Nhảy đến nội dung chính

NEAR CLI

near-cli là một NodeJS command line interface sử dụng near-api-js để kết nối và tương tác với NEAR blockchain.


Tổng quan

Click vào từng command để xem thông tin chi tiết và các ví dụ.

Các Access Key

CommandMô tả
near loginlưu trữ một full access key trong local bằng cách sử dụng NEAR Wallet
near keyshiển thị tất cả các access key và thông tin chi tiết của chúng cho một account nhất định
near generate-keytạo một cặp key local hoặc hiển thị public key & implicit account
near add-keythêm một access key mới vào account
near delete-keyxóa một access key từ một account

Các Account

CommandMô tả
near create-accounttạo một account
near statehiển thị các thông tin chi tiết của account
near keyshiển thị tất cả các access key của một account nhất định
near sendgửi các token từ một account này đến một account khác
near deletexóa account và chuyển số dư còn lại sang account thụ hưởng

Các contract

CommandMô tả
near deploydeploy một smart contract lên NEAR blockchain
near dev-deploytạo một development account và deploy contract trên account đó (testnet only)
near calltạo một contract call có thể thực thi các change hoặc view method
near viewtạo một contract call chỉ có thể thực thi một view method
near view-statetrả về state của contract (các cặp key/value) hoặc dưới dạng utf-8 hoặc borsh serialized

Các transaction

CommandMô tả
near tx-statustruy vấn status của một transaction bằng txHash

Các validator

CommandMô tả
near validators currenthiển thị chi tiết epoch validator pool hiện tại
near validators nexthiển thị chi tiết validator cho epoch tiếp theo
near proposalshiển thị các validator proposal cho epoch tiếp theo sau

REPL

CommandMô tả
near replkhởi chạy một kết nối tương tác với NEAR blockchain (REPL)

Để được hỗ trợ EVM, xem thêm tại aurora-cli của Project Aurora.


Setup

Cài đặt

Đảm bảo rằng máy tính của bạn đã cài đặt phiên bản hiện tại của npmNodeJS.

Mac và Linux

 1. Cài đặt npmnode bằng cách sử dụng một package manager như nvm vì đôi khi có những sự cố khi sử dụng Ledger do cách OS X xử lý các node package có liên quan đến các thiết bị USB. [Nhấn vào đây]
 2. Đảm bảo bạn đã cài đặt Node với version 12 trở lên.
 3. Cài đặt global near-cli bằng cách chạy:
npm install -g near-cli

Windows

Đối với người dùng Windows, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Windows Subsystem for Linux (WSL).

 1. Cài đặt WSL [nhấn vào đây]
 2. Cài đặt npm [nhấn vào đây]
 3. Cài đặt Node.js [nhấn vào đây ]
 4. Thay đổi thư mục npm mặc định [ nhấn vào đây ]
  • Điều này giúp tránh mọi vấn đề về quyền hạn với WSL
 5. Mở WSL và cài đặt global near-cli bằng cách chạy:
npm install -g near-cli
Chú ý

Copy/paste có thể bị lỗi khi sử dụng WSL.

 • "Quick Edit Mode" sẽ cho phép paste bằng việc click chuột phải.
 • Tùy thuộc vào phiên bản của bạn, có thể có một checkbox khác cho phép paste bằng Ctrl + V.

Tùy chọn Windows được gọi là Quick Edit cho phép paste bằng right-click vào WSL

Another way for Windows users (not fully tested):

 1. Install node.js from https://nodejs.org/en/
 2. In cmd.exe run:
npm install -g near-cli
 1. Set enviroment variable:
set NEAR_ENV=YOURNETWORK

By deffault cli used Testnet

NOTE: in all comands with '{}' you need to replace spaces to \ in {}

Update near-cli

Nếu có một bản update near-cli khả dụng, bạn sẽ được thông báo trên terminal sau khi chạy bất kỳ lệnh nào. (xem ví dụ bên dưới)

NEAR CLI detects a new version

 • Làm theo các hướng dẫn để cập nhật bằng cách chạy dòng lệnh sau:
npm install -g near-cli
 • Bạn luôn có thể kiểm tra phiên bản hiện tại của mình bằng cách chạy dòng lệnh sau:
near --version # version info appears on the last line of output
 • Ngoài ra, bạn có thể xem phiên bản mới nhất hiện có bằng cách sử dụng npm outdated.
npm outdated -g # note the difference between Current and Latest

Troubleshooting:

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi nâng cấp NEAR CLI, cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề là gỡ cài đặt rồi cài đặt lại.

npm uninstall -g near-cli
npm install -g near-cli

Network selection

Network mặc định cho near-clitestnet.

 • Bạn có thể thay đổi network bằng cách thêm một environment variable vào command của mình.
NEAR_ENV=betanet near send ...
 • Ngoài ra, bạn có thể thiết lập một environment variable chung bằng cách chạy đoạn code sau:
export NEAR_ENV=mainnet

Access Keys

near login

lưu trữ toàn bộ access key trên local của account bạn đã tạo với NEAR Wallet.

 • các tham số: không
 • các tuỳ chọn: mặc định

Example:

near login
 • Bạn sẽ được điều hướng đến NEAR Wallet yêu cầu toàn bộ quyền truy cập vào account của bạn.
 • Tiếp theo, hãy chọn account bạn muốn có một access key.

near wallet login

 • Sau khi bạn click vào allow, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận sự ủy quyền này bằng cách nhập tên account.

near wallet confirm

Vị trí Access Key:

 • Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có Access Key của mình được lưu trữ trong local trong một thư mục ẩn được gọi là .near-credentials

  • Thư mục này nằm ở root của thư mục HOME:
   • ~/.near-credentials (MAC / Linux)
   • C:\Users\YOUR_ACCOUNT\.near-credentials (Windows)
 • Bên trong .near-credentials, các access key được tổ chức trong các thư mục con của network:

  • default cho testnet
  • betanet
  • mainnet
 • Các thư mục con network này chứa các object.JSON với:

  • account_id
  • private_key
  • public_key

Example:

{
"account_id": "example-acct.testnet",
"public_key": "ed25519:7ns2AZVaG8XZrFrgRw7g8qhgddNTN64Zkz7Eo8JBnV5g",
"private_key": "ed25519:4Ijd3vNUmdWJ4L922BxcsGN1aDrdpvUHEgqLQAUSLmL7S2qE9tYR9fqL6DqabGGDxCSHkKwdaAGNcHJ2Sfd"
}

near keys

Hiển thị tất cả các access key cho một account nhất định.

 • các tham số: accountId
 • các tuỳ chọn: mặc định

Example:

near keys client.chainlink.testnet

Example Response:

Keys for account client.chainlink.testnet
[
{
public_key: 'ed25519:4wrVrZbHrurMYgkcyusfvSJGLburmaw7m3gmCApxgvY4',
access_key: { nonce: 97, permission: 'FullAccess' }
},
{
public_key: 'ed25519:H9k5eiU4xXS3M4z8HzKJSLaZdqGdGwBG49o7orNC4eZW',
access_key: {
nonce: 88,
permission: {
FunctionCall: {
allowance: '18483247987345065500000000',
receiver_id: 'client.chainlink.testnet',
method_names: [ 'get_token_price', [length]: 1 ]
}
}
}
},
[length]: 2
]

near generate-key

Tạo một cặp local key trong .near-credentials hoặc hiển thị public key từ Ledger hoặc seed phrase.

 • các tham số: accountId hoặc không có
 • các tuỳ chọn: --useLedgerKey, --seedPhrase, or --seedPath

Note: There are several ways to use generate-key that return very different results. Please reference the examples below for further details.


1) near generate-key

Tạo một cặp local key trong .near-credentials với một implicit account như là accountId. (đại diện hash của public key)

near generate-key
**Ví dụ response nhận được là:**

Key pair with ed25519:33Vn9VtNEtWQPPd1f4jf5HzJ5weLcvGHU8oz7o5UnPqy public key for an account "1e5b1346bdb4fc5ccd465f6757a9082a84bcacfd396e7d80b0c726252fe8b3e8"


2) near generate-key accountId

Tạo một cặp local key trong .near-credentials với một accountId mà bạn chỉ định.

Note: This does NOT create an account with this name, and will overwrite an existing .json file with the same name.

near generate-key example.testnet
**Example Response:**

Key pair with ed25519:CcH3oMEFg8tpJLekyvF7Wp49G81K3QLhGbaWEFwtCjht public key for an account "example.testnet"


3a) near generate-key --useLedgerKey

Sử dụng một thiết bị Ledger đã được kết nối để hiển thị public key và implicit account sử dụng đường dẫn HD mặc định ("44'/397'/0'/0'/1'")

near generate-key --useLedgerKey

You should then see the following prompt to confirm this request on your Ledger device:

Make sure to connect your Ledger and open NEAR app
Waiting for confirmation on Ledger...

After confirming the request on your Ledger device, a public key and implicit accountId will be displayed.

**Example Response:**

Using public key: ed25519:B22RP10g695wyeRvKIWv61NjmQZEkWTMzAYgdfx6oSeB2
Implicit account: 42c320xc20739fd9a6bqf2f89z61rd14efe5d3de234199bc771235a4bb8b0e1


3b) near generate-key --useLedgerKey="HD path you specify"

Sử dụng thiết bị Ledger đã được kết nối để hiển thị một pubic key và implicit account sử dụng đường dẫn HD mặc định.

near generate-key --useLedgerKey="44'/397'/0'/0'/2'"

You should then see the following prompt to confirm this request on your Ledger device:

Make sure to connect your Ledger and open NEAR app
Waiting for confirmation on Ledger...

After confirming the request on your Ledger device, a public key and implicit accountId will be displayed.

**Ví dụ response nhận được là:**

Using public key: ed25519:B22RP10g695wye3dfa32rDjmQZEkWTMzAYgCX6oSeB2
Implicit account: 42c320xc20739ASD9a6bqf2Dsaf289z61rd14efe5d3de23213789009afDsd5bb8b0e1


4a) near generate-key --seedPhrase="your seed phrase"

Sử dụng một seed phrase để hiển thị public key và implicit account

near generate-key --seedPhrase="cow moon right send now cool dense quark pretty see light after"
**Example Response:**

Key pair with ed25519:GkMNfc92fwM1AmwH1MTjF4b7UZuceamsq96XPkHsQ9vi public key for an account "e9fa50ac20522987a87e566fcd6febdc97bd35c8c489999ca8aff465c56969c3"


4b) near generate-key accountId --seedPhrase="your seed phrase"

Sử dụng một seed phrase để hiển thị public key mà không có implicit account.

near generate-key example.testnet --seedPhrase="cow moon right send now cool dense quark pretty see light after"
**Example Response:**

Key pair with ed25519:GkMNfc92fwM1AmwH1MTjF4b7UZuceamsq96XPkHsQ9vi public key for an account "example.testnet"


near add-key

Thêm một full access hoặc một function access key vào một account nhất định.

Note: You will use an existing full access key for the account you would like to add a new key to. (near login)

1) thêm một full access key

 • các tham số: accountId publicKey

Example:

near add-key example-acct.testnet Cxg2wgFYrdLTEkMu6j5D6aEZqTb3kXbmJygS48ZKbo1S
**Example Response:**

Adding full access key = Cxg2wgFYrdLTEkMu6j5D6aEZqTb3kXbmJygS48ZKbo1S to example-acct.testnet.
Transaction Id EwU1ooEvkR42HvGoJHu5ou3xLYT3JcgQwFV3fAwevGJg
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/EwU1ooEvkR42HvGoJHu5ou3xLYT3JcgQwFV3fAwevGJg

2) thêm một function access key

 • các tham số: accountId publicKey --contract-id
 • các tuỳ chọn: --method-names --allowance

accountId là account bạn đang thêm key vào

--contract-id là contract mà bạn đang cho phép các method được gọi

--method-names là tùy chọn và nếu bị bỏ qua, tất cả các method của --contract-id có thể được gọi.

--allowance là số Ⓝ của key chỉ được phép chi cho phí gas. Nếu bị bỏ qua thì key sẽ chỉ có thể gọi các view method.

Note: Each transaction made with this key will have gas fees deducted from the initial allowance and once it runs out a new key must be issued.

Example:

near add-key example-acct.testnet GkMNfc92fwM1AmwH1MTjF4b7UZuceamsq96XPkHsQ9vi --contract-id example-contract.testnet --method-names example_method --allowance 30000000000
**Example Response:**

Adding function call access key = GkMNfc92fwM1AmwH1MTjF4b7UZuceamsq96XPkHsQ9vi to example-acct.testnet.
Transaction Id H2BQL9fXVmdTbwkXcMFfZ7qhZqC8fFhsA8KDHFdT9q2r
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/H2BQL9fXVmdTbwkXcMFfZ7qhZqC8fFhsA8KDHFdT9q2r


near delete-key

Xóa một key hiện có cho một account nhất định.

 • các tham số: accountId publicKey
 • các tuỳ chọn: default

Note: You will need separate full access key for the account you would like to delete a key from. (near login)

Example:

near delete-key example-acct.testnet Cxg2wgFYrdLTEkMu6j5D6aEZqTb3kXbmJygS48ZKbo1S

Example Response:

Transaction Id 4PwW7vjzTCno7W433nu4ieA6FvsAjp7zNFwicNLKjQFT
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/4PwW7vjzTCno7W433nu4ieA6FvsAjp7zNFwicNLKjQFT

Accounts

near create-account

Tạo một account sử dụng một --masterAccount để thanh toán cho quá trình tạo account và bất kỳ số dư ban đầu nào.

 • các tham số: accountId --masterAccount
 • các tuỳ chọn: --initialBalance
Chú ý

Command này sẽ chỉ cho phép việc tạo subaccounts của--masterAccount. Tuy nhiên, bạn có thể tạo một top-level account nếu độ dài của account ID lớn hơn 31 ký tự. Nó được sử dụng phổ biến nhất cho việc tạo implicit account.

Nếu bạn đang có dự định tạo một top-level .testnet hay .near account bạn có thể sử dụng near-api-js [ tại đây ].

Example:

near create-account 7e094afcfc4eda8a970f6648cdf0dbd6de --masterAccount example-acct.testnet

Subaccount example:

near create-account sub-acct.example-acct.testnet --masterAccount example-acct.testnet

Example using --initialBalance:

near create-account sub-acct2.example-acct.testnet --masterAccount example-acct.testnet --initialBalance 10
**Example Response:**

Saving key to '/HOME_DIR/.near-credentials/default/sub-acct2.example-acct.testnet.json'
Account sub-acct2.example-acct.testnet for network "default" was created.


near state

Hiển thị chi tiết về state của account.

 • các tham số: accountId
 • các tuỳ chọn: default

Example:

near state example.testnet

Example Response:

{
"amount": "99999999303364037168535000",
"locked": "0",
"code_hash": "G1PCjeQbvbUsJ8piXNb7Yg6dn3mfivDQN7QkvsVuMt4e",
"storage_usage": 53528,
"storage_paid_at": 0,
"block_height": 21577354,
"block_hash": "AWu1mrT3eMJLjqyhNHvMKrrbahN6DqcNxXanB5UH1RjB",
"formattedAmount": "99.999999303364037168535"
}

near send

Chuyển NEAR token (Ⓝ) từ một account này tới một account khác.

 • các tham số: senderId receiverId amount
 • các tuỳ chọn: default

Note: You will need a full access key for the sending account. (near login)

Example:

near send sender.testnet receiver.testnet 10

Example Response

Sending 10 NEAR to receiver.testnet from sender.testnet
Transaction Id BYTr6WNyaEy2ykAiQB9P5VvTyrJcFk6Yw95HPhXC6KfN
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/BYTr6WNyaEy2ykAiQB9P5VvTyrJcFk6Yw95HPhXC6KfN

near delete

Xóa một account và chuyển số dư còn lại vào account thụ hưởng.

note

The deleted account's name will be made available for use after this action is performed.

 • các tham số: accountId beneficiaryId
 • các tuỳ chọn: default

Example:

near delete sub-acct2.example-acct.testnet example-acct.testnet

Example Response:

Deleting account. Account id: sub-acct2.example-acct.testnet, node: https://rpc.testnet.near.org, helper: https://helper.testnet.near.org, beneficiary: example-acct.testnet
Transaction Id 4x8xohER1E3yxeYdXPfG8GvXin1ShiaroqE5GdCd5YxX
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/4x8xohER1E3yxeYdXPfG8GvXin1ShiaroqE5GdCd5YxX
Account sub-acct2.example-acct.testnet for network "default" was deleted.

Contracts

near deploy

Deploy một smart contract trên một accountId nhất định.

 • các tham số: accountId .wasmFile
 • các tuỳ chọn: initFunction initArgs initGas initDeposit

Note: You will need a full access key for the account you are deploying the contract to. (near login)

Example:

near deploy --accountId example-contract.testnet --wasmFile out/example.wasm

Initialize Example:

near deploy --accountId example-contract.testnet --wasmFile out/example.wasm --initFunction new --initArgs '{"owner_id": "example-contract.testnet", "total_supply": "10000000"}'
**Example Response:**

Starting deployment. Account id: example-contract.testnet, node: https://rpc.testnet.near.org, helper: https://helper.testnet.near.org, file: main.wasm
Transaction Id G8GhhPuujMHTRnwursPXE1Lv5iUZ8WUecwiST1PcKWMt
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/G8GhhPuujMHTRnwursPXE1Lv5iUZ8WUecwiST1PcKWMt
Done deploying to example-contract.testnet

near dev-deploy

Tạo một development account và deploy một smart contract cho account này. Không cần có access keys. (testnet only)

 • các tham số: .wasmFile
 • các tuỳ chọn: default

Example:

near dev-deploy out/main.wasm

Example Response:

Starting deployment. Account id: dev-1603749005325-6432576, node: https://rpc.testnet.near.org, helper: https://helper.testnet.near.org, file: out/main.wasm
Transaction Id 5nixQT87KeN3eZFX7zwBLUAKSY4nyjhwzLF27SWWKkAp
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/5nixQT87KeN3eZFX7zwBLUAKSY4nyjhwzLF27SWWKkAp
Done deploying to dev-1603749005325-6432576

near call

Thực hiện một contract call có thể sửa đổi hoặc xem state.

Note: Contract calls require a transaction fee (gas) so you will need an access key for the --accountId that will be charged. (near login)

 • các tham số: contractName method_name { args } --accountId
Các tuỳ chọnMô tả
--gasLượng gas tối đa mà call này có thể sử dụng (tính theo đơn vị gas)
--deposit hoặc --amountSố lượng token đính kèm (đơn vị NEAR) vào một function call
--depositYoctoSố lượng token đính kèm (đơn vị yoctoNEAR) vào một function call
--base64Coi các tham số là base64-encoded

Tip: There are two ways to deal with methods that require empty { args }. Either send {"field": null} or simply omit this field and pass in nothing: {}

Ví dụ:

near call guest-book.testnet addMessage '{"text": "Aloha"}' --account-id example-acct.testnet

Ví dụ về response nhận được:

Scheduling a call: guest-book.testnet.addMessage({"text": "Aloha"})
Transaction Id FY8hBam2iyQfdHkdR1dp6w5XEPJzJSosX1wUeVPyUvVK
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/FY8hBam2iyQfdHkdR1dp6w5XEPJzJSosX1wUeVPyUvVK
''

near view

Tạo một contract call mà chỉ có thể view state. (miễn phí)

 • các tham số: contractName method_name { args }
 • các tuỳ chọn: default

Ví dụ:

near view guest-book.testnet getMessages '{}'

Example Response:

View call: guest-book.testnet.getMessages({})
[
{ premium: false, sender: 'waverlymaven.testnet', text: 'TGIF' },
{
premium: true,
sender: 'waverlymaven.testnet',
text: 'Hello from New York 🌈'
},
{ premium: false, sender: 'fhr.testnet', text: 'Hi' },
{ premium: true, sender: 'eugenethedream', text: 'test' },
{ premium: false, sender: 'dongri.testnet', text: 'test' },
{ premium: false, sender: 'dongri.testnet', text: 'hello' },
{ premium: true, sender: 'dongri.testnet', text: 'hey' },
{ premium: false, sender: 'hirokihori.testnet', text: 'hello' },
{ premium: true, sender: 'eugenethedream', text: 'hello' },
{ premium: false, sender: 'example-acct.testnet', text: 'Aloha' },
[length]: 10
]

near view-state

Trả về state của contract (các cặp key / value) ở định dạng utf-8 hoặc định dạng borsh serialized.

Example:

near view-state dao.sputnik-v2.testnet --finality final

OR

near view-state dao.sputnik-v2.testnet --block-id 53199035
**Example Response:**

[
{
key: <Buffer 00>,
value: <Buffer 07 00 67 65 6e 73 69 0b 47 20 44 41 4f>
},
{
key: <Buffer 01>,
value: <Buffer 01 02 00 03 61 6c 0d 2a 3a 41 64 50 72 6f 70 73 07 63 75 6e 69 ... 222 more bytes>
},
{
key: <Buffer 03 00>,
value: <Buffer 00 14 6e 65 61 72 2d 78 6d 70 6c 2e 74 73 0f 41 64 20 4e 77 43 6f 75 63 69 02 18 ... 133 more bytes>
},
{
key: <Buffer 53 54 41 45>,
value: <Buffer 01 00 80 66 de c1 b9 a2 df e3 03 02 ... 39 more bytes>
}
]


Transactions

near tx-status

Displays transaction status details for given transaction hash and accountId.

 • arguments: tx hash --accountId OR accountId:tx_hash (see examples below)
 • options: default

Example:

near tx-status near-example.testnet:6hnVD3n4LvQbUrWofSjxbN2uwLLANnkXLqRYPnMbsP3j

OR

near tx-status 6hnVD3n4LvQbUrWofSjxbN2uwLLANnkXLqRYPnMbsP3j --accountId near-example.testnet
**Example Response:**

Transaction near-example.testnet:6hnVD3n4LvQbUrWofSjxbN2uwLLANnkXLqRYPnMbsP3j
{
status: { SuccessValue: '' },
transaction: {
signer_id: 'near-example.testnet',
public_key: 'ed25519:3PTXqkrMLb1nVchxzC4RX5fUShq7EBqkSV7Te17n5J42',
nonce: 50891444000001,
receiver_id: 'receiver.testnet',
actions: [ { Transfer: { deposit: '1000000000000000000000000' } } ],
signature: 'ed25519:4oBvWrBYJT6YPRaJctWxtsMSMcKBcLhCvWAipoQ18qRe4myxJNnkR6hypw2Nqcc99Yg6e47yqmwt3VDXiyGHth7w',
hash: '6hnVD3n4LvQbUrWofSjxbN2uwLLANnkXLqRYPnMbsP3j'
},
transaction_outcome: {
proof: [],
block_hash: 'ASUCV9Zk5R9KbXB2ngMernS38KgFwK3Y8x8zZjSX8xcK',
id: '6hnVD3n4LvQbUrWofSjxbN2uwLLANnkXLqRYPnMbsP3j',
outcome: {
logs: [],
receipt_ids: [ 'JBXhsPNwx1g2gmrAXFy9UmP8ziSgsZn6kxDcijNsbABo' ],
gas_burnt: 223182562500,
tokens_burnt: '22318256250000000000',
executor_id: 'near-example.testnet',
status: {
SuccessReceiptId: 'JBXhsPNwx1g2gmrAXFy9UmP8ziSgsZn6kxDcijNsbABo'
}
}
},
receipts_outcome: [
{
proof: [],
block_hash: '5gsqDtub9x2L6jnThg6gi3FZTVzusvjqhxFWYQ31hedw',
id: 'JBXhsPNwx1g2gmrAXFy9UmP8ziSgsZn6kxDcijNsbABo',
outcome: {
logs: [],
receipt_ids: [ 'DxBEN5ZcfZJ21e2axAe7aLwTVSyxCmgDuht1TsDXT2DT' ],
gas_burnt: 223182562500,
tokens_burnt: '22318256250000000000',
executor_id: 'receiver.testnet',
status: { SuccessValue: '' }
}
},
{
proof: [],
block_hash: '9BcSFdzHzXtQhSS5uPUY6mAtNWwbQJoEiyqwZk4GAbe6',
id: 'DxBEN5ZcfZJ21e2axAe7aLwTVSyxCmgDuht1TsDXT2DT',
outcome: {
logs: [],
receipt_ids: [],
gas_burnt: 0,
tokens_burnt: '0',
executor_id: 'near-example.testnet',
status: { SuccessValue: '' }
}
}
]
}


Validators

near validators current

Displays details of current validators.

 • amount staked
 • number of seats
 • percentage of uptime
 • expected block production
 • blocks actually produced
 • arguments: current
 • options: default

Example:

near validators current

Example for mainnet:

NEAR_ENV=mainnet near validators current
**Example Response:**

Validators (total: 49, seat price: 1,976,588):
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| Validator Id | Stake | Seats | % Online | Blocks produced | Blocks expected |
|----------------------------------------------|------------|---------|----------|-----------------|-----------------|
| cryptium.poolv1.near | 13,945,727 | 7 | 100% | 1143 | 1143 |
| astro-stakers.poolv1.near | 11,660,189 | 5 | 100% | 817 | 817 |
| blockdaemon.poolv1.near | 11,542,867 | 5 | 76.74% | 627 | 817 |
| zavodil.poolv1.near | 11,183,187 | 5 | 100% | 818 | 818 |
| bisontrails.poolv1.near | 10,291,696 | 5 | 99.38% | 810 | 815 |
| dokiacapital.poolv1.near | 7,906,352 | 3 | 99.54% | 650 | 653 |
| chorusone.poolv1.near | 7,480,508 | 3 | 100% | 490 | 490 |
| figment.poolv1.near | 6,931,070 | 3 | 100% | 489 | 489 |
| stardust.poolv1.near | 6,401,678 | 3 | 100% | 491 | 491 |
| anonymous.poolv1.near | 6,291,821 | 3 | 97.55% | 479 | 491 |
| d1.poolv1.near | 6,265,109 | 3 | 100% | 491 | 491 |
| near8888.poolv1.near | 6,202,968 | 3 | 99.38% | 486 | 489 |
| rekt.poolv1.near | 5,950,212 | 3 | 100% | 490 | 490 |
| epic.poolv1.near | 5,639,256 | 2 | 100% | 326 | 326 |
| fresh.poolv1.near | 5,460,410 | 2 | 100% | 327 | 327 |
| buildlinks.poolv1.near | 4,838,398 | 2 | 99.38% | 325 | 327 |
| jubi.poolv1.near | 4,805,921 | 2 | 100% | 326 | 326 |
| openshards.poolv1.near | 4,644,553 | 2 | 100% | 326 | 326 |
| jazza.poolv1.near | 4,563,432 | 2 | 100% | 327 | 327 |
| northernlights.poolv1.near | 4,467,978 | 2 | 99.39% | 326 | 328 |
| inotel.poolv1.near | 4,427,152 | 2 | 100% | 327 | 327 |
| baziliknear.poolv1.near | 4,261,142 | 2 | 100% | 328 | 328 |
| stakesabai.poolv1.near | 4,242,618 | 2 | 100% | 326 | 326 |
| everstake.poolv1.near | 4,234,552 | 2 | 100% | 327 | 327 |
| stakin.poolv1.near | 4,071,704 | 2 | 100% | 327 | 327 |
| certusone.poolv1.near | 3,734,505 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| lux.poolv1.near | 3,705,394 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| staked.poolv1.near | 3,683,365 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| lunanova.poolv1.near | 3,597,231 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| appload.poolv1.near | 3,133,163 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| smart-stake.poolv1.near | 3,095,711 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| artemis.poolv1.near | 3,009,462 | 1 | 99.39% | 163 | 164 |
| moonlet.poolv1.near | 2,790,296 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| nearfans.poolv1.near | 2,771,137 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| nodeasy.poolv1.near | 2,692,745 | 1 | 99.39% | 163 | 164 |
| erm.poolv1.near | 2,653,524 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| zkv_staketosupportprivacy.poolv1.near | 2,548,343 | 1 | 99.39% | 163 | 164 |
| dsrvlabs.poolv1.near | 2,542,925 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| 08investinwomen_runbybisontrails.poolv1.near | 2,493,123 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| electric.poolv1.near | 2,400,532 | 1 | 99.39% | 163 | 164 |
| sparkpool.poolv1.near | 2,378,191 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| hashquark.poolv1.near | 2,376,424 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| masternode24.poolv1.near | 2,355,634 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| sharpdarts.poolv1.near | 2,332,398 | 1 | 99.38% | 162 | 163 |
| fish.poolv1.near | 2,315,249 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| ashert.poolv1.near | 2,103,327 | 1 | 97.56% | 160 | 164 |
| 01node.poolv1.near | 2,058,200 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| finoa.poolv1.near | 2,012,304 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| majlovesreg.poolv1.near | 2,005,032 | 1 | 100% | 164 | 164 |
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'


near validators next

Displays details for the next round of validators.

 • total number of seats available
 • seat price
 • amount staked
 • number of seats assigned per validator
 • arguments: next
 • options: default

Example:

near validators next

Example for mainnet:

NEAR_ENV=mainnet near validators next
**Example Response:**

Next validators (total: 49, seat price: 1,983,932):
.----------------------------------------------------------------------------------------------.
| Status | Validator | Stake | Seats |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Rewarded | cryptium.poolv1.near | 13,945,727 -> 14,048,816 | 7 |
| Rewarded | astro-stakers.poolv1.near | 11,660,189 -> 11,704,904 | 5 |
| Rewarded | blockdaemon.poolv1.near | 11,542,867 -> 11,545,942 | 5 |
| Rewarded | zavodil.poolv1.near | 11,183,187 -> 11,204,123 | 5 |
| Rewarded | bisontrails.poolv1.near | 10,291,696 -> 10,297,923 | 5 |
| Rewarded | dokiacapital.poolv1.near | 7,906,352 -> 8,097,275 | 4 |
| Rewarded | chorusone.poolv1.near | 7,480,508 -> 7,500,576 | 3 |
| Rewarded | figment.poolv1.near | 6,931,070 -> 6,932,916 | 3 |
| Rewarded | stardust.poolv1.near | 6,401,678 -> 6,449,363 | 3 |
| Rewarded | anonymous.poolv1.near | 6,291,821 -> 6,293,497 | 3 |
| Rewarded | d1.poolv1.near | 6,265,109 -> 6,266,777 | 3 |
| Rewarded | near8888.poolv1.near | 6,202,968 -> 6,204,620 | 3 |
| Rewarded | rekt.poolv1.near | 5,950,212 -> 5,951,797 | 2 |
| Rewarded | epic.poolv1.near | 5,639,256 -> 5,640,758 | 2 |
| Rewarded | fresh.poolv1.near | 5,460,410 -> 5,461,811 | 2 |
| Rewarded | buildlinks.poolv1.near | 4,838,398 -> 4,839,686 | 2 |
| Rewarded | jubi.poolv1.near | 4,805,921 -> 4,807,201 | 2 |
| Rewarded | openshards.poolv1.near | 4,644,553 -> 4,776,692 | 2 |
| Rewarded | jazza.poolv1.near | 4,563,432 -> 4,564,648 | 2 |
| Rewarded | northernlights.poolv1.near | 4,467,978 -> 4,469,168 | 2 |
| Rewarded | inotel.poolv1.near | 4,427,152 -> 4,428,331 | 2 |
| Rewarded | baziliknear.poolv1.near | 4,261,142 -> 4,290,338 | 2 |
| Rewarded | stakesabai.poolv1.near | 4,242,618 -> 4,243,748 | 2 |
| Rewarded | everstake.poolv1.near | 4,234,552 -> 4,235,679 | 2 |
| Rewarded | stakin.poolv1.near | 4,071,704 -> 4,072,773 | 2 |
| Rewarded | certusone.poolv1.near | 3,734,505 -> 3,735,500 | 1 |
| Rewarded | lux.poolv1.near | 3,705,394 -> 3,716,381 | 1 |
| Rewarded | staked.poolv1.near | 3,683,365 -> 3,684,346 | 1 |
| Rewarded | lunanova.poolv1.near | 3,597,231 -> 3,597,836 | 1 |
| Rewarded | appload.poolv1.near | 3,133,163 -> 3,152,302 | 1 |
| Rewarded | smart-stake.poolv1.near | 3,095,711 -> 3,096,509 | 1 |
| Rewarded | artemis.poolv1.near | 3,009,462 -> 3,010,265 | 1 |
| Rewarded | moonlet.poolv1.near | 2,790,296 -> 2,948,565 | 1 |
| Rewarded | nearfans.poolv1.near | 2,771,137 -> 2,771,875 | 1 |
| Rewarded | nodeasy.poolv1.near | 2,692,745 -> 2,693,463 | 1 |
| Rewarded | erm.poolv1.near | 2,653,524 -> 2,654,231 | 1 |
| Rewarded | dsrvlabs.poolv1.near | 2,542,925 -> 2,571,865 | 1 |
| Rewarded | zkv_staketosupportprivacy.poolv1.near | 2,548,343 -> 2,549,022 | 1 |
| Rewarded | 08investinwomen_runbybisontrails.poolv1.near | 2,493,123 -> 2,493,787 | 1 |
| Rewarded | masternode24.poolv1.near | 2,355,634 -> 2,456,226 | 1 |
| Rewarded | fish.poolv1.near | 2,315,249 -> 2,415,831 | 1 |
| Rewarded | electric.poolv1.near | 2,400,532 -> 2,401,172 | 1 |
| Rewarded | sparkpool.poolv1.near | 2,378,191 -> 2,378,824 | 1 |
| Rewarded | hashquark.poolv1.near | 2,376,424 -> 2,377,057 | 1 |
| Rewarded | sharpdarts.poolv1.near | 2,332,398 -> 2,332,948 | 1 |
| Rewarded | ashert.poolv1.near | 2,103,327 -> 2,103,887 | 1 |
| Rewarded | 01node.poolv1.near | 2,058,200 -> 2,058,760 | 1 |
| Rewarded | finoa.poolv1.near | 2,012,304 -> 2,015,808 | 1 |
| Rewarded | majlovesreg.poolv1.near | 2,005,032 -> 2,005,566 | 1 |
'----------------------------------------------------------------------------------------------'


near proposals

Displays validator proposals for epoch after next.

 • expected seat price
 • status of proposals
 • previous amount staked and new amount that will be staked
 • amount of seats assigned per validator
 • arguments: none
 • options: default

Example:

near proposals

Example for mainnet:

NEAR_ENV=mainnet near proposals
**Example Response:**

Proposals for the epoch after next (new: 51, passing: 49, expected seat price = 1,983,932)
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| Status | Validator | Stake => New Stake | Seats |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Proposal(Accepted) | cryptium.poolv1.near | 13,945,727 => 14,041,766 | 7 |
| Proposal(Accepted) | astro-stakers.poolv1.near | 11,660,189 => 11,705,673 | 5 |
| Proposal(Accepted) | blockdaemon.poolv1.near | 11,542,867 => 11,545,942 | 5 |
| Proposal(Accepted) | zavodil.poolv1.near | 11,183,187 => 11,207,805 | 5 |
| Proposal(Accepted) | bisontrails.poolv1.near | 10,291,696 => 10,300,978 | 5 |
| Proposal(Accepted) | dokiacapital.poolv1.near | 7,906,352 => 8,097,275 | 4 |
| Proposal(Accepted) | chorusone.poolv1.near | 7,480,508 => 7,568,268 | 3 |
| Proposal(Accepted) | figment.poolv1.near | 6,931,070 => 6,932,916 | 3 |
| Proposal(Accepted) | stardust.poolv1.near | 6,401,678 => 6,449,363 | 3 |
| Proposal(Accepted) | anonymous.poolv1.near | 6,291,821 => 6,293,497 | 3 |
| Proposal(Accepted) | d1.poolv1.near | 6,265,109 => 6,266,777 | 3 |
| Proposal(Accepted) | near8888.poolv1.near | 6,202,968 => 6,204,620 | 3 |
| Proposal(Accepted) | rekt.poolv1.near | 5,950,212 => 5,951,797 | 2 |
| Proposal(Accepted) | epic.poolv1.near | 5,639,256 => 5,640,758 | 2 |
| Proposal(Accepted) | fresh.poolv1.near | 5,460,410 => 5,461,811 | 2 |
| Proposal(Accepted) | buildlinks.poolv1.near | 4,838,398 => 4,839,686 | 2 |
| Proposal(Accepted) | jubi.poolv1.near | 4,805,921 => 4,807,201 | 2 |
| Proposal(Accepted) | openshards.poolv1.near | 4,644,553 => 4,776,692 | 2 |
| Proposal(Accepted) | jazza.poolv1.near | 4,563,432 => 4,564,648 | 2 |
| Proposal(Accepted) | northernlights.poolv1.near | 4,467,978 => 4,469,168 | 2 |
| Proposal(Accepted) | inotel.poolv1.near | 4,427,152 => 4,428,331 | 2 |
| Proposal(Accepted) | baziliknear.poolv1.near | 4,261,142 => 4,290,891 | 2 |
| Proposal(Accepted) | stakesabai.poolv1.near | 4,242,618 => 4,243,748 | 2 |
| Proposal(Accepted) | everstake.poolv1.near | 4,234,552 => 4,235,679 | 2 |
| Proposal(Accepted) | stakin.poolv1.near | 4,071,704 => 4,072,773 | 2 |
| Proposal(Accepted) | certusone.poolv1.near | 3,734,505 => 3,735,500 | 1 |
| Proposal(Accepted) | lux.poolv1.near | 3,705,394 => 3,716,381 | 1 |
| Proposal(Accepted) | staked.poolv1.near | 3,683,365 => 3,684,346 | 1 |
| Proposal(Accepted) | lunanova.poolv1.near | 3,597,231 => 3,597,836 | 1 |
| Proposal(Accepted) | appload.poolv1.near | 3,133,163 => 3,152,302 | 1 |
| Proposal(Accepted) | smart-stake.poolv1.near | 3,095,711 => 3,096,509 | 1 |
| Proposal(Accepted) | artemis.poolv1.near | 3,009,462 => 3,010,265 | 1 |
| Proposal(Accepted) | moonlet.poolv1.near | 2,790,296 => 2,948,565 | 1 |
| Proposal(Accepted) | nearfans.poolv1.near | 2,771,137 => 2,771,875 | 1 |
| Proposal(Accepted) | nodeasy.poolv1.near | 2,692,745 => 2,693,463 | 1 |
| Proposal(Accepted) | erm.poolv1.near | 2,653,524 => 2,654,231 | 1 |
| Proposal(Accepted) | dsrvlabs.poolv1.near | 2,542,925 => 2,571,865 | 1 |
| Proposal(Accepted) | zkv_staketosupportprivacy.poolv1.near | 2,548,343 => 2,549,022 | 1 |
| Proposal(Accepted) | 08investinwomen_runbybisontrails.poolv1.near | 2,493,123 => 2,493,787 | 1 |
| Proposal(Accepted) | masternode24.poolv1.near | 2,355,634 => 2,456,226 | 1 |
| Proposal(Accepted) | fish.poolv1.near | 2,315,249 => 2,415,831 | 1 |
| Proposal(Accepted) | electric.poolv1.near | 2,400,532 => 2,401,172 | 1 |
| Proposal(Accepted) | sparkpool.poolv1.near | 2,378,191 => 2,378,824 | 1 |
| Proposal(Accepted) | hashquark.poolv1.near | 2,376,424 => 2,377,057 | 1 |
| Proposal(Accepted) | sharpdarts.poolv1.near | 2,332,398 => 2,332,948 | 1 |
| Proposal(Accepted) | ashert.poolv1.near | 2,103,327 => 2,103,887 | 1 |
| Proposal(Accepted) | 01node.poolv1.near | 2,058,200 => 2,059,314 | 1 |
| Proposal(Accepted) | finoa.poolv1.near | 2,012,304 => 2,015,808 | 1 |
| Proposal(Accepted) | majlovesreg.poolv1.near | 2,005,032 => 2,005,566 | 1 |
| Proposal(Declined) | huobipool.poolv1.near | 1,666,976 | 0 |
| Proposal(Declined) | hb436_pool.poolv1.near | 500,030 | 0 |
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------'


REPL

near repl

Launches NEAR REPL (an interactive JavaScript programming environment) connected to NEAR.

 • arguments: none
 • options: --accountId

To launch, run:

near repl
 • You will then be shown a prompt > and can begin interacting with NEAR.
 • Try typing the following into your prompt that converts NEAR (Ⓝ) into yoctoNEAR (10^-24):
nearAPI.utils.format.parseNearAmount('1000')

You can also use an --accountId with near repl.

Example:

near repl --accountId example-acct.testnet
 • Then try console logging account after the > prompt.
console.log(account)

Example Response:

Account {
accessKeyByPublicKeyCache: {},
connection: Connection {
networkId: 'default',
provider: JsonRpcProvider { connection: [Object] },
signer: InMemorySigner { keyStore: [MergeKeyStore] }
},
accountId: 'example-acct.testnet',
_ready: Promise { undefined },
_state: {
amount: '98786165075093615800000000',
locked: '0',
code_hash: '11111111111111111111111111111111',
storage_usage: 741,
storage_paid_at: 0,
block_height: 21661252,
block_hash: 'HbAj25dTzP3ssYjNRHov9BQ72UxpHGVqZK1mZwGdGNbo'
}
}

You can also get a private key's public key.

 • First, declare a privateKey variable:
const myPrivateKey =
"3fKM9Rr7LHyzhhzmmedXLvc59rayfh1oUYS3VfUcxwpAFQZtdx1G9aTY6i8hG9mQtYoycTEFTBtatgNKHRtYamrS";
 • Then, run:
nearAPI.KeyPair.fromString(myPrivateKey).publicKey.toString();

With NEAR REPL, you have complete access to near-api-js to help you develop on the NEAR platform.


Options

OptionDescription
--helpshows help (can be used alone or on any command)
--versionshows installed version of near-cli
--nodeUrl, --node_urlselects an RPC URL (testnet, mainnet, betanet)
--helperUrlpoints to a contract helper instance you want to use for account creation / management
--keyPathspecify a path to --masterAccount key
--accountId, --account_idselects an account ID
--useLedgerKeyuses Ledger with given HD key path [default: "44'/397'/0'/0'/1'"]
--seedPhraseuses a mnemonic seed phrase
--seedPathspecify a HD path derivation [default: "m/44'/397'/0'"]
--walletUrlselects a NEAR wallet URL
--contractNameselects an account contract name
--masterAccountselects a master account
--helperAccountselects an expected top-level account for a network
--verbose, -vshows verbose output
--gasspecifies amount of gas to use for a contract call [default: "100000000000000"]
--depositNumber of NEAR tokens (Ⓝ) to attach [default: "0"]
--depositYoctoNumber of tokens to attach (in yocto Ⓝ) to a function call [default: null]

Got a question?

> Ask it on StackOverflow!