Nhảy đến nội dung chính

Các RPC Endpoint

Network


Các status của Node

Trả về status chung của một node cho trước (các sync status, nearcore node version, protocol version, v.v.), và tập hợp các validator hiện tại.

 • method: status
 • params: []

Ví dụ:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "status",
"params": []
}
Ví dụ về response nhận được:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"version": {
"version": "1.14.0-rc.1",
"build": "effa3b7a-modified"
},
"chain_id": "testnet",
"protocol_version": 35,
"latest_protocol_version": 35,
"rpc_addr": "0.0.0.0:3030",
"validators": [
{
"account_id": "node3",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "node0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "staked.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "01node.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "node2",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "dokia.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "node1",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "lowfeevalidation.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "sl1sub.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "zainy.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "chorus-one.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "thepassivetrust.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "certusone.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "joe1.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "bisontrails.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "valeraverim.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "lunanova.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "bazilik.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "dsrvlabs.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "kronos.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "nodeasy.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "kytzu.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "bitcat.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "pool_easy2stake.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "fresh_lockup.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "staking-power.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "syncnode.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "inotel.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "zpool.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "aquarius.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "cloudpost.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "staked.pool.6fb1358",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "moonlet.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "jazza.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "orangeclub.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "blazenet.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "pathrock.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "stakin.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "northernlights.stakingpool",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "alexandruast.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "top.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
}
],
"sync_info": {
"latest_block_hash": "44kieHwr7Gg5r72V3DgU7cpgV2aySkk5qbBCdvwens8T",
"latest_block_height": 17774278,
"latest_state_root": "3MD3fQqnm3JYa9UQgenEJsR6UHoWuHV4Tpr4hZY7QwfY",
"latest_block_time": "2020-09-27T23:59:38.008063088Z",
"syncing": false
},
"validator_account_id": "nearup-node8"
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về bởi method status:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Network Info

Trả về state hiện tại của các node network connection (các active peer, data được truyền, v.v.)

 • method: network_info
 • params: none

Ví dụ:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "network_info",
"params": []
}
Ví dụ về response nhận được:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"active_peers": [
{
"id": "ed25519:GkDv7nSMS3xcqA45cpMvFmfV1o4fRF6zYo1JRR6mNqg5",
"addr": "35.193.24.121:24567",
"account_id": null
}
],
"num_active_peers": 34,
"peer_max_count": 40,
"sent_bytes_per_sec": 17754754,
"received_bytes_per_sec": 492116,
"known_producers": [
{
"account_id": "node0",
"addr": null,
"peer_id": "ed25519:7PGseFbWxvYVgZ89K1uTJKYoKetWs7BJtbyXDzfbAcqX"
}
]
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về bởi method network_info:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Status của quá trình xác thực

Query các validator hoạt động trên network, trả về các chi tiết và state của quá trình xác thực trên blockchain.

 • method: validators
 • các param: ["block hash"], [block number], hoặc [null] cho block mới nhất

Lưu ý: Đối với ["block hash"] & [block number] bạn cần phải query các block mới, vì chúng sẽ bị garbage collect sau năm epoch.

[block number]

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "validators",
"params": [17791098]
}

["block hash"]

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "validators",
"params": ["FiG2nMjjue3YdgYAyM3ZqWXSaG6RJj5Gk7hvY8vrEoGw"]
}
const response = await near.connection.provider.validators(
"FiG2nMjjue3YdgYAyM3ZqWXSaG6RJj5Gk7hvY8vrEoGw"
);

[null]

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "validators",
"params": [null]
}
Ví dụ về response nhận được:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"current_validators": [
{
"account_id": "01node.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3iNqnvBgxJPXCxu6hNdvJso1PEAc1miAD35KQMBCA3aL",
"is_slashed": false,
"stake": "176429739989396285019500901780",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "alexandruast.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:A3XJ3uVGxSi9o2gnG2r8Ra3fqqodRpL4iuLTc6fNdGUj",
"is_slashed": false,
"stake": "151430394143736014372434860532",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "aquarius.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:8NfEarjStDYjJTwKUgQGy7Z7UTGsZaPhTUsExheQN3r1",
"is_slashed": false,
"stake": "130367563121508828296664196836",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "bazilik.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3pDJwDQ6Y5B9QeW1jz8KunhZH4D4GQG86reTmrRfdD7c",
"is_slashed": false,
"stake": "169013447850997135034919151338",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 211,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "bisontrails.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:8g4P5EXyp2b2pfVMHY1QLfkRcY59hjPfWrFCKUWX3RmR",
"is_slashed": false,
"stake": "184162578269044826045352223479",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "bitcat.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:9mtnwPQyyap1QNH9ag6r4the7Jkkpdyt9HUF5G1dWxKx",
"is_slashed": false,
"stake": "135215509376418353124295451543",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "blazenet.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:DiogP36wBXKFpFeqirrxN8G2Mq9vnakgBvgnHdL9CcN3",
"is_slashed": false,
"stake": "137364229255641651855065314186",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "certusone.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:CKW7f41Kn8YCDPzaGLs1MrPb9h3BjQmHhbei6Ff6nRRF",
"is_slashed": false,
"stake": "176644821310043228577017742667",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "chorus-one.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:6LFwyEEsqhuDxorWfsKcPPs324zLWTaoqk4o6RDXN7Qc",
"is_slashed": false,
"stake": "110397600457815316527526651811",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "cloudpost.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:AVVLmJDG8z6UgmW9fmJGVFTdYxxfnqXH6c7FVQmhE6dp",
"is_slashed": false,
"stake": "136597929514591130855076834167",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "dokia.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:935JMz1vLcJxFApG3TY4MA4RHhvResvoGwCrQoJxHPn9",
"is_slashed": false,
"stake": "220445043066799898276306006919",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 426,
"num_expected_blocks": 426
},
{
"account_id": "dsrvlabs.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:61ei2efmmLkeDR1CG6JDEC2U3oZCUuC2K1X16Vmxrud9",
"is_slashed": false,
"stake": "161508967845718247649113721019",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "fresh_lockup.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:7CMFLtEohojtxBkmj9Jb6AGgbphb1zvxymHzpzuyCjfG",
"is_slashed": false,
"stake": "193574159400241036715020269158",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "inotel.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:C55jH1MCHYGa3tzUyZZdGrJmmCLP22Aa4v88KYpn2xwZ",
"is_slashed": false,
"stake": "178598870951670469578754984993",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "jazza.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:85cPMNVrqUz8N7oWbbvWbUuamHcJNe49uRbaSzftLCz9",
"is_slashed": false,
"stake": "155762349362951827286303475797",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "joe1.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:G3SxwzmiEZSm3bHnTLtxJvm3NvT1TLQcWuV1iod6i6NJ",
"is_slashed": false,
"stake": "129230772267511696840933436174",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "kronos.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3i2pertqzF8xqkJ4BrE4t4r67YiYYrUKCktbqvDgjzuQ",
"is_slashed": false,
"stake": "144544279093485390569527924033",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 202,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "kytzu.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:61tgPZpy8tqFeAwG4vtf2ZKCRoENiP2A1TJVWEwnbxZU",
"is_slashed": false,
"stake": "113758432843198726378418342568",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "lowfeevalidation.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:EXyjSMGSnk5uGphF3gVV1jCudaAudbW8imoEccYEJg3V",
"is_slashed": false,
"stake": "113685537557977098595863252617",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "lunanova.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:2fZ59qfo9QHNLijoht9cwUb9enSNcnRmXbQn1gKZxvkw",
"is_slashed": false,
"stake": "172903039219549397267702571804",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "moonlet.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3e1nVCVGNS3yr6CcUvpDAs3BhiWtyM9uTBWkyVR5Xn3K",
"is_slashed": false,
"stake": "140599784944681716744261599779",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "node0",
"public_key": "ed25519:7PGseFbWxvYVgZ89K1uTJKYoKetWs7BJtbyXDzfbAcqX",
