Nhảy đến nội dung chính

Các RPC Endpoint

Cài đặt

 • POST cho tất cả các method
 • JSON RPC 2.0
 • id: "dontcare"
 • endpoint URL thay đổi bởi network:
  • mainnet https://rpc.mainnet.near.org
  • testnet https://rpc.testnet.near.org
  • betanet https://rpc.betanet.near.org (có thể không ổn định)
  • localnet http://localhost:3030

Truy vấn lịch sử data (nhiều hơn 5 epoch hoặc ~2.5 day), bạn có thể nhận được những phản hồi là data không tồn tại nữa. Trong trường hợp đó, các archival RPC node sẽ giúp bạn:

 • mainnet https://archival-rpc.mainnet.near.org
 • testnet https://archival-rpc.testnet.near.org

Bạn có thể nhìn thấy interface này đã được định nghĩa trong nearcore ở đây.

Cài đặt Postman

Để dễ dàng để test các ví dụ bên dưới, hãy sử dụng một API request tool giống như Postman. Bạn chỉ cần config hai thứ:

 1. Đảm bảo bạn thêm vào header với một key là Content-Type có giá trị là application/json. postman-setup-header

 2. Sau đó chuyển sang Body và chọn raw radio button và đảm bảo JSON là format đã được chọn. postman-setup-header

Sau quá trình cài đặt đó, chỉ cần copy/paste các đoạn mã ví dụ JSON object dưới đây vào body của request trên Postman, và click send.

Cài đặt JavaScript

Tất cả các truy vấn được liệt kê dưới đây có thể được call bằng cách sử dụng near-api-js.

 • Để thiết lập và cài đặt near-api-js, vui lòng xem near-api-js tài liệu tham khảo nhanh.
 • Tất cả đoạn code JavaScript dưới đây yêu cầu một near object. Để xem các ví dụ về cách khởi tạo nó, [ click vào đây ].

Cài đặt HTTPie

Nếu bạn ưa thích sử dụng command line interface, chúng tôi đã cung cấp các ví dụ RPC mà bạn có thể sử dụng với HTTPie. Chú ý rằng các tham số nhận object hoặc array được truyền vào dưới dạng string.

http post https://rpc.testnet.near.org jsonrpc=2.0 id=dontcare method=network_info params:='[]'

Sử dụng tham số block_id

Tham số block_id có thể nhận block number hoặc block hash làm đối số.

Ví dụ:

 • block_id: 27912554
 • block_id: '3Xz2wM9rigMXzA2c5vgCP8wTgFBaePucgUmVYPkMqhRL'

Chú ý: Các block ID của các transaction nhìn thấy ở NEAR Explorer không nhất thiết phải là block ID của transaction đã thực hiện. Các transaction có thể thực hiện một hoặc hai block sau khi nó được ghi lại, và trong một số trường hợp có thể diễn ra trên nhiều block. Do đó, điều quan trọng là phải kiểm tra các block tiếp theo để đảm bảo tất cả các kết quả liên quan tới transaction đã truy vấn đều được tìm ra.

Sử dụng tham số finality

Tham số finality có hai tùy chọn: optimisticfinal.

 • optimistic sử dụng block mới nhất được ghi lại trên node để trả về cho truy vấn của bạn (thời gian delay <1 giây sau khi transaction được gửi đi)
 • final cho một block đã được validate trên ít nhất 66% các node trong network (thường mất 2 block / khoảng 2 giây delay)

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp?

Hãy đặt câu hỏi trên StackOverflow!