Nhảy đến nội dung chính

Data Storage / Các collection

Tất cả data lưu trữ trên NEAR blockchain được thực hiện theo cặp key / value. Có một số collection method trong SDK mà chúng tôi đã tạo sẽ giúp bạn lưu trữ data on chain.

For information on storage costs, please see [ storage staking ].


Rust Collection Types

near-sdk-rs module documentation

TypeIterableClear All ValuesPreserves Insertion OrderRange Selection
Vector
LookupSet
UnorderedSet
LookupMap
UnorderedMap
TreeMap

Chú thích Big-O

Các value Big-O notation trong biểu đồ bên dưới mô tả time complexity của nhiều collection method trong near-sdk-rs. Sự phức tạp của các method này liên quan tới sự tiêu thụ gas trên NEAR, từ đó giúp bạn quyết định collection nào sẽ được dùng trong dự án của bạn. Có 3 loại trong các collection method của chúng tôi:

TypeAccessInsertDeleteSearchTraverseClear
VectorO(1)O(1)*O(1)**O(n)O(n)O(n)
LookupSetO(1)O(1)O(1)O(1)N/AN/A
UnorderedSetO(1)O(1)O(1)O(1)O(n)O(n)
LookupMapO(1)O(1)O(1)O(1)N/AN/A
UnorderedMapO(1)O(1)O(1)O(1)O(n)O(n)
TreeMapO(1)O(log n)O(log n)O(log n)O(n)O(n)

** - để xóa từ cuối vector thì dùng pop (hoặc pop_front để deque), hoặc khi xóa bằng swap_remove sẽ swap element với element cuối cùng của vector và sau đó remove nó.

** - to delete from the end of the vector using pop (or pop_front for deque), or delete using swap_remove which swaps the element with the last element of the vector and then removes it.


Gas Consumption Examples

Các ví dụ dưới đây cho thấy sự khác biệt trong việc việc đốt gas để lưu trữ và truy xuất các cặp key/value bằng cách sử dụng các method trên. Xin lưu ý rằng chi phí gas để khởi động runtime environment trên chain đã được lược bỏ, nhằm mục đích chỉ hiển thị dữ liệu đọc/ghi.

You can reproduce this and test out your own data set by visiting collection-examples-rs.

Rust Set Data Gas Chart

Rust Get Data Gas Chart


Vector

Implements a vector / persistent array.

 • can iterate using index
 • Uses the following map: index -> element.

[ SDK source ]

[ Implementation ]


LookupSet

Implements a persistent set without iterators.

 • can not iterate over keys
 • more efficient in reads / writes

[ SDK source ]

[ Implementation ]


UnorderedSet

Được build trên class Storage, điều này implement một persistent set mà không có các iterator.

[ SDK source ]

[ Implementation Docs ]


LookupMap

Implement một map được build trên Storage.

 • can not iterate over keys
 • does not preserve order when removing and adding values
 • efficient in number of reads and writes
 • Để sử dụng:
pub fn add_lookup_map(&mut self, key: String, value: String) {
self.lookup_map.insert(&key, &value);
}
 • Để tạo:
pub fn get_lookup_map(&self, key: String) -> String {
match self.lookup_map.get(&key) {
Some(value) => {
let log_message = format!("Value from LookupMap is {:?}", value.clone());
env::log(log_message.as_bytes());
value
},
None => "not found".to_string()
}
}

[ SDK source ]

[ Implementation ]


UnorderedMap

Implements an unordered map.

 • iterable
 • does not preserve order when removing and adding values
 • is able to clear all values
 • Để sử dụng:
pub fn add_unordered_map(&mut self, key: String, value: String) {
self.unordered_map.insert(&key, &value);
}
 • Để tạo:
pub fn get_unordered_map(&self, key: String) -> String {
match self.unordered_map.get(&key) {
Some(value) => {
let log_message = format!("Value from UnorderedMap is {:?}", value.clone());
env::log(log_message.as_bytes());
value
},
// None => "Didn't find that key.".to_string()
None => "not found".to_string()
}
}

[ SDK source ]

[ Implementation ]


TreeMap

Được build trên class Storage, nó implement một a persistent bidirectional queue / double-ended queue / deque.

 • iterable
 • preserves order
 • able to clear all values
 • self balancing
 • Để sử dụng:
pub fn add_tree_map(&mut self, key: String, value: String) {
self.tree_map.insert(&key, &value);
}
 • Để tạo:
map.set(key, value);
map.getSome(key);

[ SDK source ]

[ Implementation ]


Storage Constraints on NEAR

For storing data on-chain it’s important to keep in mind the following:

 • Can add up in storage staking costs
 • There is a 4mb limit on how much you can upload at once

Let’s say for example, someone wants to put an NFT purely on-chain (rather than IPFS or some other decentralized storage solution) you’ll have almost an unlimited amount of storage but will have to pay 1 $NEAR per 100kb of storage used (see Storage Staking).

Users will be limited to 4MB per contract call upload due to MAX_GAS constraints. The maximum amount of gas one can attach to a given functionCall is 300TGas.