"is_slashed": false,
"stake": "1907234923845608896091985071588",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 3614,
"num_expected_blocks": 3616
},
{
"account_id": "node1",
"public_key": "ed25519:6DSjZ8mvsRZDvFqFxo8tCKePG96omXW7eVYVSySmDk8e",
"is_slashed": false,
"stake": "1906065501889463342906704128820",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 3613,
"num_expected_blocks": 3614
},
{
"account_id": "node2",
"public_key": "ed25519:GkDv7nSMS3xcqA45cpMvFmfV1o4fRF6zYo1JRR6mNqg5",
"is_slashed": false,
"stake": "1840271519773089248112279578450",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 3615,
"num_expected_blocks": 3615
},
{
"account_id": "node3",
"public_key": "ed25519:ydgzeXHJ5Xyt7M1gXLxqLBW1Ejx6scNV5Nx2pxFM8su",
"is_slashed": false,
"stake": "1247270566437910246525604113433",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 2335,
"num_expected_blocks": 2342
},
{
"account_id": "nodeasy.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:25Dhg8NBvQhsVTuugav3t1To1X1zKiomDmnh8yN9hHMb",
"is_slashed": false,
"stake": "131652957125263756523827257067",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "northernlights.stakingpool",
"public_key": "ed25519:CsMecqKCfagnebMB3ha1uRubay5Z4V85req23bNAJSG3",
"is_slashed": false,
"stake": "159669819380982417675619400525",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "orangeclub.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:HezFeSzcwuR5wvkqccgMCMnpf1eQkVCfk52tXZEdKZHz",
"is_slashed": false,
"stake": "143971234567521206686862639104",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "pathrock.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:G138GdQsU7PdFLD6X88NmTLAEDR7agPcq9HLZqGpegkm",
"is_slashed": false,
"stake": "125204431569306697735287326827",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "pool_easy2stake.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:8nzKxvmyeauQRehWkby8GfWNLgqPiF5FCRFSD75M1Rwh",
"is_slashed": false,
"stake": "176893731686620703671521068552",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "sl1sub.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3URBpNUjNAMzugQH1rdSKMtwFM8AwHaJgZk5Z6YtnfFL",
"is_slashed": false,
"stake": "155741680601335529540438949153",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "staked.pool.6fb1358",
"public_key": "ed25519:684rMbuVYYgL2CkmYgC1weLh3erd2bwrmtQtJJhWzPwj",
"is_slashed": false,
"stake": "126911347639167461321544980789",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "staked.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:D2afKYVaKQ1LGiWbMAZRfkKLgqimTR74wvtESvjx5Ft2",
"is_slashed": false,
"stake": "140558085958535444819294942478",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "stakin.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:GvddxjaxBCqGGB4kMNWNFtvozU1EEZ2jrnggKZW8LaU4",
"is_slashed": false,
"stake": "122221693837484004905170552626",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "staking-power.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:4s79F6Fdjgb3rHXPLwaXZG4Hq7Za8nogUu3vXEamRBQo",
"is_slashed": false,
"stake": "113293334165305165414435157738",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "syncnode.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:FUAVDkmLhuTbKYv4GWuWv9ogjKzRatLd5ZBMKXRy7WqE",
"is_slashed": false,
"stake": "133414422809248011010747790387",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "thepassivetrust.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:4NccD2DNJpBkDmWeJ2GbqPoivQ93qcKiR4PHALJKCTod",
"is_slashed": false,
"stake": "162714097201953456968339272308",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "top.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:FR5qxAsP8GgXDN96pappLtWMywiqWsPVqT3HLE3YaUx",
"is_slashed": false,
"stake": "164760602493727447176131601464",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "valeraverim.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3686ABqNUZc1qhLWLHg5xZpBzrWPiUCMNZxcCNmg3e2s",
"is_slashed": false,
"stake": "191733144511459134091274432419",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "zainy.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:37KfhBNYjqpaUVh3ft5kPcFn3xK1eVvtDZJCQQVCGnzQ",
"is_slashed": false,
"stake": "113441017844444454951489924484",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "zpool.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:ETFRFNHfvd6fpj74MGYYQp3diY8WB4bFmWMxjTB2yY4V",
"is_slashed": false,
"stake": "140932616764414290525265048028",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 120,
"num_expected_blocks": 212
}
],
"next_validators": [
{
"account_id": "01node.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3iNqnvBgxJPXCxu6hNdvJso1PEAc1miAD35KQMBCA3aL",
"stake": "177341160716540400974121040893",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "alexandruast.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:A3XJ3uVGxSi9o2gnG2r8Ra3fqqodRpL4iuLTc6fNdGUj",
"stake": "152212670433756011274558210225",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "aquarius.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:8NfEarjStDYjJTwKUgQGy7Z7UTGsZaPhTUsExheQN3r1",
