Nhảy đến nội dung chính

NEAR-API-JS (Thư Viện JavaScript)

near-api-js là một thư viện JavaScript/TypeScript cho việc phát triển các decentralized application trên NEAR platform. Nó hoạt động cùng với các RPC endpoint để giúp bạn kết nối ứng dụng của mình tới NEAR blockchain.

NguồnMô tả
Cheatsheet / Quick ReferenceCách thức dễ dàng và nhanh chóng để bắt đầu với những trường hợp sử dụng phổ biến nhất của near-api-js.
CookbookNhững tình huống sử dụng phổ biến của near-api-js.
TypeDocsTài liệu được tạo từ codebase của chính nó.
ExamplesVí dụ các ứng dụng sử dụng near-api-js
GH RepositoryLink tới near-api-js trên GitHub.