Nhảy đến nội dung chính

Bắt đầu

Phát triển trên nền tảng NEAR gồm hai phần chính sau:


Essential Resources

Dưới đây là tổng quan nhanh về các tài nguyên cần thiết mà bạn sẽ sử dụng khi phát triển trên NEAR.

TênMô tả
Các Project mẫu
Các ví dụ về NEARVí dụ về các app cơ bản được xây dựng trên NEAR mà bạn có thể clone và khám phá.
Các Tool
NEAR CLICông cụ command line interface để tương tác với các account và các smart contract trên NEAR
NEAR ExplorerXem và kiểm tra các transaction được lưu trên blockchain
NEAR WalletTạo và quản lý các account & các access key
Local DevelopmentTạo ra một phiên bản cục bộ của blockchain NEAR với các công cụ phát triển
Các thư viện
NEAR-API-JSThư viện JavaScript để tương tác với các account và smart contract trên NEAR
NEAR-SDK-RSSDK được sử dụng để phát triển các smart contract trong Rust
NEAR-SDK-ASSDK được sử dụng để phát triển các smart contract trong AssemblyScript
NEARUPĐể chạy một instance local của NEAR
Other Libraries
NEAR-API-GoGolang RPC library to interact with accounts and smart contracts on NEAR
Resources
nomicon.ioNEAR Protocol Specifications and Standards documentation
near-sdk.ioIn depth documentation for developing Rust smart contracts with near-sdk-rs
NEAR UniversityIn person and self paced educational courses for becoming a NEAR Certified Developer

Giới thiệu các Workshop

Đây là hai workshop giới thiệu ngắn _(60 - 90 phút)_dành cho những người đang tìm kiếm phần giới thiệu chuyên sâu hơn để phát triển trên NEAR.

NEAR 101

[ Workshop này ] được thiết kế cho các developer web 2.0 truyền thống mới tạo các ứng dụng phi tập trung. ( 90 phút ) Ngoài ra, nếu bạn chưa quen với NEAR hoặc blockchain nói chung, hãy nhớ kiểm tra "New to NEAR".

NEAR 102

[ Workshop này ] được thiết kế cho các developer Ethereum muốn bắt đầu phát triển trên NEAR. ( 60 phút )