"stake": "131041030638338742265060835987",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "bazilik.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3pDJwDQ6Y5B9QeW1jz8KunhZH4D4GQG86reTmrRfdD7c",
"stake": "169886556654364796730036727847",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "bisontrails.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:8g4P5EXyp2b2pfVMHY1QLfkRcY59hjPfWrFCKUWX3RmR",
"stake": "185113946165399113822995097304",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "bitcat.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:9mtnwPQyyap1QNH9ag6r4the7Jkkpdyt9HUF5G1dWxKx",
"stake": "135914020962862866419944507506",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "blazenet.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:DiogP36wBXKFpFeqirrxN8G2Mq9vnakgBvgnHdL9CcN3",
"stake": "138073840925159254185212483041",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "certusone.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:CKW7f41Kn8YCDPzaGLs1MrPb9h3BjQmHhbei6Ff6nRRF",
"stake": "177557353126393581856047095474",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "chorus-one.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:6LFwyEEsqhuDxorWfsKcPPs324zLWTaoqk4o6RDXN7Qc",
"stake": "110967904880664326100649881128",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "cloudpost.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:AVVLmJDG8z6UgmW9fmJGVFTdYxxfnqXH6c7FVQmhE6dp",
"stake": "137303582563490110045159846741",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "dokia.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:935JMz1vLcJxFApG3TY4MA4RHhvResvoGwCrQoJxHPn9",
"stake": "221583843027440134728813179120",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "dsrvlabs.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:61ei2efmmLkeDR1CG6JDEC2U3oZCUuC2K1X16Vmxrud9",
"stake": "162343309156672629963246208215",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "fresh_lockup.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:7CMFLtEohojtxBkmj9Jb6AGgbphb1zvxymHzpzuyCjfG",
"stake": "194574146707912827852030100603",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "inotel.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:C55jH1MCHYGa3tzUyZZdGrJmmCLP22Aa4v88KYpn2xwZ",
"stake": "179521497218882663562358374377",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "jazza.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:85cPMNVrqUz8N7oWbbvWbUuamHcJNe49uRbaSzftLCz9",
"stake": "156567004141558073310769195719",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "joe1.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:G3SxwzmiEZSm3bHnTLtxJvm3NvT1TLQcWuV1iod6i6NJ",
"stake": "129898367221448376460128575495",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "kronos.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3i2pertqzF8xqkJ4BrE4t4r67YiYYrUKCktbqvDgjzuQ",
"stake": "145291600307308103830278523851",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "kytzu.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:61tgPZpy8tqFeAwG4vtf2ZKCRoENiP2A1TJVWEwnbxZU",
"stake": "114346099616381729581424582943",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "lowfeevalidation.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:EXyjSMGSnk5uGphF3gVV1jCudaAudbW8imoEccYEJg3V",
"stake": "114272827178534171015566175242",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "lunanova.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:2fZ59qfo9QHNLijoht9cwUb9enSNcnRmXbQn1gKZxvkw",
"stake": "173796241314359640924313305613",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "moonlet.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3e1nVCVGNS3yr6CcUvpDAs3BhiWtyM9uTBWkyVR5Xn3K",
"stake": "141326111231422084384405939935",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "node0",
"public_key": "ed25519:7PGseFbWxvYVgZ89K1uTJKYoKetWs7BJtbyXDzfbAcqX",
"stake": "1917087533938315356792420553580",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "node1",
"public_key": "ed25519:6DSjZ8mvsRZDvFqFxo8tCKePG96omXW7eVYVSySmDk8e",
"stake": "1915912070849706566898523265362",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "node2",
"public_key": "ed25519:GkDv7nSMS3xcqA45cpMvFmfV1o4fRF6zYo1JRR6mNqg5",
"stake": "1849778202731933988446605407109",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "node3",
"public_key": "ed25519:ydgzeXHJ5Xyt7M1gXLxqLBW1Ejx6scNV5Nx2pxFM8su",
"stake": "1253713857932062021626652303305",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "nodeasy.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:25Dhg8NBvQhsVTuugav3t1To1X1zKiomDmnh8yN9hHMb",
"stake": "132333065508677559475570461579",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "northernlights.stakingpool",
"public_key": "ed25519:CsMecqKCfagnebMB3ha1uRubay5Z4V85req23bNAJSG3",
"stake": "160494659810582810750858869593",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "orangeclub.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:HezFeSzcwuR5wvkqccgMCMnpf1eQkVCfk52tXZEdKZHz",
"stake": "144714977470413958038055754809",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "pathrock.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:G138GdQsU7PdFLD6X88NmTLAEDR7agPcq9HLZqGpegkm",
