Nhảy đến nội dung chính

Các paper

Hãy tham gia để cùng nghiên cứu sâu hơn về công nghệ của chúng tôi.

NEAR White Paper
Tài liệu này mô tả cách tiếp cận mà NEAR thực hiện để thiết kế và triển khai công nghệ cốt lõi của hệ thống NEAR

Tính kinh tế trong một Sharded Blockchain
Các gói incentive là một phần quan trọng của bất kỳ decentralized protocol nào. Trong phần này, chúng tôi xem xét các quyết định kinh tế cụ thể phải được thực hiện và logic đằng sau các quyết định đó.

Sharding Design: Nightshade
Tài liệu này phác thảo cách tiếp cận chung đối với sharding blockchain, các vấn đề chính cần được khắc phục, bao gồm các vấn đề về state validity, tính khả dụng của data, và trình bày về Nightshade, NEAR Protocol được xây dựng để đưa ra giải pháp để giải quyết những vấn đề đó.

Fast Finality: Proof of Space-Time
Chúng tôi trình bày một thiết kế cho một quy tắc chọn fork, cơ chế Sybil resistance và finality gadget cung cấp tổng thể fast finality, khả năng chống lại các long range attack và discourage pooling. Thiết kế này được dựa trên cả proof of stake và proof of space time, và sử dụng finality gadget tương tự như Casper FFG.

NEAR Randomness
Chúng tôi mang đến một randomness beacon scheme không thể đoán trước và không thể bị thao túng khi có hơn 1/3 người tham gia tuân theo giao thức, và tồn tại khi có 2/3 người tham gia tuân theo giao thức, không phụ thuộc vào các verifiable delay function và không yêu cầu tạo distributed key.