Nhảy đến nội dung chính

Các RPC Endpoint

Sandbox

chú ý

Các RPC endpoint trong mục này chỉ có sẵn trên local sandbox node.


Patch State

Dùng để vá (patch) một account, các access key, contract code, hoặc contract state. Chỉ các bổ sung và các mutation được support. Không được xóa. Account, các access key, contract code, và các contract state có các format khác nhau. Vui lòng xem ví dụ để biết thêm chi tiết về format của chúng.

  • method: sandbox_patch_state
  • các param:
    • records: một array của các state record dùng để vá (patch). Mỗi state record có thể là một trong Account, AccessKey, Contract (dành cho contract code), hoặc Data (dành cho contract state).

Ví dụ:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "sandbox_patch_state",
"params": {
"records": [
{
"Account": {
"account_id": "abcdef.test.near",
"account": {
"amount": "100000000000",
"locked": "0",
"code_hash": "7KoFshMQkdyo5iTx8P2LbLu9jQpxRn24d27FrKShNVXs",
"storage_usage": 200000
}
}
},
{
"Contract": {
"account_id": "abcdef.test.near",
"code": "47DEQpj8HBSa+/TImW+5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU="
}
},
{
"AccessKey": {
"account_id": "abcdef.test.near",
"public_key": "ed25519:CngrirkGDwSS75EKczcsUsciRtMmHd9iicrrYxz4uckD",
"access_key": {
"nonce": 0,
"permission": "FullAccess"
}
}
},
{
"Data": {
"account_id": "abcdef.test.near",
"data_key": "U1RBVEU=",
"value": "AwAAAA8AAABhbGljZS50ZXN0Lm5lYXIFAAAAaGVsbG8NAAAAYm9iLnRlc3QubmVhcgUAAAB3b3JsZAoAAABhbGljZS5uZWFyCwAAAGhlbGxvIHdvcmxk"
}
}
]
}
}
Ví dụ về response nhận được:

{
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0",
"result": {}
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về bởi method sandbox_patch_state:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
  • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
  • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm các chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
  • Hãy thử lại sau
  • Gởi một request đến một node khác
  • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết