

Send một transaction và đợi đến khi transaction hoàn tất. (Có timeout là 10 giây)

 • method: broadcast_tx_commit
 • các param: [SignedTransaction được encode dưới dạng base64]

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "broadcast_tx_commit",
"params": [
"DgAAAHNlbmRlci50ZXN0bmV0AOrmAai64SZOv9e/naX4W15pJx0GAap35wTT1T/DwcbbDQAAAAAAAAAQAAAAcmVjZWl2ZXIudGVzdG5ldIODI4YfV/QS++blXpQYT+bOsRblTRW4f547y/LkvMQ9AQAAAAMAAACh7czOG8LTAAAAAAAAAAXcaTJzu9GviPT7AD4mNJGY79jxTrjFLoyPBiLGHgBi8JK1AnhK8QknJ1ourxlvOYJA2xEZE8UR24THmSJcLQw="
]
}
Ví dụ về response nhận được:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"status": {
"SuccessValue": ""
},
"transaction": {
"signer_id": "sender.testnet",
"public_key": "ed25519:Gowpa4kXNyTMRKgt5W7147pmcc2PxiFic8UHW9rsNvJ6",
"nonce": 13,
"receiver_id": "receiver.testnet",
"actions": [
{
"Transfer": {
"deposit": "1000000000000000000000000"
}
}
],
"signature": "ed25519:7oCBMfSHrZkT7tzPDBxxCd3tWFhTES38eks3MCZMpYPJRfPWKxJsvmwQiVBBxRLoxPTnXVaMU2jPV3MdFKZTobH",
"hash": "ASS7oYwGiem9HaNwJe6vS2kznx2CxueKDvU9BAYJRjNR"
},
"transaction_outcome": {
"proof": [],
"block_hash": "9MzuZrRPW1BGpFnZJUJg6SzCrixPpJDfjsNeUobRXsLe",
"id": "ASS7oYwGiem9HaNwJe6vS2kznx2CxueKDvU9BAYJRjNR",
"outcome": {
"logs": [],
"receipt_ids": ["BLV2q6p8DX7pVgXRtGtBkyUNrnqkNyU7iSksXG7BjVZh"],
"gas_burnt": 223182562500,
"tokens_burnt": "22318256250000000000",
"executor_id": "sender.testnet",
"status": {
"SuccessReceiptId": "BLV2q6p8DX7pVgXRtGtBkyUNrnqkNyU7iSksXG7BjVZh"
}
}
},
"receipts_outcome": [
{
"proof": [],
"block_hash": "5Hpj1PeCi32ZkNXgiD1DrW4wvW4Xtic74DJKfyJ9XL3a",
"id": "BLV2q6p8DX7pVgXRtGtBkyUNrnqkNyU7iSksXG7BjVZh",
"outcome": {
"logs": [],
"receipt_ids": ["3sawynPNP8UkeCviGqJGwiwEacfPyxDKRxsEWPpaUqtR"],
"gas_burnt": 223182562500,
"tokens_burnt": "22318256250000000000",
"executor_id": "receiver.testnet",
"status": {
"SuccessValue": ""
}
}
},
{
"proof": [],
"block_hash": "CbwEqMpPcu6KwqVpBM3Ry83k6M4H1FrJjES9kBXThcRd",
"id": "3sawynPNP8UkeCviGqJGwiwEacfPyxDKRxsEWPpaUqtR",
"outcome": {
"logs": [],
"receipt_ids": [],
"gas_burnt": 0,
"tokens_burnt": "0",
"executor_id": "sender.testnet",
"status": {
"SuccessValue": ""
}
}
}
]
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Ví dụ:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORINVALID_TRANSACTIONMột eror đã xảy ra trong quá trình thực thi transaction
 • Xem error.cause.info để biết thêm chi tiết
TIMEOUT_ERRORTransaction đã được định tuyến (route), nhưng chưa được record trên chain sau 10 giây.
 • Submit lại request với transaction giống hệt vậy (trong NEAR protocol, các transaction chỉ được apply đúng một lần, vì vậy nếu transaction gửi trước đó đã được apply, request này sẽ chỉ trả lại kết quả là đã biết, nếu không, nó sẽ định tuyến (route) transaction lên chain một lần nữa)
 • Hãy kiểm tra lại transaction của bạn là hợp lệ
 • Kiểm tra xem account id của người ký có đủ token để thanh toán transaction fee hay không (lưu ý rằng một số token trên mỗi account có thể bị khóa để trang trải storage cost)
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Status của Transaction

Query status của một transaction bằng hash và trả về kết quả cuối cùng của transaction.

 • method: tx
 • các param:
  • transaction hash (xem NEAR Explorer để hiểu về một transaction hash hợp lệ)
  • sender account id

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "tx",
"params": ["6zgh2u9DqHHiXzdy9ouTP7oGky2T4nugqzqt9wJZwNFm", "sender.testnet"]
}
Ví dụ kết quả nhận được là:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"status": {
"SuccessValue": ""
},
"transaction": {
"signer_id": "sender.testnet",
"public_key": "ed25519:Gowpa4kXNyTMRKgt5W7147pmcc2PxiFic8UHW9rsNvJ6",
"nonce": 15,
"receiver_id": "receiver.testnet",
"actions": [
{
"Transfer": {
"deposit": "1000000000000000000000000"
}
}
],
"signature": "ed25519:3168QMdTpcwHvM1dmMYBc8hg9J3Wn8n7MWBSE9WrEpns6P5CaY87RM6k4uzyBkQuML38CZhU18HzmQEevPG1zCvk",
"hash": "6zgh2u9DqHHiXzdy9ouTP7oGky2T4nugqzqt9wJZwNFm"
},
"transaction_outcome": {
"proof": [
{
"hash": "F7mL76CMdfbdZ3xCehVGNh1fCyaR37gr3MeGX3EZkiVf",
"direction": "Right"
}
],
"block_hash": "ADTMLVtkhsvzUxuf6m87Pt1dnF5vi1yY7ftxmNpFx7y",
"id": "6zgh2u9DqHHiXzdy9ouTP7oGky2T4nugqzqt9wJZwNFm",
"outcome": {
"logs": [],
"receipt_ids": ["3dMfwczW5GQqXbD9GMTnmf8jy5uACxG6FC5dWxm3KcXT"],
"gas_burnt": 223182562500,
"tokens_burnt": "22318256250000000000",
"executor_id": "sender.testnet",
"status": {
"SuccessReceiptId": "3dMfwczW5GQqXbD9GMTnmf8jy5uACxG6FC5dWxm3KcXT"
}
}
},
"receipts_outcome": [
{
"proof": [
{
"hash": "6h95oEd7ih62KXfyPT4zsZYont4qy9sWEXc5VQVDhqtG",
"direction": "Right"
},
{
"hash": "6DnibgZk1T669ZprcehUy1GpCSPw1kjzXRGu69nSaUNn",
"direction": "Right"
}
],
"block_hash": "GgFTVr33r4MrpAiHc9mr8TZqLnpZAX1BaZTNvhBnciy2",
"id": "3dMfwczW5GQqXbD9GMTnmf8jy5uACxG6FC5dWxm3KcXT",
"outcome": {
"logs": [],
"receipt_ids": ["46KYgN8ddxs4Qy8C7BDQH49XUfcYZsaQmAvdU1nfcL9V"],
"gas_burnt": 223182562500,
"tokens_burnt": "22318256250000000000",
"executor_id": "receiver.testnet",
"status": {
"SuccessValue": ""
}
}
},
{
"proof": [
{
"hash": "CD9Y7Bw3MSFgaPZzpc1yP51ajhGDCAsR61qXcMNcRoHf",
"direction": "Left"
}
],
"block_hash": "EGAgKuW6Bd6QKYSaxAkx2pPGmnjrjAcq4UpoUiqMXvPH",
"id": "46KYgN8ddxs4Qy8C7BDQH49XUfcYZsaQmAvdU1nfcL9V",
"outcome": {
"logs": [],
"receipt_ids": [],
"gas_burnt": 0,
"tokens_burnt": "0",
"executor_id": "sender.testnet",
"status": {
"SuccessValue": ""
}
}
}
]
},
"id": "dontcare"
}

chú ý

Trong trường hợp function call nhiều transaction, query này sẽ không chờ đến khi tạo ra tất cả các receipt được generate bởi transaction này rồi mới trả về kết quả. Thay vào đó, nó sẽ chỉ đợi return value của mình kết thúc trước khi tiến hành return; có thể là đợi một promise.

Giả sử một transaction chỉ chứa một action "function call", action này call một method transfer() giống như method bên dưới (được viết bằng Rust). Nó sẽ chỉ chờ receipt của "function call", không nhất thiết phải đợi receipt từ việc transfer tiền thực tế kết thúc trước khi trả về kết quả.

pub fn transfer(receiver_id: String) {
Promise::new(receiver_id).transfer(10);
}

Tuy nhiên, nếu chúng ta thay đổi một chút function để có một promise dưới dạng một return value, khi đó câu query status tx này sẽ đợi cho promise đó hoàn thành trước khi tiến hành trả về các kết quả.

pub fn transfer_promise(receiver_id: String) -> Promise {
Promise::new(receiver_id).transfer(10)
}

Với cách làm như vậy, tx endpoint có thể được sử dụng để kiểm tra xem tất cả các receipt đã hoàn thành hay chưa.

Thay vì chỉ nhìn vào status của main result, chúng ta có thể kiểm tra tất cả các status được trả về từ các receipt, và xem có cái nào là Unknown hay không. Nếu không có receipt status nào là unknown, chúng ta có thể chắc chắn rằng tất cả các receipt đã được generate xong.

Ngoài ra, tx endpoint không đảm bảo về tính finality. Để chắc chắn rằng toàn bộ quá trình thực thi đã được final, cần phải đảm bảo rằng tất cả các block_hash trong tất cả các đầu ra đều đã được final.

Sự cố nào có thể xảy ra?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Ví dụ:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORINVALID_TRANSACTIONMột error đã xảy ra trong quá trình thực thi transaction
 • Xem error.cause.info để biết thêm chi tiết
UNKNOWN_TRANSACTIONTransaction được request không available trên node do nó có thể chưa được record trên chain, hoặc đã bị garbage-collect
 • Hãy thử lại sau
 • Nếu transaction đã được submit hơn 5 epoch trước đó, hãy thử gởi request của bạn đến một archival node
 • Kiểm tra lại transaction hash
TIMEOUT_ERRORKhông thể đợi status của transaction trong khoảng thời gian timeout
 • Gởi một request đến một node khác
 • Hãy thử lại sau
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Status của Transaction với các Receipt

Query status của một transaction bằng hash, trả về kết quả cuối cùng của transaction các detail của tất cả các receipt.

 • method: EXPERIMENTAL_tx_status
 • các param:
  • transaction hash (xem NEAR Explorer để hiểu về một transaction hash hợp lệ)
  • sender account id (được sử dụng để xác định shard nào cần query cho transaction)

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "EXPERIMENTAL_tx_status",
"params": ["HEgnVQZfs9uJzrqTob4g2Xmebqodq9waZvApSkrbcAhd", "bowen"]
}
Ví dụ về response nhận được:

