Nhảy đến nội dung chính

Đặc điểm kỹ thuật NEAR Protocol

Bạn có thể xem các đặc điểm kỹ thuật và tiêu chuẩn của Near Protocol tại hai nơi:

  • Tài liệu mô tả đặc điểm kỹ thuật của NEAR Protocol: [ Nomicon.io ]
  • GitHub Repository cho các Đề xuất Cải tiến NEAR: [ Các NEAR NEP ]
Was this page helpful?