"stake": "125851226796631921571804668732",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "pool_easy2stake.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:8nzKxvmyeauQRehWkby8GfWNLgqPiF5FCRFSD75M1Rwh",
"stake": "177807549352374182247265978294",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "sl1sub.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3URBpNUjNAMzugQH1rdSKMtwFM8AwHaJgZk5Z6YtnfFL",
"stake": "156546228606913052982706314599",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "staked.pool.6fb1358",
"public_key": "ed25519:684rMbuVYYgL2CkmYgC1weLh3erd2bwrmtQtJJhWzPwj",
"stake": "127566960646771620637977634520",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "staked.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:D2afKYVaKQ1LGiWbMAZRfkKLgqimTR74wvtESvjx5Ft2",
"stake": "141284196855966747583242721111",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "stakin.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:GvddxjaxBCqGGB4kMNWNFtvozU1EEZ2jrnggKZW8LaU4",
"stake": "122853080560791799567241762038",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "staking-power.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:4s79F6Fdjgb3rHXPLwaXZG4Hq7Za8nogUu3vXEamRBQo",
"stake": "113878597697173990840757447344",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "syncnode.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:FUAVDkmLhuTbKYv4GWuWv9ogjKzRatLd5ZBMKXRy7WqE",
"stake": "134103630138795323490241660174",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "thepassivetrust.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:4NccD2DNJpBkDmWeJ2GbqPoivQ93qcKiR4PHALJKCTod",
"stake": "163554668234785516757420218799",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "top.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:FR5qxAsP8GgXDN96pappLtWMywiqWsPVqT3HLE3YaUx",
"stake": "165611741467072665024638629174",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "valeraverim.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3686ABqNUZc1qhLWLHg5xZpBzrWPiUCMNZxcCNmg3e2s",
"stake": "192723621295992295990275575014",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "zainy.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:37KfhBNYjqpaUVh3ft5kPcFn3xK1eVvtDZJCQQVCGnzQ",
"stake": "114027175849273464802110072969",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "zpool.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:ETFRFNHfvd6fpj74MGYYQp3diY8WB4bFmWMxjTB2yY4V",
"stake": "141660662431449802378487016195",
"shards": [0]
}
],
"current_fishermen": [
{
"account_id": "staked.stakingpool",
"public_key": "ed25519:5VmCXxWepj22uFoKmrxk6DTiFa3fuTzDcwGxM8uUErpr",
"stake": "5957256918881889179239884296"
},
{
"account_id": "bisontrails.stakingpool",
"public_key": "ed25519:ED2v5KtScbk6aNjGcTn1YMDUu3EXfD5HPt1x6RiYBypk",
"stake": "7679439354334034871130713908"
},
{
"account_id": "cryptium.stakingpool",
"public_key": "ed25519:2usUkjmKWxQw7QUeFfELHCEqS2UxjwsRqnCkA5oQ6A2B",
"stake": "6484546971716985483357166277"
},
{
"account_id": "buildlinks3.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:Cfy8xjSsvVquSqo7W4A2bRX1vkLPycLgyCvFNs3Rz6bb",
"stake": "81221864655530313350540629757"
},
{
"account_id": "mmm.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3jEqDDKaJEg1r8UGu2x2dC55BXE7i26yNFQzvfJkkHkf",
"stake": "80030001196381772535600000000"
}
],
"next_fishermen": [
{
"account_id": "staked.stakingpool",
"public_key": "ed25519:5VmCXxWepj22uFoKmrxk6DTiFa3fuTzDcwGxM8uUErpr",
"stake": "5957256918881889179239884296"
},
{
"account_id": "bisontrails.stakingpool",
"public_key": "ed25519:ED2v5KtScbk6aNjGcTn1YMDUu3EXfD5HPt1x6RiYBypk",
"stake": "7679439354334034871130713908"
},
{
"account_id": "cryptium.stakingpool",
"public_key": "ed25519:2usUkjmKWxQw7QUeFfELHCEqS2UxjwsRqnCkA5oQ6A2B",
"stake": "6484546971716985483357166277"
},
{
"account_id": "buildlinks3.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:Cfy8xjSsvVquSqo7W4A2bRX1vkLPycLgyCvFNs3Rz6bb",
"stake": "81221864655530313350540629757"
},
{
"account_id": "mmm.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3jEqDDKaJEg1r8UGu2x2dC55BXE7i26yNFQzvfJkkHkf",
"stake": "80030001196381772535600000000"
}
],
"current_proposals": [
{
"account_id": "kytzu.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:61tgPZpy8tqFeAwG4vtf2ZKCRoENiP2A1TJVWEwnbxZU",
"stake": "114346100195275968419224582943"
},
{
"account_id": "nodeasy.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:25Dhg8NBvQhsVTuugav3t1To1X1zKiomDmnh8yN9hHMb",
"stake": "132333066144809013154670461579"
},
{
"account_id": "thepassivetrust.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:4NccD2DNJpBkDmWeJ2GbqPoivQ93qcKiR4PHALJKCTod",
"stake": "163554672455685458970920218837"
}
],
"prev_epoch_kickout": [],
"epoch_start_height": 17754191,
"epoch_height": 321
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về bởi method validators:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_EPOCHKhông tìm thấy epoch trong database cho block được cung cấp
 • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
 • Nếu block đã được produce hơn 5 epoch trước đó, hãy thử send request của bạn đến một archival node
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết