Nhảy đến nội dung chính

Giới thiệu

did you know?

The NEAR Platform overview clarifies much of the language in this section.

Vòng đời của một transaction:

 • Một client tạo ra transaction, tính toán transaction hash và sign hash này để có được một transaction đã sign. Bây giờ transaction đã sign này có thể được gửi đến một node.
 • RPC interface nhận transaction này và điều hướng nó tới chính xác một node vật lý thông qua signer_id. Bởi vì signer_id phải là một NEAR Account ID, nằm trên một shard duy nhất, account này được ánh xạ tới một shard theo sau bởi tối thiểu một validator đang chạy tối thiểu một máy với một địa chỉ IP.
 • Khi một node nhận một transaction đã sign mới, nó sẽ xác nhận transaction này với các thông số signer, receiver, số dư tài khoản, cost overflow, signature, v.v. (xem tại đây) và đưa nó cho tất cả các peer theo cùng một shard. Nếu một transaction có signature không hợp lệ hoặc state mới nhất không hợp lệ, nó sẽ nhanh chóng bị từ chối và trả về lỗi cho RPC call ban đầu.
 • Các transaction hợp lệ được thêm vào một transaction pool (mọi node xác thực đều có một bản sao độc lập riêng của transaction pool). Transaction pool duy trì các transaction chưa được loại bỏ và chưa được đưa vào chain.
 • Tại một thời điểm, một pool iterator được dùng để chọn các transaction từ một pool, theo thứ tự từ nonce nhỏ nhất đến lớn nhất, cho đến khi hết pool hoặc đạt đến một số giới hạn của chunk (số lượng transaction tối đa mỗi chunk hoặc số gas tối đa được đốt mỗi chunk để xử lý các transaction này). Please refer to articles on the pool iterator and gas for more details.
 • Để phù hợp với bản chất phân tán của một sharded blockchain, tất cả các transaction được trả về lần lượt cho một phân đoạn transaction pool có 3 lớp riêng biệt: các transaction được chấp nhận (sẽ được xử lý trên chunk tiếp theo), các transaction đang chờ xử lý (đã vượt quá các giới hạn của chunk hiện tại và sẽ được thêm vào chu trình xử lý sau) và các transaction không hợp lệ (sẽ bị từ chối tại thời điểm khả dụng tiếp theo).
 • Trước khi tạo một chunk, các transaction được sắp xếp và xác nhận lại một lần nữa. Điều này được thực hiện để tạo ra các chunk chỉ có các transaction hợp lệ trên toàn hệ thống phân tán.
 • Trong khi một transaction đang được xử lý trên một chunk, bất kì lỗi nào phát sinh từ các action của ứng dụng cũng được trả về thông qua RPC.

Các lỗi của nền tảng NEAR

Các lỗi do nền tảng NEAR đưa ra được thực hiện ở các file sau trong nearcore:

Trang này bao gồm:

 • RuntimeError và các subtype: các lỗi phát sinh khi một transaction được node đích nhận được đầu tiên và một lần nữa, trước khi nó được xử lý và áp dụng cho một chunk
 • TxExecutionError và các subtype: các lỗi phát sinh khi một transaction và (các) component action của nó đang được xác nhận và áp dụng cho một chunk
 • VMerror and và các subtype: các lỗi phát sinh trong quá trình thực thi Wasm contract bởi NEAR VM

RuntimeError và các subtype

RuntimeError                       Lỗi được trả về từ `Runtime::apply 
StorageError Lỗi không mong muốn thường liên quan đến lỗi storage của node.
BalanceMismatchError Lỗi xảy ra nếu `check_balance` thất bại, nó có thể là dấu hiệu của một state không hợp lệ
InvalidTxError Lỗi đã xảy ra trong quá trình xác thực TX và tính phí account
InvalidAccessKeyError Mô tả lỗi cho việc xác nhận access key
ActionsValidationError Mô tả lỗi cho việc xác nhận một danh sách các action
TotalPrepaidGasExceeded Tổng gas trả trước (cho tất cả các action cho trước) đã vượt quá giới hạn.
TotalNumberOfActionsExceeded Số lượng các action đã vượt quá giới hạn cho trước.
AddKeyMethodNamesNumberOfBytesExceeded Tổng số byte của các tên method đã vượt quá giới hạn trong một action Add Key.
AddKeyMethodNameLengthExceeded Chiều dài của một số tên method đã vượt quá giới hạn trong một action Add Key.
IntegerOverflow Lỗi tràn số integer trong quá trình tính toán.
InvalidAccountId Account ID không hợp lệ.
ContractSizeExceeded Kích thước code của contract đã vượt quá giới hạn trong một action DeployContract.
FunctionCallMethodNameLengthExceeded Chiều dài của tên method đã vượt quá giới hạn trong một action Function Call.
FunctionCallArgumentsLengthExceeded Chiều dài của các tham số đã vượt quá giới hạn trong một action Function Call.

TxExecutionError và các subtype

TxExecutionError                     Lỗi trả về của ExecutionOutcome trong trường hợp thất bại
InvalidTxError Lỗi xảy ra trong quá trình thực thi Transaction
InvalidAccessKeyError Mô tả lỗi cho việc xác nhận access key
ActionsValidationError Mô tả lỗi cho việc xác nhận danh sách các action
TotalPrepaidGasExceeded Tổng gas trả trước (cho tất cả các action cho trước) đã vượt quá giới hạn.
TotalNumberOfActionsExceeded Số lượng các action đã vượt quá giới hạn cho trước.
AddKeyMethodNamesNumberOfBytesExceeded Tổng số byte của các tên method đã vượt quá giới hạn trong một action Add Key.
AddKeyMethodNameLengthExceeded Chiều dài của một số tên method đã vượt quá giới hạn trong một action Add Key.
IntegerOverflow Lỗi tràn số integer trong quá trình tính toán.
InvalidAccountId Account ID không hợp lệ.
ContractSizeExceeded Kích thước code của contract đã vượt quá giới hạn trong một action DeployContract.
FunctionCallMethodNameLengthExceeded Chiều dài của tên method đã vượt quá giới hạn trong một action Function Call.
FunctionCallArgumentsLengthExceeded Chiều dài của các tham số đã vượt quá giới hạn trong một action Function Call.
ActionError Lỗi xảy ra trong quá trình thực thi Action
ActionErrorKind Loại ActionError đã xảy ra
RuntimeCallError
ReceiptValidationError Mô tả lỗi cho việc xác nhận một receipt
ActionsValidationError Mô tả lỗi cho việc xác nhận danh sách các action
TotalPrepaidGasExceeded Tổng gas trả trước (cho tất cả các action cho trước) đã vượt quá giới hạn.
TotalNumberOfActionsExceeded Số lượng các action đã vượt quá giới hạn cho trước.
AddKeyMethodNamesNumberOfBytesExceeded Tổng số byte của các tên method đã vượt quá giới hạn trong một action Add Key.
AddKeyMethodNameLengthExceeded Chiều dài của một số tên method đã vượt quá giới hạn trong một action Add Key.
IntegerOverflow Lỗi tràn số integer trong quá trình tính toán.
InvalidAccountId Account ID không hợp lệ.
ContractSizeExceeded Kích thước code của contract đã vượt quá giới hạn trong một action DeployContract.
FunctionCallMethodNameLengthExceeded Chiều dài của tên method đã vượt quá giới hạn trong một action Function Call.
FunctionCallArgumentsLengthExceeded Chiều dài của các tham số đã vượt quá giới hạn trong một action Function Call.

VMerror và các subtype

VMerror                          Lỗi xảy ra bên trong máy ảo NEAR
ExternalError Lỗi bên ngoài từ việc thực hiện External trait được serialize
InconsistentStateError Lỗi xảy ra bởi một hoạt động trên một state không đồng nhất (ví dụ: lỗi tràn số integer xảy ra khi sử dụng một giá trị trong một context cho trước
IntegerOverflow Hoạt động tính toán với giá trị từ state đã trả về một lỗi tràn số integer
FunctionCallError
LinkError
WasmTrap
MethodResolveError
MethodEmptyName
MethodUTF8Error
MethodNotFound
MethodInvalidSignature
HostError
BadUTF16 String encoding không phải là một chuỗi UTF-16
BadUTF8 String encoding không phải là một chuỗi UTF-8
GasExceeded Đã vượt quá số gas trả trước
GasLimitExceeded Đã vượt quá số gas tối đa được cho phép để đốt cho mỗi contract
BalanceExceeded Đã vượt quá số dư tài khoản
EmptyMethodName Cố gắng call một tên method rỗng
GuestPanic Smart contract panic
IntegerOverflow IntegerOverflow đã xảy ra trong quá trình thực thi contract
InvalidPromiseIndex `promise_idx` không tương ứng với các promise hiện có
CannotAppendActionToJointPromise Các action chỉ có thể được nối với non-joint promise.
CannotReturnJointPromise Trả về joint promise đang bị cấm
InvalidPromiseResultIndex Đã truy cập vào index không hợp lệ của kết quả promise
InvalidRegisterId Đã truy cập vào register id không hợp lệ
IteratorWasInvalidated Iterator `iterator_index` Iterator `iterator_index` đã bị vô hiệu sau khi nó được tạo ra bằng cách thực thi một hành động mutable trên trie
MemoryAccessViolation Đã truy cập ngoài vùng nhớ
InvalidReceiptIndex VM Logic đã trả về một receipt index không hợp lệ
InvalidIteratorIndex Iterator index `iterator_index` không tồn tại
InvalidAccountId VM Logic đã trả về account id không hợp lệ
InvalidMethodName VM Logic đã trả về tên method không hợp lệ
InvalidPublicKey VM Logic đã cung cấp public key không hợp lệ
ProhibitedInView `method_name` không được cho phép trong view call
NumberOfLogsExceeded Tổng số lượng log sẽ vượt quá giới hạn.
KeyLengthExceeded Chiều dài của storage key đã vượt quá giới hạn.
ValueLengthExceeded Chiều dài của storage value đã vượt quá giới hạn.
TotalLogLengthExceeded Tổng số chiều dài của log đã vượt quá giới hạn.
NumberPromisesExceeded Số lượng promise tối đa trong một FunctionCall đã vượt quá giới hạn.
NumberInputDataDependenciesExceeded Số lượng dependency tối đa của dữ liệu đầu vào đã vượt quá giới hạn.
ReturnedValueLengthExceeded Chiều dài của giá trị trả về đã vượt quá giới hạn.
ContractSizeExceeded Kích thước contract cho action DeployContract đã vượt quá giới hạn.
CompilationError
CodeDoesNotExist
WasmerCompileError
PrepareError Lỗi xảy ra khi chuẩn bị hoặc thực thi Wasm smart-contract.
Serialization Lỗi đã xảy ra trong khi serialize module.
Deserialization Lỗi đã xảy ra trong khi deserialize module.
InternalMemoryDeclared Khai báo bộ nhớ bên trong đã được tìm thấy trong module.
GasInstrumentation Thất bại trong việc đo đạc gas. Điều này cho thấy rất có thể module không hợp lệ
StackHeightInstrumentation Thất bại trong việc đo đạc stack. Điều này cho thấy rất có thể module không hợp lệ
Instantiate Lỗi đã xảy ra trong quá trình khởi tạo. Điều này chỉ ra rằng có thể function `start` bị kẹt, hoặc module không thể khởi tạo và/hoặc không thể kết nối được.
Memory Lỗi khi tạo bộ nhớ