Nhảy đến nội dung chính

Các NEAR API

Hãy xem các API có sẵn khác nhau để giúp bạn tạo ra các app tuyệt vời trên NEAR.

RPC API

NEAR RPC API cung cấp một API JSON RPC 2.0 đơn giản để tương tác với NEAR blockchain.

APIMô tả
Access KeyLấy thông tin về các access key của một account.
Account / ContractXem chi tiết về các account và contract giống như tiến hành các contract call.
Block / ChunkTruy vấn network và lấy thông tin chi tiết về các block hoặc chunk nhất định.
GasLấy gas price cho một block hoặc hash nhất định.
ProtocolLấy thông tin của khối genesis hiện nay và protocol configuration.
NetworkTrả về thông tin trạng thái của các node và các validator.
TransactionSend các transaction và truy vấn trạng thái của chúng.
SandboxPatch state của sandbox node trên local.

Tip: Bạn có thể truy cập các JSON RPC 2.0 endpoint bằng cách sử dụng Postman, JavaScriptHTTPie.

REST Server

NEAR REST API Server là một dự án cho phép bạn tạo REST API server đơn giản cho mình để tương tác với NEAR blockchain.

Lộ trìnhMô tả
CONTRACTDeploy, view và call các smart contract trên NEAR.
Các tiện íchKhởi tạo các account, tạo các sub-account và xem các cặp key của chúng.
NFTMint, view và transfer các NFT.