Nhảy đến nội dung chính

Epoch

Một epoch là một đơn vị thời gian khi các validator của network không đổi.

  • Cả hai testnetmainnet đều có thời lượng epoch là ~ 12 giờ hoặc chính xác là 43.200 giây.
  • Bạn có thể xem cài đặt này bằng cách truy vấn RPC endpoint protocol_config rồi tìm epoch_length.

Lưu ý: Các Node garbage thu thập các block sau 5 epoch (~2.5 ngày) trừ khi chúng là các archival node.

Ví dụ:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "EXPERIMENTAL_protocol_config",
"params": {
"finality": "final"
}
}

Ví dụ Response:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"protocol_version": 44,
"genesis_time": "2020-07-21T16:55:51.591948Z",
"chain_id": "mainnet",
"genesis_height": 9820210,
"num_block_producer_seats": 100,
"num_block_producer_seats_per_shard": [
100
],
"avg_hidden_validator_seats_per_shard": [
0
],
"dynamic_resharding": false,
"protocol_upgrade_stake_threshold": [
4,
5
],
"epoch_length": 43200,
"gas_limit": 1000000000000000,
"min_gas_price": "1000000000",
"max_gas_price": "10000000000000000000000",
"block_producer_kickout_threshold": 90,
"chunk_producer_kickout_threshold": 90,

// ---- snip ----
}

You can learn more about how epochs are used to manage network validation in the Validator FAQ.

Bạn có câu hỏi?

Đặt câu hỏi tại StackOverflow!