Nhảy đến nội dung chính

NEAR API REST Server

NEAR REST API Server là một dự án cho phép bạn tạo REST API server đơn giản của riêng bạn mà có thể tương tác với NEAR blockchain.


Tổng quan

Click vào từng route để xem thông tin chi tiết và các ví dụ

RouteMethodMô tả
CÁC CONTRACT
/deployPOSTDeploy một smart contract trên NEAR.
/viewPOSTThực hiện một smart contract view call thì không tốn phí gas.
/callPOSTThực hiện một smart contract change call thì tốn phí gas.
Các tiện ích
/initPOSTInit master account và cập nhật near-api-server-config.json
/create_userPOSTTạo một NEAR sub-account và lưu trữ thông tin đăng nhập trong /storage.
/parse_seed_phrasePOSTDisplay cặp public key và private key từ một seed phrase nhất định .
NFT EXAMPLE
/mint_nftPOSTMint một NFT mới trên một contract cụ thể.
/transfer_nftPOSTChuyển quyền sở hữu NFT sang một account được chỉ định.
/view_nftPOSTTrả về owner, metadata và các approved account ID của một NFT.

Video Thuyết trình