Nhảy đến nội dung chính

NEAR CLI

The NEAR Command Line Interface (CLI) is a tool that enables to interact with the NEAR network directly from the shell. Among other things, the NEAR CLI enables you to:

 • Login with a NEAR account
 • Deploy a contract
 • Interact and query information from a deployed contract
Under the hood, NEAR CLI utilizes the NEAR JavaScript API

Overview

Click on a command for more information and examples.

Access Keys

CommandDescription
near loginlưu trữ một full access key trong local bằng cách sử dụng NEAR Wallet
near keyshiển thị tất cả các access key và thông tin chi tiết của chúng cho một account nhất định
near generate-keytạo một cặp key local hoặc hiển thị public key & implicit account
near add-keythêm một access key mới vào account
near delete-keyxóa một access key từ một account

Accounts

CommandDescription
near create-accounttạo một account
near statehiển thị các thông tin chi tiết của account
near keyshiển thị tất cả các access key của một account nhất định
near sendgửi các token từ một account này đến một account khác
near deletexóa account và chuyển số dư còn lại sang account thụ hưởng

Contracts

CommandDescription
near deploydeploy một smart contract lên NEAR blockchain
near dev-deploytạo một development account và deploy contract trên account đó (testnet only)
near calltạo một contract call có thể thực thi các change hoặc view method
near viewtạo một contract call chỉ có thể thực thi một view method
near view-statetrả về state của contract (các cặp key/value) hoặc dưới dạng utf-8 hoặc borsh serialized

Transactions

CommandDescription
near tx-statustruy vấn status của một transaction bằng txHash

Validators

CommandDescription
near validators currenthiển thị chi tiết epoch validator pool hiện tại
near validators nexthiển thị chi tiết validator cho epoch tiếp theo
near proposalshiển thị các validator proposal cho epoch tiếp theo sau

REPL

CommandDescription
near replkhởi chạy một kết nối tương tác với NEAR blockchain (REPL)

near-cli là một NodeJS command line interface sử dụng near-api-js để kết nối và tương tác với NEAR blockchain.


Setup

Cài đặt

Để được hỗ trợ EVM, xem thêm tại aurora-cli của Project Aurora.

Mac và Linux

 1. Install npm and node using a package manager like nvm as sometimes there are issues using Ledger due to how OS X handles node packages related to USB devices. [click here]
 2. Đảm bảo bạn đã cài đặt Node với version 12 trở lên.
 3. Cài đặt global near-cli bằng cách chạy:
npm install -g near-cli

Windows

Đảm bảo rằng máy tính của bạn đã cài đặt phiên bản hiện tại của npmNodeJS.

 1. Cài đặt WSL [nhấn vào đây]
 2. Cài đặt npm [nhấn vào đây]
 3. Cài đặt Node.js [nhấn vào đây ]
 4. Thay đổi thư mục npm mặc định [ nhấn vào đây ]
  • Điều này giúp tránh mọi vấn đề về quyền hạn với WSL
 5. Mở WSL và cài đặt global near-cli bằng cách chạy:
npm install -g near-cli
heads up

Copy/pasting can be a bit odd using WSL.

 • "Quick Edit Mode" will allow right-click pasting.
 • Depending on your version there may be another checkbox allowing Ctrl + V pasting as well.

Windows option called Quick Edit allow right-click pasting in WSL


Update near-cli

If a near-cli update is available, you will be notified in the terminal after running any command. (see example below)

NEAR CLI detects a new version

 • Bạn luôn có thể kiểm tra phiên bản hiện tại của mình bằng cách chạy dòng lệnh sau:
npm install -g near-cli
 • Ngoài ra, bạn có thể xem phiên bản mới nhất hiện có bằng cách sử dụng npm outdated.
near --version # version info appears on the last line of output
 • Bạn có thể thay đổi network bằng cách thêm một environment variable vào command của mình.
npm outdated -g # note the difference between Current and Latest

Troubleshooting:

If you have any issues upgrading NEAR CLI, the fastest way to resolve the issue is to uninstall then reinstall.

npm uninstall -g near-cli
npm install -g near-cli

Network selection

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi nâng cấp NEAR CLI, cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề là gỡ cài đặt rồi cài đặt lại.

 • Ngoài ra, bạn có thể thiết lập một environment variable chung bằng cách chạy đoạn code sau:
NEAR_ENV=betanet near send ...
 • Alternatively, you can set up a global environment variable by running:
export NEAR_ENV=mainnet

Access Keys

near login

Network mặc định cho near-clitestnet.

 • arguments: none
 • options: default

Example:

near login
 • You will be redirected to NEAR Wallet requesting full access to your account.
 • From here, select which account you would like an access key to.

near wallet login

 • After you click allow, you will be asked to confirm this authorization by entering the account name.

near wallet confirm

Vị trí Access Key:

 • Once complete, you will now have your Access Key stored locally in a hidden directory called .near-credentials

  • This directory is located at the root of your HOME directory:
   • ~/.near-credentials (MAC / Linux)
   • C:\Users\YOUR_ACCOUNT\.near-credentials (Windows)
 • Inside .near-credentials, access keys are organized in network subdirectories:

  • default for testnet
  • betanet
  • mainnet
 • These network subdirectories contain .JSON objects with an:

  • account_id
  • private_key
  • public_key

Example:

{
"account_id": "example-acct.testnet",
"public_key": "ed25519:7ns2AZVaG8XZrFrgRw7g8qhgddNTN64Zkz7Eo8JBnV5g",
"private_key": "ed25519:4Ijd3vNUmdWJ4L922BxcsGN1aDrdpvUHEgqLQAUSLmL7S2qE9tYR9fqL6DqabGGDxCSHkKwdaAGNcHJ2Sfd"
}

near keys

lưu trữ toàn bộ access key trên local của account bạn đã tạo với NEAR Wallet.

 • các tham số: accountId hoặc không có
 • options: default

Example:

near keys client.chainlink.testnet

Example Response:

Keys for account client.chainlink.testnet
[
{
public_key: 'ed25519:4wrVrZbHrurMYgkcyusfvSJGLburmaw7m3gmCApxgvY4',
access_key: { nonce: 97, permission: 'FullAccess' }
},
{
public_key: 'ed25519:H9k5eiU4xXS3M4z8HzKJSLaZdqGdGwBG49o7orNC4eZW',
access_key: {
nonce: 88,
permission: {
FunctionCall: {
allowance: '18483247987345065500000000',
receiver_id: 'client.chainlink.testnet',
method_names: [ 'get_token_price', [length]: 1 ]
}
}
}
},
[length]: 2
]

near generate-key

Hiển thị tất cả các access key cho một account nhất định.

 • arguments: accountId or none
 • options: --useLedgerKey, --seedPhrase, or --seedPath

Note: There are several ways to use generate-key that return very different results. Please reference the examples below for further details.


1) near generate-key

Creates a key pair locally in .near-credentials with an implicit account as the accountId. (hash representation of the public key)

near generate-key
**Example Response:**

Key pair with ed25519:33Vn9VtNEtWQPPd1f4jf5HzJ5weLcvGHU8oz7o5UnPqy public key for an account "1e5b1346bdb4fc5ccd465f6757a9082a84bcacfd396e7d80b0c726252fe8b3e8"


2) near generate-key accountId

Creates a key pair locally in .near-credentials with an accountId that you specify.

Note: This does NOT create an account with this name, and will overwrite an existing .json file with the same name.

near generate-key example.testnet
**Example Response:**

Key pair with ed25519:CcH3oMEFg8tpJLekyvF7Wp49G81K3QLhGbaWEFwtCjht public key for an account "example.testnet"


3a) near generate-key --useLedgerKey

Tạo một cặp local key trong .near-credentials với một accountId mà bạn chỉ định.

near generate-key --useLedgerKey

You should then see the following prompt to confirm this request on your Ledger device:

Make sure to connect your Ledger and open NEAR app
Waiting for confirmation on Ledger...

After confirming the request on your Ledger device, a public key and implicit accountId will be displayed.

**Example Response:**

Using public key: ed25519:B22RP10g695wyeRvKIWv61NjmQZEkWTMzAYgdfx6oSeB2
Implicit account: 42c320xc20739fd9a6bqf2f89z61rd14efe5d3de234199bc771235a4bb8b0e1


3b) near generate-key --useLedgerKey="HD path you specify"

Sử dụng một thiết bị Ledger đã được kết nối để hiển thị public key và implicit account sử dụng đường dẫn HD mặc định ("44'/397'/0'/0'/1'")

near generate-key --useLedgerKey="44'/397'/0'/0'/2'"

You should then see the following prompt to confirm this request on your Ledger device:

Make sure to connect your Ledger and open NEAR app
Waiting for confirmation on Ledger...

After confirming the request on your Ledger device, a public key and implicit accountId will be displayed.

**Example Response:**

Using public key: ed25519:B22RP10g695wye3dfa32rDjmQZEkWTMzAYgCX6oSeB2
Implicit account: 42c320xc20739ASD9a6bqf2Dsaf289z61rd14efe5d3de23213789009afDsd5bb8b0e1


4a) near generate-key --seedPhrase="your seed phrase"

Sử dụng thiết bị Ledger đã được kết nối để hiển thị một pubic key và implicit account sử dụng đường dẫn HD mặc định.

near generate-key --seedPhrase="cow moon right send now cool dense quark pretty see light after"
**Example Response:**

Key pair with ed25519:GkMNfc92fwM1AmwH1MTjF4b7UZuceamsq96XPkHsQ9vi public key for an account "e9fa50ac20522987a87e566fcd6febdc97bd35c8c489999ca8aff465c56969c3"


4b) near generate-key accountId --seedPhrase="your seed phrase"

Sử dụng một seed phrase để hiển thị public key và implicit account

near generate-key example.testnet --seedPhrase="cow moon right send now cool dense quark pretty see light after"
**Example Response:**

Key pair with ed25519:GkMNfc92fwM1AmwH1MTjF4b7UZuceamsq96XPkHsQ9vi public key for an account "example.testnet"


near add-key

Sử dụng một seed phrase để hiển thị public key mà không có implicit account.

Note: You will use an existing full access key for the account you would like to add a new key to. (near login)

1) thêm một full access key

 • arguments: accountId publicKey

Example:

near add-key example-acct.testnet Cxg2wgFYrdLTEkMu6j5D6aEZqTb3kXbmJygS48ZKbo1S
**Example Response:**

Adding full access key = Cxg2wgFYrdLTEkMu6j5D6aEZqTb3kXbmJygS48ZKbo1S to example-acct.testnet.
Transaction Id EwU1ooEvkR42HvGoJHu5ou3xLYT3JcgQwFV3fAwevGJg
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/EwU1ooEvkR42HvGoJHu5ou3xLYT3JcgQwFV3fAwevGJg

2) thêm một function access key

 • các tham số: accountId publicKey
 • các tuỳ chọn: default

accountId is the account you are adding the key to

--contract-id is the contract you are allowing methods to be called on

--method-names are optional and if omitted, all methods of the --contract-id can be called.

--allowance is the amount of Ⓝ the key is allowed to spend on gas fees only. If omitted then key will only be able to call view methods.

Note: Each transaction made with this key will have gas fees deducted from the initial allowance and once it runs out a new key must be issued.

Example:

near add-key example-acct.testnet GkMNfc92fwM1AmwH1MTjF4b7UZuceamsq96XPkHsQ9vi --contract-id example-contract.testnet --method-names example_method --allowance 30000000000
**Example Response:**

Adding function call access key = GkMNfc92fwM1AmwH1MTjF4b7UZuceamsq96XPkHsQ9vi to example-acct.testnet.
Transaction Id H2BQL9fXVmdTbwkXcMFfZ7qhZqC8fFhsA8KDHFdT9q2r
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/H2BQL9fXVmdTbwkXcMFfZ7qhZqC8fFhsA8KDHFdT9q2r


near delete-key

Deletes an existing key for a given account.

 • các tham số: accountId --masterAccount
 • options: default

Note: You will need separate full access key for the account you would like to delete a key from. (near login)

Example:

near delete-key example-acct.testnet Cxg2wgFYrdLTEkMu6j5D6aEZqTb3kXbmJygS48ZKbo1S

Example Response:

Transaction Id 4PwW7vjzTCno7W433nu4ieA6FvsAjp7zNFwicNLKjQFT
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/4PwW7vjzTCno7W433nu4ieA6FvsAjp7zNFwicNLKjQFT

Accounts

near create-account

Xóa một key hiện có cho một account nhất định.

 • các tham số: accountId
 • các tuỳ chọn: default
heads up

This command will only allow the creation of subaccounts of the --masterAccount. You can, however, create a top-level account if the length of the account ID is greater than 31 characters. This is most commonly used for implicit account creation.

If you are looking to create a top-level .testnet or .near account you can do so using near-api-js [ here ].

Example:

near create-account 7e094afcfc4eda8a970f6648cdf0dbd6de --masterAccount example-acct.testnet

Subaccount example:

near create-account sub-acct.example-acct.testnet --masterAccount example-acct.testnet

Example using --initialBalance:

near create-account sub-acct2.example-acct.testnet --masterAccount example-acct.testnet --initialBalance 10
**Example Response:**

Saving key to '/HOME_DIR/.near-credentials/default/sub-acct2.example-acct.testnet.json'
Account sub-acct2.example-acct.testnet for network "default" was created.


near state

Shows details of an account's state.

 • các tham số: senderId receiverId amount
 • options: default

Example:

near state example.testnet

Example Response:

{
"amount": "99999999303364037168535000",
"locked": "0",
"code_hash": "G1PCjeQbvbUsJ8piXNb7Yg6dn3mfivDQN7QkvsVuMt4e",
"storage_usage": 53528,
"storage_paid_at": 0,
"block_height": 21577354,
"block_hash": "AWu1mrT3eMJLjqyhNHvMKrrbahN6DqcNxXanB5UH1RjB",
"formattedAmount": "99.999999303364037168535"
}

near send

Hiển thị chi tiết về state của account.

 • các tham số: accountId beneficiaryId
 • options: default

Note: You will need a full access key for the sending account. (near login)

Example:

near send sender.testnet receiver.testnet 10

Example Response

Sending 10 NEAR to receiver.testnet from sender.testnet
Transaction Id BYTr6WNyaEy2ykAiQB9P5VvTyrJcFk6Yw95HPhXC6KfN
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/BYTr6WNyaEy2ykAiQB9P5VvTyrJcFk6Yw95HPhXC6KfN

near delete

Chuyển NEAR token (Ⓝ) từ một account này tới một account khác.

note

The deleted account's name will be made available for use after this action is performed.

 • các tham số: accountId .wasmFile
 • options: default

Example:

near delete sub-acct2.example-acct.testnet example-acct.testnet

Example Response:

Deleting account. Account id: sub-acct2.example-acct.testnet, node: https://rpc.testnet.near.org, helper: https://helper.testnet.near.org, beneficiary: example-acct.testnet
Transaction Id 4x8xohER1E3yxeYdXPfG8GvXin1ShiaroqE5GdCd5YxX
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/4x8xohER1E3yxeYdXPfG8GvXin1ShiaroqE5GdCd5YxX
Account sub-acct2.example-acct.testnet for network "default" was deleted.
Token Loss If the beneficiary account does not exist, a refund receipt will be generated and sent back to the original account. But since the original account has already been deleted an error will rise, and the funds will be dispersed among validators. :::

Contracts

near deploy

Xóa một account và chuyển số dư còn lại vào account thụ hưởng.

 • các tham số: .wasmFile
 • các tuỳ chọn: default

Note: You will need a full access key for the account you are deploying the contract to. (near login)

Example:

near deploy --accountId example-contract.testnet --wasmFile out/example.wasm

Initialize Example:

near deploy --accountId example-contract.testnet --wasmFile out/example.wasm --initFunction new --initArgs '{"owner_id": "example-contract.testnet", "total_supply": "10000000"}'
**Example Response:**

Starting deployment. Account id: example-contract.testnet, node: https://rpc.testnet.near.org, helper: https://helper.testnet.near.org, file: main.wasm
Transaction Id G8GhhPuujMHTRnwursPXE1Lv5iUZ8WUecwiST1PcKWMt
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/G8GhhPuujMHTRnwursPXE1Lv5iUZ8WUecwiST1PcKWMt
Done deploying to example-contract.testnet

near dev-deploy

Creates a development account and deploys a smart contract to it. No access keys needed. (testnet only)

 • arguments: .wasmFile
 • options: default

Example:

near dev-deploy out/main.wasm

Example Response:

Starting deployment. Account id: dev-1603749005325-6432576, node: https://rpc.testnet.near.org, helper: https://helper.testnet.near.org, file: out/main.wasm
Transaction Id 5nixQT87KeN3eZFX7zwBLUAKSY4nyjhwzLF27SWWKkAp
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/5nixQT87KeN3eZFX7zwBLUAKSY4nyjhwzLF27SWWKkAp
Done deploying to dev-1603749005325-6432576

near call

Makes a contract call which can modify or view state.

Note: Contract calls require a transaction fee (gas) so you will need an access key for the --accountId that will be charged. (near login)

 • arguments: contractName method_name { args } --accountId
OptionsDescription
--gasLượng gas tối đa mà call này có thể sử dụng (tính theo đơn vị gas)
--deposit hoặc --amountSố lượng token đính kèm (đơn vị NEAR) vào một function call
--depositYoctoSố lượng token đính kèm (đơn vị yoctoNEAR) vào một function call
--base64Coi các tham số là base64-encoded

Tip: There are two ways to deal with methods that require empty { args }. Either send {"field": null} or simply omit this field and pass in nothing: {}

Example:

near call guest-book.testnet addMessage '{"text": "Aloha"}' --account-id example-acct.testnet

Example Response:

Scheduling a call: guest-book.testnet.addMessage({"text": "Aloha"})
Transaction Id FY8hBam2iyQfdHkdR1dp6w5XEPJzJSosX1wUeVPyUvVK
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/FY8hBam2iyQfdHkdR1dp6w5XEPJzJSosX1wUeVPyUvVK
''

near view

Makes a contract call which can only view state. (Call is free of charge)

Example:

near view guest-book.testnet getMessages '{}'

Example Response:

View call: guest-book.testnet.getMessages({})
[
{ premium: false, sender: 'waverlymaven.testnet', text: 'TGIF' },
{
premium: true,
sender: 'waverlymaven.testnet',
text: 'Hello from New York 🌈'
},
{ premium: false, sender: 'fhr.testnet', text: 'Hi' },
{ premium: true, sender: 'eugenethedream', text: 'test' },
{ premium: false, sender: 'dongri.testnet', text: 'test' },
{ premium: false, sender: 'dongri.testnet', text: 'hello' },
{ premium: true, sender: 'dongri.testnet', text: 'hey' },
{ premium: false, sender: 'hirokihori.testnet', text: 'hello' },
{ premium: true, sender: 'eugenethedream', text: 'hello' },
{ premium: false, sender: 'example-acct.testnet', text: 'Aloha' },
[length]: 10
]

near view-state

Returns contract state (key / value pairs) in either utf-8 or borsh serialized format.

Example:

near view-state dao.sputnik-v2.testnet --finality final

OR

near view-state dao.sputnik-v2.testnet --block-id 53199035
**Example Response:**

[
{
key: <Buffer 00>,
value: <Buffer 07 00 67 65 6e 73 69 0b 47 20 44 41 4f>
},
{
key: <Buffer 01>,
value: <Buffer 01 02 00 03 61 6c 0d 2a 3a 41 64 50 72 6f 70 73 07 63 75 6e 69 ... 222 more bytes>
},
{
key: <Buffer 03 00>,
value: <Buffer 00 14 6e 65 61 72 2d 78 6d 70 6c 2e 74 73 0f 41 64 20 4e 77 43 6f 75 63 69 02 18 ... 133 more bytes>
},
{
key: <Buffer 53 54 41 45>,
value: <Buffer 01 00 80 66 de c1 b9 a2 df e3 03 02 ... 39 more bytes>
}
]


Transactions

near tx-status

Displays transaction status details for given transaction hash and accountId.

 • arguments: tx hash --accountId OR accountId:tx_hash (see examples below)
 • options: default

Example:

near tx-status near-example.testnet:6hnVD3n4LvQbUrWofSjxbN2uwLLANnkXLqRYPnMbsP3j

OR

near tx-status 6hnVD3n4LvQbUrWofSjxbN2uwLLANnkXLqRYPnMbsP3j --accountId near-example.testnet
**Example Response:**

Transaction near-example.testnet:6hnVD3n4LvQbUrWofSjxbN2uwLLANnkXLqRYPnMbsP3j
{
status: { SuccessValue: '' },
transaction: {
signer_id: 'near-example.testnet',
public_key: 'ed25519:3PTXqkrMLb1nVchxzC4RX5fUShq7EBqkSV7Te17n5J42',
nonce: 50891444000001,
receiver_id: 'receiver.testnet',
actions: [ { Transfer: { deposit: '1000000000000000000000000' } } ],
signature: 'ed25519:4oBvWrBYJT6YPRaJctWxtsMSMcKBcLhCvWAipoQ18qRe4myxJNnkR6hypw2Nqcc99Yg6e47yqmwt3VDXiyGHth7w',
hash: '6hnVD3n4LvQbUrWofSjxbN2uwLLANnkXLqRYPnMbsP3j'
},
transaction_outcome: {
proof: [],
block_hash: 'ASUCV9Zk5R9KbXB2ngMernS38KgFwK3Y8x8zZjSX8xcK',
id: '6hnVD3n4LvQbUrWofSjxbN2uwLLANnkXLqRYPnMbsP3j',
outcome: {
logs: [],
receipt_ids: [ 'JBXhsPNwx1g2gmrAXFy9UmP8ziSgsZn6kxDcijNsbABo' ],
gas_burnt: 223182562500,
tokens_burnt: '22318256250000000000',
executor_id: 'near-example.testnet',
status: {
SuccessReceiptId: 'JBXhsPNwx1g2gmrAXFy9UmP8ziSgsZn6kxDcijNsbABo'
}
}
},
receipts_outcome: [
{
proof: [],
block_hash: '5gsqDtub9x2L6jnThg6gi3FZTVzusvjqhxFWYQ31hedw',
id: 'JBXhsPNwx1g2gmrAXFy9UmP8ziSgsZn6kxDcijNsbABo',
outcome: {
logs: [],
receipt_ids: [ 'DxBEN5ZcfZJ21e2axAe7aLwTVSyxCmgDuht1TsDXT2DT' ],
gas_burnt: 223182562500,
tokens_burnt: '22318256250000000000',
executor_id: 'receiver.testnet',
status: { SuccessValue: '' }
}
},
{
proof: [],
block_hash: '9BcSFdzHzXtQhSS5uPUY6mAtNWwbQJoEiyqwZk4GAbe6',
id: 'DxBEN5ZcfZJ21e2axAe7aLwTVSyxCmgDuht1TsDXT2DT',
outcome: {
logs: [],
receipt_ids: [],
gas_burnt: 0,
tokens_burnt: '0',
executor_id: 'near-example.testnet',
status: { SuccessValue: '' }
}
}
]
}


Validators

near validators current

Displays details of current validators.

 • amount staked
 • number of seats
 • percentage of uptime
 • expected block production
 • blocks actually produced
 • arguments: current
 • options: default

Example:

near validators current

Example for mainnet:

NEAR_ENV=mainnet near validators current
**Example Response:**

Validators (total: 49, seat price: 1,976,588):
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| Validator Id | Stake | Seats | % Online | Blocks produced | Blocks expected |
| -------------------------------------------- | ---------- | ----- | -------- | --------------- | --------------- |
| cryptium.poolv1.near | 13,945,727 | 7 | 100% | 1143 | 1143 |
| astro-stakers.poolv1.near | 11,660,189 | 5 | 100% | 817 | 817 |
| blockdaemon.poolv1.near | 11,542,867 | 5 | 76.74% | 627 | 817 |
| zavodil.poolv1.near | 11,183,187 | 5 | 100% | 818 | 818 |
| bisontrails.poolv1.near | 10,291,696 | 5 | 99.38% | 810 | 815 |
| dokiacapital.poolv1.near | 7,906,352 | 3 | 99.54% | 650 | 653 |
| chorusone.poolv1.near | 7,480,508 | 3 | 100% | 490 | 490 |
| figment.poolv1.near | 6,931,070 | 3 | 100% | 489 | 489 |
| stardust.poolv1.near | 6,401,678 | 3 | 100% | 491 | 491 |
| anonymous.poolv1.near | 6,291,821 | 3 | 97.55% | 479 | 491 |
| d1.poolv1.near | 6,265,109 | 3 | 100% | 491 | 491 |
| near8888.poolv1.near | 6,202,968 | 3 | 99.38% | 486 | 489 |
| rekt.poolv1.near | 5,950,212 | 3 | 100% | 490 | 490 |
| epic.poolv1.near | 5,639,256 | 2 | 100% | 326 | 326 |
| fresh.poolv1.near | 5,460,410 | 2 | 100% | 327 | 327 |
| buildlinks.poolv1.near | 4,838,398 | 2 | 99.38% | 325 | 327 |
| jubi.poolv1.near | 4,805,921 | 2 | 100% | 326 | 326 |
| openshards.poolv1.near | 4,644,553 | 2 | 100% | 326 | 326 |
| jazza.poolv1.near | 4,563,432 | 2 | 100% | 327 | 327 |
| northernlights.poolv1.near | 4,467,978 | 2 | 99.39% | 326 | 328 |
| inotel.poolv1.near | 4,427,152 | 2 | 100% | 327 | 327 |
| baziliknear.poolv1.near | 4,261,142 | 2 | 100% | 328 | 328 |
| stakesabai.poolv1.near | 4,242,618 | 2 | 100% | 326 | 326 |
| everstake.poolv1.near | 4,234,552 | 2 | 100% | 327 | 327 |
| stakin.poolv1.near | 4,071,704 | 2 | 100% | 327 | 327 |
| certusone.poolv1.near | 3,734,505 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| lux.poolv1.near | 3,705,394 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| staked.poolv1.near | 3,683,365 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| lunanova.poolv1.near | 3,597,231 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| appload.poolv1.near | 3,133,163 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| smart-stake.poolv1.near | 3,095,711 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| artemis.poolv1.near | 3,009,462 | 1 | 99.39% | 163 | 164 |
| moonlet.poolv1.near | 2,790,296 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| nearfans.poolv1.near | 2,771,137 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| nodeasy.poolv1.near | 2,692,745 | 1 | 99.39% | 163 | 164 |
| erm.poolv1.near | 2,653,524 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| zkv_staketosupportprivacy.poolv1.near | 2,548,343 | 1 | 99.39% | 163 | 164 |
| dsrvlabs.poolv1.near | 2,542,925 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| 08investinwomen_runbybisontrails.poolv1.near | 2,493,123 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| electric.poolv1.near | 2,400,532 | 1 | 99.39% | 163 | 164 |
| sparkpool.poolv1.near | 2,378,191 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| hashquark.poolv1.near | 2,376,424 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| masternode24.poolv1.near | 2,355,634 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| sharpdarts.poolv1.near | 2,332,398 | 1 | 99.38% | 162 | 163 |
| fish.poolv1.near | 2,315,249 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| ashert.poolv1.near | 2,103,327 | 1 | 97.56% | 160 | 164 |
| 01node.poolv1.near | 2,058,200 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| finoa.poolv1.near | 2,012,304 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| majlovesreg.poolv1.near | 2,005,032 | 1 | 100% | 164 | 164 |
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'


near validators next

Displays details for the next round of validators.

 • total number of seats available
 • seat price
 • amount staked
 • number of seats assigned per validator
 • arguments: next
 • options: default

Example:

near validators next

Example for mainnet:

NEAR_ENV=mainnet near validators next
**Example Response:**

Next validators (total: 49, seat price: 1,983,932):
.----------------------------------------------------------------------------------------------.
| Status | Validator | Stake | Seats |
| -------- | -------------------------------------------- | ------------------------ | ----- |
| Rewarded | cryptium.poolv1.near | 13,945,727 -> 14,048,816 | 7 |
| Rewarded | astro-stakers.poolv1.near | 11,660,189 -> 11,704,904 | 5 |
| Rewarded | blockdaemon.poolv1.near | 11,542,867 -> 11,545,942 | 5 |
| Rewarded | zavodil.poolv1.near | 11,183,187 -> 11,204,123 | 5 |
| Rewarded | bisontrails.poolv1.near | 10,291,696 -> 10,297,923 | 5 |
| Rewarded | dokiacapital.poolv1.near | 7,906,352 -> 8,097,275 | 4 |
| Rewarded | chorusone.poolv1.near | 7,480,508 -> 7,500,576 | 3 |
| Rewarded | figment.poolv1.near | 6,931,070 -> 6,932,916 | 3 |
| Rewarded | stardust.poolv1.near | 6,401,678 -> 6,449,363 | 3 |
| Rewarded | anonymous.poolv1.near | 6,291,821 -> 6,293,497 | 3 |
| Rewarded | d1.poolv1.near | 6,265,109 -> 6,266,777 | 3 |
| Rewarded | near8888.poolv1.near | 6,202,968 -> 6,204,620 | 3 |
| Rewarded | rekt.poolv1.near | 5,950,212 -> 5,951,797 | 2 |
| Rewarded | epic.poolv1.near | 5,639,256 -> 5,640,758 | 2 |
| Rewarded | fresh.poolv1.near | 5,460,410 -> 5,461,811 | 2 |
| Rewarded | buildlinks.poolv1.near | 4,838,398 -> 4,839,686 | 2 |
| Rewarded | jubi.poolv1.near | 4,805,921 -> 4,807,201 | 2 |
| Rewarded | openshards.poolv1.near | 4,644,553 -> 4,776,692 | 2 |
| Rewarded | jazza.poolv1.near | 4,563,432 -> 4,564,648 | 2 |
| Rewarded | northernlights.poolv1.near | 4,467,978 -> 4,469,168 | 2 |
| Rewarded | inotel.poolv1.near | 4,427,152 -> 4,428,331 | 2 |
| Rewarded | baziliknear.poolv1.near | 4,261,142 -> 4,290,338 | 2 |
| Rewarded | stakesabai.poolv1.near | 4,242,618 -> 4,243,748 | 2 |
| Rewarded | everstake.poolv1.near | 4,234,552 -> 4,235,679 | 2 |
| Rewarded | stakin.poolv1.near | 4,071,704 -> 4,072,773 | 2 |
| Rewarded | certusone.poolv1.near | 3,734,505 -> 3,735,500 | 1 |
| Rewarded | lux.poolv1.near | 3,705,394 -> 3,716,381 | 1 |
| Rewarded | staked.poolv1.near | 3,683,365 -> 3,684,346 | 1 |
| Rewarded | lunanova.poolv1.near | 3,597,231 -> 3,597,836 | 1 |
| Rewarded | appload.poolv1.near | 3,133,163 -> 3,152,302 | 1 |
| Rewarded | smart-stake.poolv1.near | 3,095,711 -> 3,096,509 | 1 |
| Rewarded | artemis.poolv1.near | 3,009,462 -> 3,010,265 | 1 |
| Rewarded | moonlet.poolv1.near | 2,790,296 -> 2,948,565 | 1 |
| Rewarded | nearfans.poolv1.near | 2,771,137 -> 2,771,875 | 1 |
| Rewarded | nodeasy.poolv1.near | 2,692,745 -> 2,693,463 | 1 |
| Rewarded | erm.poolv1.near | 2,653,524 -> 2,654,231 | 1 |
| Rewarded | dsrvlabs.poolv1.near | 2,542,925 -> 2,571,865 | 1 |
| Rewarded | zkv_staketosupportprivacy.poolv1.near | 2,548,343 -> 2,549,022 | 1 |
| Rewarded | 08investinwomen_runbybisontrails.poolv1.near | 2,493,123 -> 2,493,787 | 1 |
| Rewarded | masternode24.poolv1.near | 2,355,634 -> 2,456,226 | 1 |
| Rewarded | fish.poolv1.near | 2,315,249 -> 2,415,831 | 1 |
| Rewarded | electric.poolv1.near | 2,400,532 -> 2,401,172 | 1 |
| Rewarded | sparkpool.poolv1.near | 2,378,191 -> 2,378,824 | 1 |
| Rewarded | hashquark.poolv1.near | 2,376,424 -> 2,377,057 | 1 |
| Rewarded | sharpdarts.poolv1.near | 2,332,398 -> 2,332,948 | 1 |
| Rewarded | ashert.poolv1.near | 2,103,327 -> 2,103,887 | 1 |
| Rewarded | 01node.poolv1.near | 2,058,200 -> 2,058,760 | 1 |
| Rewarded | finoa.poolv1.near | 2,012,304 -> 2,015,808 | 1 |
| Rewarded | majlovesreg.poolv1.near | 2,005,032 -> 2,005,566 | 1 |
'----------------------------------------------------------------------------------------------'


near proposals

Displays validator proposals for epoch after next.

 • expected seat price
 • status of proposals
 • previous amount staked and new amount that will be staked
 • amount of seats assigned per validator
 • arguments: none
 • options: default

Example:

near proposals

Example for mainnet:

NEAR_ENV=mainnet near proposals
**Example Response:**

Proposals for the epoch after next (new: 51, passing: 49, expected seat price = 1,983,932)
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| Status | Validator | Stake => New Stake | Seats |
| ------------------ | -------------------------------------------- | ------------------------ | ----- |
| Proposal(Accepted) | cryptium.poolv1.near | 13,945,727 => 14,041,766 | 7 |
| Proposal(Accepted) | astro-stakers.poolv1.near | 11,660,189 => 11,705,673 | 5 |
| Proposal(Accepted) | blockdaemon.poolv1.near | 11,542,867 => 11,545,942 | 5 |
| Proposal(Accepted) | zavodil.poolv1.near | 11,183,187 => 11,207,805 | 5 |
| Proposal(Accepted) | bisontrails.poolv1.near | 10,291,696 => 10,300,978 | 5 |
| Proposal(Accepted) | dokiacapital.poolv1.near | 7,906,352 => 8,097,275 | 4 |
| Proposal(Accepted) | chorusone.poolv1.near | 7,480,508 => 7,568,268 | 3 |
| Proposal(Accepted) | figment.poolv1.near | 6,931,070 => 6,932,916 | 3 |
| Proposal(Accepted) | stardust.poolv1.near | 6,401,678 => 6,449,363 | 3 |
| Proposal(Accepted) | anonymous.poolv1.near | 6,291,821 => 6,293,497 | 3 |
| Proposal(Accepted) | d1.poolv1.near | 6,265,109 => 6,266,777 | 3 |
| Proposal(Accepted) | near8888.poolv1.near | 6,202,968 => 6,204,620 | 3 |
| Proposal(Accepted) | rekt.poolv1.near | 5,950,212 => 5,951,797 | 2 |
| Proposal(Accepted) | epic.poolv1.near | 5,639,256 => 5,640,758 | 2 |
| Proposal(Accepted) | fresh.poolv1.near | 5,460,410 => 5,461,811 | 2 |
| Proposal(Accepted) | buildlinks.poolv1.near | 4,838,398 => 4,839,686 | 2 |
| Proposal(Accepted) | jubi.poolv1.near | 4,805,921 => 4,807,201 | 2 |
| Proposal(Accepted) | openshards.poolv1.near | 4,644,553 => 4,776,692 | 2 |
| Proposal(Accepted) | jazza.poolv1.near | 4,563,432 => 4,564,648 | 2 |
| Proposal(Accepted) | northernlights.poolv1.near | 4,467,978 => 4,469,168 | 2 |
| Proposal(Accepted) | inotel.poolv1.near | 4,427,152 => 4,428,331 | 2 |
| Proposal(Accepted) | baziliknear.poolv1.near | 4,261,142 => 4,290,891 | 2 |
| Proposal(Accepted) | stakesabai.poolv1.near | 4,242,618 => 4,243,748 | 2 |
| Proposal(Accepted) | everstake.poolv1.near | 4,234,552 => 4,235,679 | 2 |
| Proposal(Accepted) | stakin.poolv1.near | 4,071,704 => 4,072,773 | 2 |
| Proposal(Accepted) | certusone.poolv1.near | 3,734,505 => 3,735,500 | 1 |
| Proposal(Accepted) | lux.poolv1.near | 3,705,394 => 3,716,381 | 1 |
| Proposal(Accepted) | staked.poolv1.near | 3,683,365 => 3,684,346 | 1 |
| Proposal(Accepted) | lunanova.poolv1.near | 3,597,231 => 3,597,836 | 1 |
| Proposal(Accepted) | appload.poolv1.near | 3,133,163 => 3,152,302 | 1 |
| Proposal(Accepted) | smart-stake.poolv1.near | 3,095,711 => 3,096,509 | 1 |
| Proposal(Accepted) | artemis.poolv1.near | 3,009,462 => 3,010,265 | 1 |
| Proposal(Accepted) | moonlet.poolv1.near | 2,790,296 => 2,948,565 | 1 |
| Proposal(Accepted) | nearfans.poolv1.near | 2,771,137 => 2,771,875 | 1 |
| Proposal(Accepted) | nodeasy.poolv1.near | 2,692,745 => 2,693,463 | 1 |
| Proposal(Accepted) | erm.poolv1.near | 2,653,524 => 2,654,231 | 1 |
| Proposal(Accepted) | dsrvlabs.poolv1.near | 2,542,925 => 2,571,865 | 1 |
| Proposal(Accepted) | zkv_staketosupportprivacy.poolv1.near | 2,548,343 => 2,549,022 | 1 |
| Proposal(Accepted) | 08investinwomen_runbybisontrails.poolv1.near | 2,493,123 => 2,493,787 | 1 |
| Proposal(Accepted) | masternode24.poolv1.near | 2,355,634 => 2,456,226 | 1 |
| Proposal(Accepted) | fish.poolv1.near | 2,315,249 => 2,415,831 | 1 |
| Proposal(Accepted) | electric.poolv1.near | 2,400,532 => 2,401,172 | 1 |
| Proposal(Accepted) | sparkpool.poolv1.near | 2,378,191 => 2,378,824 | 1 |
| Proposal(Accepted) | hashquark.poolv1.near | 2,376,424 => 2,377,057 | 1 |
| Proposal(Accepted) | sharpdarts.poolv1.near | 2,332,398 => 2,332,948 | 1 |
| Proposal(Accepted) | ashert.poolv1.near | 2,103,327 => 2,103,887 | 1 |
| Proposal(Accepted) | 01node.poolv1.near | 2,058,200 => 2,059,314 | 1 |
| Proposal(Accepted) | finoa.poolv1.near | 2,012,304 => 2,015,808 | 1 |
| Proposal(Accepted) | majlovesreg.poolv1.near | 2,005,032 => 2,005,566 | 1 |
| Proposal(Declined) | huobipool.poolv1.near | 1,666,976 | 0 |
| Proposal(Declined) | hb436_pool.poolv1.near | 500,030 | 0 |
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------'


REPL

near repl

Launches NEAR REPL (an interactive JavaScript programming environment) connected to NEAR.

 • arguments: none
 • options: --accountId

To launch, run:

near repl
 • You will then be shown a prompt > and can begin interacting with NEAR.
 • Try typing the following into your prompt that converts NEAR (Ⓝ) into yoctoNEAR (10^-24):
nearAPI.utils.format.parseNearAmount('1000')

You can also use an --accountId with near repl.

Example:

near repl --accountId example-acct.testnet
 • Then try console logging account after the > prompt.
console.log(account)

Example Response:

Account {
accessKeyByPublicKeyCache: {},
connection: Connection {
networkId: 'default',
provider: JsonRpcProvider { connection: [Object] },
signer: InMemorySigner { keyStore: [MergeKeyStore] }
},
accountId: 'example-acct.testnet',
_ready: Promise { undefined },
_state: {
amount: '98786165075093615800000000',
locked: '0',
code_hash: '11111111111111111111111111111111',
storage_usage: 741,
storage_paid_at: 0,
block_height: 21661252,
block_hash: 'HbAj25dTzP3ssYjNRHov9BQ72UxpHGVqZK1mZwGdGNbo'
}
}

You can also get a private key's public key.

 • First, declare a privateKey variable:
const myPrivateKey =
"3fKM9Rr7LHyzhhzmmedXLvc59rayfh1oUYS3VfUcxwpAFQZtdx1G9aTY6i8hG9mQtYoycTEFTBtatgNKHRtYamrS";
 • Then, run:
nearAPI.KeyPair.fromString(myPrivateKey).publicKey.toString();

With NEAR REPL, you have complete access to near-api-js to help you develop on the NEAR platform.


Options

OptionDescription
--helpshows help (can be used alone or on any command)
--versionshows installed version of near-cli
--nodeUrl, --node_urlselects an RPC URL (testnet, mainnet, betanet)
--helperUrlpoints to a contract helper instance you want to use for account creation / management
--keyPathspecify a path to --masterAccount key
--accountId, --account_idselects an account ID
--useLedgerKeyuses Ledger with given HD key path [default: "44'/397'/0'/0'/1'"]
--seedPhraseuses a mnemonic seed phrase
--seedPathspecify a HD path derivation [default: "m/44'/397'/0'"]
--walletUrlselects a NEAR wallet URL
--contractNameselects an account contract name
--masterAccountselects a master account
--helperAccountselects an expected top-level account for a network
--verbose, -vshows verbose output
--gasspecifies amount of gas to use for a contract call [default: "100000000000000"]
--depositNumber of NEAR tokens (Ⓝ) to attach [default: "0"]
--depositYoctoNumber of tokens to attach (in yocto Ⓝ) to a function call [default: null]
Ask it on StackOverflow!:::