Nhảy đến nội dung chính

Các paper

Hãy tham gia để cùng nghiên cứu sâu hơn về công nghệ của chúng tôi.

NEAR White Paper
Tài liệu này mô tả cách tiếp cận mà NEAR thực hiện để thiết kế và triển khai công nghệ cốt lõi của hệ thống NEAR

Economics in a Sharded Blockchain
Incentives are a crucial part of any decentralized protocol. In this paper, we review the specific economic decisions that must be made, and the logic behind them.

Sharding Design: Nightshade
Tài liệu này phác thảo cách tiếp cận chung đối với sharding blockchain, các vấn đề chính cần được khắc phục, bao gồm các vấn đề về state validity, tính khả dụng của data, và trình bày về Nightshade, NEAR Protocol được xây dựng để đưa ra giải pháp để giải quyết những vấn đề đó.

Fast Finality: Proof of Space-Time
We present a design for a fork choice rule, Sybil resistance mechanism and finality gadget that collectively provide fast finality, resistance to long range attacks, and discourage pooling. The design is based on both proof of stake and proof of space time, and uses a finality gadget similar to Casper FFG.

NEAR Randomness
Chúng tôi mang đến một randomness beacon scheme không thể đoán trước và không thể bị thao túng khi có hơn 1/3 người tham gia tuân theo giao thức, và tồn tại khi có 2/3 người tham gia tuân theo giao thức, không phụ thuộc vào các verifiable delay function và không yêu cầu tạo distributed key.