{
"id": "123",
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"receipts": [
{
"predecessor_id": "bowen",
"receipt": {
"Action": {
"actions": [
{
"FunctionCall": {
"args": "eyJhbW91bnQiOiIxMDAwIiwicmVjZWl2ZXJfaWQiOiJib3dlbiJ9",
"deposit": "0",
"gas": 100000000000000,
"method_name": "transfer"
}
}
],
"gas_price": "186029458",
"input_data_ids": [],
"output_data_receivers": [],
"signer_id": "bowen",
"signer_public_key": "ed25519:2f9Zv5kuyuPM5DCyEP5pSqg58NQ8Ct9uSRerZXnCS9fK"
}
},
"receipt_id": "FXMVxdhSUZaZftbmPJWaoqhEB9GrKB2oqg9Wgvuyvom8",
"receiver_id": "evgeny.lockup.m0"
},
{
"predecessor_id": "evgeny.lockup.m0",
"receipt": {
"Action": {
"actions": [
{
"Transfer": {
"deposit": "1000"
}
}
],
"gas_price": "186029458",
"input_data_ids": [],
"output_data_receivers": [],
"signer_id": "bowen",
"signer_public_key": "ed25519:2f9Zv5kuyuPM5DCyEP5pSqg58NQ8Ct9uSRerZXnCS9fK"
}
},
"receipt_id": "3Ad7pUygUegMUWUb1rEazfjnTaHfptXCABqKQ6WNq6Wa",
"receiver_id": "bowen"
},
{
"predecessor_id": "system",
"receipt": {
"Action": {
"actions": [
{
"Transfer": {
"deposit": "19200274886926125000"
}
}
],
"gas_price": "0",
"input_data_ids": [],
"output_data_receivers": [],
"signer_id": "bowen",
"signer_public_key": "ed25519:2f9Zv5kuyuPM5DCyEP5pSqg58NQ8Ct9uSRerZXnCS9fK"
}
},
"receipt_id": "5DdQg9pfoJMX1q6bvhsjyyRihzA3sb9Uq5K1J7vK43Ze",
"receiver_id": "bowen"
},
{
"predecessor_id": "system",
"receipt": {
"Action": {
"actions": [
{
"Transfer": {
"deposit": "18663792669276228632284"
}
}
],
"gas_price": "0",
"input_data_ids": [],
"output_data_receivers": [],
"signer_id": "bowen",
"signer_public_key": "ed25519:2f9Zv5kuyuPM5DCyEP5pSqg58NQ8Ct9uSRerZXnCS9fK"
}
},
"receipt_id": "FDp8ovTf5uJYDFemW5op6ebjCT2n4CPExHYie3S1h4qp",
"receiver_id": "bowen"
}
],
"receipts_outcome": [
{
"block_hash": "HuqYrYsC7h2VERFMgFkqaNqSiFuTH9CA3uJr3BkyNxhF",
"id": "FXMVxdhSUZaZftbmPJWaoqhEB9GrKB2oqg9Wgvuyvom8",
"outcome": {
"executor_id": "evgeny.lockup.m0",
"gas_burnt": 3493189769144,
"logs": ["Transferring 1000 to account @bowen"],
"receipt_ids": [
"3Ad7pUygUegMUWUb1rEazfjnTaHfptXCABqKQ6WNq6Wa",
"FDp8ovTf5uJYDFemW5op6ebjCT2n4CPExHYie3S1h4qp"
],
"status": {
"SuccessReceiptId": "3Ad7pUygUegMUWUb1rEazfjnTaHfptXCABqKQ6WNq6Wa"
},
"tokens_burnt": "349318976914400000000"
},
"proof": [
{
"direction": "Right",
"hash": "5WwHEszBcpfrHnt2VTvVDVnEEACNq5EpQdjz1aW9gTAa"
}
]
},
{
"block_hash": "DJ6oK5FtPPSwksS6pKdEjFvHWAaSVocnVNLoyi8aYk1k",
"id": "3Ad7pUygUegMUWUb1rEazfjnTaHfptXCABqKQ6WNq6Wa",
"outcome": {
"executor_id": "bowen",
"gas_burnt": 223182562500,
"logs": [],
"receipt_ids": ["5DdQg9pfoJMX1q6bvhsjyyRihzA3sb9Uq5K1J7vK43Ze"],
"status": {
"SuccessValue": ""
},
"tokens_burnt": "22318256250000000000"
},
"proof": [
{
"direction": "Right",
"hash": "CXSXmKpDU8R3UUrBAsffWMeGfKanKqEHCQrHeZkR3RKT"
},
{
"direction": "Right",
"hash": "2dNo7A1VHKBmMA86m1k3Z9DVXwWgQJGkKGRg8wUR3co9"
}
]
},
{
"block_hash": "9cjUoqAksMbs7ZJ4CXiuwm8vppz9QctTwGmgwZ5mDmUA",
"id": "5DdQg9pfoJMX1q6bvhsjyyRihzA3sb9Uq5K1J7vK43Ze",
"outcome": {
"executor_id": "bowen",
"gas_burnt": 0,
"logs": [],
"receipt_ids": [],
"status": {
"SuccessValue": ""
},
"tokens_burnt": "0"
},
"proof": []
},
{
"block_hash": "DJ6oK5FtPPSwksS6pKdEjFvHWAaSVocnVNLoyi8aYk1k",
"id": "FDp8ovTf5uJYDFemW5op6ebjCT2n4CPExHYie3S1h4qp",
"outcome": {
"executor_id": "bowen",
"gas_burnt": 0,
"logs": [],
"receipt_ids": [],
"status": {
"SuccessValue": ""
},
"tokens_burnt": "0"
},
"proof": [
{
"direction": "Left",
"hash": "A2Ry6NCeuK8WhRCWc41hy6uddadc5nLJ1NBX5wVYo3Yb"
},
{
"direction": "Right",
"hash": "2dNo7A1VHKBmMA86m1k3Z9DVXwWgQJGkKGRg8wUR3co9"
}
]
}
],
"status": {
"SuccessValue": ""
},
"transaction": {
"actions": [
{
"FunctionCall": {
"args": "eyJhbW91bnQiOiIxMDAwIiwicmVjZWl2ZXJfaWQiOiJib3dlbiJ9",
"deposit": "0",
"gas": 100000000000000,
"method_name": "transfer"
}
}
],
"hash": "HEgnVQZfs9uJzrqTob4g2Xmebqodq9waZvApSkrbcAhd",
"nonce": 77,
"public_key": "ed25519:2f9Zv5kuyuPM5DCyEP5pSqg58NQ8Ct9uSRerZXnCS9fK",
"receiver_id": "evgeny.lockup.m0",
"signature": "ed25519:5v1hJuw5RppKGezJHBFU6z3hwmmdferETud9rUbwxVf6xSBAWyiod93Lezaq4Zdcp4zbukDusQY9PjhV47JVCgBx",
"signer_id": "bowen"
},
"transaction_outcome": {
"block_hash": "9RX2pefXKw8M4EYjLznDF3AMvbkf9asAjN8ACK7gxKsa",
"id": "HEgnVQZfs9uJzrqTob4g2Xmebqodq9waZvApSkrbcAhd",
"outcome": {
"executor_id": "bowen",
"gas_burnt": 2428026088898,
"logs": [],
"receipt_ids": ["FXMVxdhSUZaZftbmPJWaoqhEB9GrKB2oqg9Wgvuyvom8"],
"status": {
"SuccessReceiptId": "FXMVxdhSUZaZftbmPJWaoqhEB9GrKB2oqg9Wgvuyvom8"
},
"tokens_burnt": "242802608889800000000"
},
"proof": [
{
"direction": "Right",
"hash": "DXf4XVmAF5jnjZhcxi1CYxGPuuQrcAmayq9X5inSAYvJ"
}
]
}
}
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Ví dụ:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORINVALID_TRANSACTIONMột error đã xảy ra trong quá trình thực thi transaction
 • Xem error.cause.info để biết thêm chi tiết
UNKNOWN_TRANSACTIONTransaction được request không available trên node do nó có thể chưa được record trên chain, hoặc đã bị garbage-collect
 • Hãy thử lại sau
 • Nếu transaction đã được submit hơn 5 epoch trước đó, hãy thử gởi request của bạn đến một archival node
 • Kiểm tra lại transaction hash
TIMEOUT_ERRORKhông thể đợi status của transaction trong khoảng thời gian timeout
 • Gởi một request đến một node khác
 • Hãy thử lại sau
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Receipt thông qua ID

Fetche một receipt thông qua ID của nó (như vậy, không có status hoặc kết quả của execute)

 • method: EXPERIMENTAL_receipt
 • các param:
  • receipt_id (xem NEAR Explorer để hiểu về một receipt id hợp lệ)

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "EXPERIMENTAL_receipt",
"params": { "receipt_id": "2EbembRPJhREPtmHCrGv3Xtdm3xoc5BMVYHm3b2kjvMY" }
}
Ví dụ về response nhận được:

{
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"predecessor_id": "bohdan.testnet",
"receipt": {
"Action": {
"actions": [
{
"Transfer": {
"deposit": "1000000000000000000000000"
}
}
],
"gas_price": "103000000",
"input_data_ids": [],
"output_data_receivers": [],
"signer_id": "bohdan.testnet",
"signer_public_key": "ed25519:DhC7rPNTBwWJtmVXs1U1SqJztkn9AWbj6jCmQtkrg3TA"
}
},
"receipt_id": "2EbembRPJhREPtmHCrGv3Xtdm3xoc5BMVYHm3b2kjvMY",
"receiver_id": "frol.testnet"
}
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về bởi method EXPERIMENTAL_receipt:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_RECEIPTReceipt với receipt_id đã cho chưa bao giờ được thấy trên node
 • Kiểm tra receipt_id đã cho có chính xác không
 • Gởi một request đến một node khác
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết