Nhảy đến nội dung chính

Các Use Case Chung

The repository contains many recipes that you can readily use to solve common case scenarios.

TênMô ta
ACCOUNT
Tạo accountTạo các NEAR account mà không sử dụng NEAR Wallet.
Luân phiên access keyTạo và xóa các access key để tăng cường bảo mật.
TRANSACTION
Lấy status của transactionLấy status của transaction bằng một transaction hash cùng với account/contract ID.
Chi tiết transaction gần đâyLấy thông tin chi tiết transaction gần đây mà không dùng indexer.
Batch các transactionSign và send nhiều transaction.
Các tiện ích
Deploy contractDeploy một smart contract sử dụng WASM file đã được biên dịch trước.
Tính toán gasTính toán lượng gas được burn từ bất kỳ contract call nào.
Đọc state không cần accountĐọc state của contract mà không cần khởi tạo một account.
Wrap & Unwrap NEARWrap và unwrap NEAR sử dụng wrap.near smart contract.
Xác thực chữ kýXác thực chữ ký của một cặp key.