Nhảy đến nội dung chính

NEAR CLI

The NEAR Command Line Interface (CLI) is a tool that enables to interact with the NEAR network directly from the shell. Among other things, the NEAR CLI enables you to:

 • Login with a NEAR account
 • Deploy a contract
 • Interact and query information from a deployed contract
Under the hood, NEAR CLI utilizes the NEAR JavaScript API

info

The NEAR CLI also comes with an implementation in Rust called near-cli-rs.

Overview

Click vào từng command để xem thông tin chi tiết và các ví dụ.

Các RPC Endpoint

CommandMô tả
near loginlưu trữ một full access key trong local bằng cách sử dụng NEAR Wallet
near keyshiển thị tất cả các access key và thông tin chi tiết của chúng cho một account nhất định
near generate-keytạo một cặp key local hoặc hiển thị public key & implicit account
near add-keythêm một access key mới vào account
near delete-keyxóa một access key từ một account

Accounts

CommandMô tả
near create-accounttạo một account
near statehiển thị các thông tin chi tiết của account
near keyshiển thị tất cả các access key của một account nhất định
near sendgửi các token từ một account này đến một account khác
near deletexóa account và chuyển số dư còn lại sang account thụ hưởng

Contracts

CommandMô tả
near deploydeploy một smart contract lên NEAR blockchain
near dev-deploytạo một development account và deploy contract trên account đó (testnet only)
near calltạo một contract call có thể thực thi các change hoặc view method
near viewtạo một contract call chỉ có thể thực thi một view method
near view-statetrả về state của contract (các cặp key/value) hoặc dưới dạng utf-8 hoặc borsh serialized

Tổng quan

CommandMô tả
near tx-statustruy vấn status của một transaction bằng txHash

Các Validator

CommandMô tả
near validators currenthiển thị chi tiết epoch validator pool hiện tại
near validators nexthiển thị chi tiết validator cho epoch tiếp theo
near proposalshiển thị các validator proposal cho epoch tiếp theo sau

REPL

CommandMô tả
near replkhởi chạy một kết nối tương tác với NEAR blockchain (REPL)

near-cli là một NodeJS command line interface sử dụng near-api-js để kết nối và tương tác với NEAR blockchain.


Cài đặt

Cài đặt

Để được hỗ trợ EVM, xem thêm tại aurora-cli của Project Aurora.

Mac và Linux

 1. Cài đặt npmnode bằng cách sử dụng một package manager như nvm vì đôi khi có những sự cố khi sử dụng Ledger do cách OS X xử lý các node package có liên quan đến các thiết bị USB. [Nhấn vào đây]
 2. Đảm bảo bạn đã cài đặt Node với version 12 trở lên.
 3. Cài đặt global near-cli bằng cách chạy:
npm install -g near-cli

Windows

Đảm bảo rằng máy tính của bạn đã cài đặt phiên bản hiện tại của npmNodeJS.

 1. Cài đặt WSL [nhấn vào đây]
 2. Cài đặt npm [nhấn vào đây]
 3. Cài đặt Node.js [nhấn vào đây ]
 4. Thay đổi thư mục npm mặc định [ nhấn vào đây ]
  • Điều này giúp tránh mọi vấn đề về quyền hạn với WSL
 5. Mở WSL và cài đặt global near-cli bằng cách chạy:
npm install -g near-cli
Chú ý

Copy/paste có thể bị lỗi khi sử dụng WSL.

 • "Quick Edit Mode" sẽ cho phép paste bằng việc click chuột phải.
 • Tùy thuộc vào phiên bản của bạn, có thể có một checkbox khác cho phép paste bằng Ctrl + V.

Tùy chọn Windows được gọi là Quick Edit cho phép paste bằng right-click vào WSL


Update near-cli

Nếu có một bản update near-cli khả dụng, bạn sẽ được thông báo trên terminal sau khi chạy bất kỳ lệnh nào. (xem ví dụ bên dưới)

NEAR CLI xác định một version mới

 • Bạn luôn có thể kiểm tra phiên bản hiện tại của mình bằng cách chạy dòng lệnh sau:
npm install -g near-cli
 • Ngoài ra, bạn có thể xem phiên bản mới nhất hiện có bằng cách sử dụng npm outdated.
near --version # thông tin về version được hiển thị tại dòng cuối cùng của output
 • Bạn có thể thay đổi network bằng cách thêm một environment variable vào command của mình.
npm outdated -g # lưu ý sự khác nhau giữa Current và Latest

Xử lý sự cố:

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi nâng cấp NEAR CLI, cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề là gỡ cài đặt rồi cài đặt lại.

npm uninstall -g near-cli
npm install -g near-cli

Network selection

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi nâng cấp NEAR CLI, cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề là gỡ cài đặt rồi cài đặt lại.

 • Ngoài ra, bạn có thể thiết lập một environment variable chung bằng cách chạy đoạn code sau:
NEAR_ENV=betanet near send ...
 • Ngoài ra, bạn có thể thiết lập một environment variable chung bằng cách chạy đoạn code sau:
export NEAR_ENV=mainnet

Các RPC Endpoint

near login

Network mặc định cho near-clitestnet.

 • các tham số: none
 • các tuỳ chọn: default

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

near login
 • Bạn sẽ được điều hướng đến NEAR Wallet yêu cầu toàn bộ quyền truy cập vào account của bạn.
 • Tiếp theo, hãy chọn account bạn muốn có một access key.

near wallet login

 • Sau khi bạn click vào allow, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận sự ủy quyền này bằng cách nhập tên account.

near wallet confirm

Vị trí Access Key:

 • Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có Access Key của mình được lưu trữ trong local trong một thư mục ẩn được gọi là .near-credentials

  • Thư mục này nằm ở root của thư mục HOME:
   • ~/.near-credentials (MAC / Linux)
   • C:\Users\YOUR_ACCOUNT\.near-credentials (Windows)
 • Bên trong .near-credentials, các access key được tổ chức trong các thư mục con của network:

  • default cho testnet
  • betanet
  • mainnet
 • Các thư mục con network này chứa các object.JSON với:

  • account_id
  • private_key
  • public_key

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

{
"account_id": "example-acct.testnet",
"public_key": "ed25519:7ns2AZVaG8XZrFrgRw7g8qhgddNTN64Zkz7Eo8JBnV5g",
"private_key": "ed25519:4Ijd3vNUmdWJ4L922BxcsGN1aDrdpvUHEgqLQAUSLmL7S2qE9tYR9fqL6DqabGGDxCSHkKwdaAGNcHJ2Sfd"
}

near keys

lưu trữ toàn bộ access key trên local của account bạn đã tạo với NEAR Wallet.

 • các tham số: accountId hoặc không có
 • các tuỳ chọn: default

Ví dụ:

near keys client.chainlink.testnet

Ví dụ response nhận được là:

Keys for account client.chainlink.testnet
[
{
public_key: 'ed25519:4wrVrZbHrurMYgkcyusfvSJGLburmaw7m3gmCApxgvY4',
access_key: { nonce: 97, permission: 'FullAccess' }
},
{
public_key: 'ed25519:H9k5eiU4xXS3M4z8HzKJSLaZdqGdGwBG49o7orNC4eZW',
access_key: {
nonce: 88,
permission: {
FunctionCall: {
allowance: '18483247987345065500000000',
receiver_id: 'client.chainlink.testnet',
method_names: [ 'get_token_price', [length]: 1 ]
}
}
}
},
[length]: 2
]

near generate-key

Hiển thị tất cả các access key cho một account nhất định.

 • các tham số: accountId hoặc không có
 • các tuỳ chọn: --useLedgerKey, --seedPhrase, or --seedPath

Lưu ý: Có một vài cách để sử dụng generate-key trả về những kết quả rất khác nhau. Hãy tham khảo các ví dụ dưới đây để biết thêm chi tiết.


1) near generate-key

Creates a key pair locally in .near-credentials with an implicit account as the accountId. (đại diện hash của public key)

near generate-key
**Ví dụ response nhận được là:**

cặp Key với ed25519:33Vn9VtNEtWQPPd1f4jf5HzJ5weLcvGHU8oz7o5UnPqy public key cho một account "1e5b1346bdb4fc5ccd465f6757a9082a84bcacfd396e7d80b0c726252fe8b3e8"


2) near generate-key accountId

Tạo một cặp local key trong .near-credentials với một accountId mà bạn chỉ định.

Lưu ý: Điều này KHÔNG tạo account với tên này và sẽ ghi đè lên file .json hiện có với tên giống nhau.

near generate-key example.testnet
** Ví dụ về response nhận được:**

Key pair with ed25519:CcH3oMEFg8tpJLekyvF7Wp49G81K3QLhGbaWEFwtCjht public key for an account "example.testnet"


3a) near generate-key --useLedgerKey

Tạo một cặp local key trong .near-credentials với một accountId mà bạn chỉ định.

near generate-key --useLedgerKey

Sau đó, bạn sẽ thấy lời nhắc xác nhận yêu cầu này trên thiết bị Ledger của mình:

Make sure to connect your Ledger and open NEAR app
Waiting for confirmation on Ledger...

Sau khi xác nhận yêu cầu từ thiết bị Ledger của bạn, một public key và implicit accountId sẽ được hiển thị.

**Ví dụ response nhận được là:**

Using public key: ed25519:B22RP10g695wyeRvKIWv61NjmQZEkWTMzAYgdfx6oSeB2
Implicit account: 42c320xc20739fd9a6bqf2f89z61rd14efe5d3de234199bc771235a4bb8b0e1


3b) near generate-key --useLedgerKey="HD path you specify"

Sử dụng một thiết bị Ledger đã được kết nối để hiển thị public key và implicit account sử dụng đường dẫn HD mặc định ("44'/397'/0'/0'/1'")

near generate-key --useLedgerKey="44'/397'/0'/0'/2'"

Sau đó, bạn sẽ thấy lời nhắc xác nhận yêu cầu này trên thiết bị Ledger của mình:

Make sure to connect your Ledger and open NEAR app
Waiting for confirmation on Ledger...

Sau khi xác nhận yêu cầu từ thiết bị Ledger của bạn, một public key và implicit accountId sẽ được hiển thị.

** Ví dụ về response nhận được:**

Using public key: ed25519:B22RP10g695wye3dfa32rDjmQZEkWTMzAYgCX6oSeB2
Implicit account: 42c320xc20739ASD9a6bqf2Dsaf289z61rd14efe5d3de23213789009afDsd5bb8b0e1


4a) near generate-key --seedPhrase="your seed phrase"

Sử dụng thiết bị Ledger đã được kết nối để hiển thị một pubic key và implicit account sử dụng đường dẫn HD mặc định.

near generate-key --seedPhrase="cow moon right send now cool dense quark pretty see light after"
** Ví dụ về response nhận được:**

Key pair with ed25519:GkMNfc92fwM1AmwH1MTjF4b7UZuceamsq96XPkHsQ9vi public key for an account "e9fa50ac20522987a87e566fcd6febdc97bd35c8c489999ca8aff465c56969c3"


4b) near generate-key accountId --seedPhrase="your seed phrase"

Sử dụng một seed phrase để hiển thị public key và implicit account

near generate-key example.testnet --seedPhrase="cow moon right send now cool dense quark pretty see light after"
**Ví dụ về response nhận được:**

Key pair with ed25519:GkMNfc92fwM1AmwH1MTjF4b7UZuceamsq96XPkHsQ9vi public key for an account "example.testnet"


near add-key

Sử dụng một seed phrase để hiển thị public key mà không có implicit account.

Lưu ý: Bạn sẽ sử dụng một full access key đang tồn tại cho account mà bạn muốn thêm một key mới. (near login)

1) thêm một full access key

 • các tham số: accountId --masterAccount

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

near add-key example-acct.testnet Cxg2wgFYrdLTEkMu6j5D6aEZqTb3kXbmJygS48ZKbo1S
** Ví dụ về response nhận được:**

Adding full access key = Cxg2wgFYrdLTEkMu6j5D6aEZqTb3kXbmJygS48ZKbo1S to example-acct.testnet.
Transaction Id EwU1ooEvkR42HvGoJHu5ou3xLYT3JcgQwFV3fAwevGJg
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/EwU1ooEvkR42HvGoJHu5ou3xLYT3JcgQwFV3fAwevGJg

2) thêm một function access key

 • các tham số: accountId publicKey
 • các tuỳ chọn: default

accountId là account bạn đang thêm key vào

--contract-id là contract mà bạn đang cho phép các method được gọi

--method-names là tùy chọn và nếu bị bỏ qua, tất cả các method của --contract-id có thể được gọi.

--allowance là số Ⓝ của key chỉ được phép chi cho phí gas. Nếu bị bỏ qua thì key sẽ chỉ có thể gọi các view method.

Lưu ý: Mỗi transaction được thực hiện bằng key này sẽ được khấu trừ phí gas từ khoản tiền cho phép ban đầu và khi hết tiền, bạn phải cấp phát một key mới.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

near add-key example-acct.testnet GkMNfc92fwM1AmwH1MTjF4b7UZuceamsq96XPkHsQ9vi --contract-id example-contract.testnet --method-names example_method --allowance 30000000000
** Ví dụ về response nhận được:**

Adding function call access key = GkMNfc92fwM1AmwH1MTjF4b7UZuceamsq96XPkHsQ9vi to example-acct.testnet.
Transaction Id H2BQL9fXVmdTbwkXcMFfZ7qhZqC8fFhsA8KDHFdT9q2r
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/H2BQL9fXVmdTbwkXcMFfZ7qhZqC8fFhsA8KDHFdT9q2r


near delete-key

Xóa một key hiện có cho một account nhất định.

 • các tham số: accountId --masterAccount
 • các tuỳ chọn: default

Note: Bạn sẽ cần phân biệt full access key cho account mà bạn muốn xóa key. (near login)

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

near delete-key example-acct.testnet Cxg2wgFYrdLTEkMu6j5D6aEZqTb3kXbmJygS48ZKbo1S

Ví dụ về response nhận được là:

Transaction Id 4PwW7vjzTCno7W433nu4ieA6FvsAjp7zNFwicNLKjQFT
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/4PwW7vjzTCno7W433nu4ieA6FvsAjp7zNFwicNLKjQFT

Accounts

near create-account

Xóa một key hiện có cho một account nhất định.

 • các tham số: accountId
 • options: --initialBalance --publicKey --newLedgerKey
heads up

This command will only allow the creation of subaccounts of the --masterAccount. You can, however, create a top-level account if the length of the account ID is greater than 31 characters. This is most commonly used for implicit account creation.

If you are looking to create a top-level .testnet or .near account you can do so using near-api-js [ here ].

Implicit account example:

near create-account 7e094afcfc4eda8a970f6648cdf0dbd6de --masterAccount example-acct.testnet

Top level account example:

near create-account hiiamalongnamedaccountinnearblockchain --masterAccount example-acct.testnet

Ví dụ subaccount:

near create-account sub-acct.example-acct.testnet --masterAccount example-acct.testnet

Ví dụ sử dụng --initialBalance:

near create-account sub-acct2.example-acct.testnet --masterAccount example-acct.testnet --initialBalance 10
**Ví dụ về response nhận được:**

Saving key to '/HOME_DIR/.near-credentials/default/sub-acct2.example-acct.testnet.json'
Account sub-acct2.example-acct.testnet for network "default" was created.


near state

Hiển thị chi tiết về state của account.

 • các tham số: senderId receiverId amount
 • các tuỳ chọn: default

Ví dụ:

near state example.testnet

Ví dụ về response nhận được là:

{
"amount": "99999999303364037168535000",
"locked": "0",
"code_hash": "G1PCjeQbvbUsJ8piXNb7Yg6dn3mfivDQN7QkvsVuMt4e",
"storage_usage": 53528,
"storage_paid_at": 0,
"block_height": 21577354,
"block_hash": "AWu1mrT3eMJLjqyhNHvMKrrbahN6DqcNxXanB5UH1RjB",
"formattedAmount": "99.999999303364037168535"
}

near send

Hiển thị chi tiết về state của account.

 • các tham số: accountId beneficiaryId
 • các tuỳ chọn: default

Lưu ý: Bạn sẽ cần một full access key cho sending account. (near login)

Ví dụ:

near send sender.testnet receiver.testnet 10

Ví dụ response nhận được là

Sending 10 NEAR to receiver.testnet from sender.testnet
Transaction Id BYTr6WNyaEy2ykAiQB9P5VvTyrJcFk6Yw95HPhXC6KfN
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/BYTr6WNyaEy2ykAiQB9P5VvTyrJcFk6Yw95HPhXC6KfN

near delete

Chuyển NEAR token (Ⓝ) từ một account này tới một account khác.

note

Tên của account bị xoá sẽ trở nên khả dụng sau khi hành động này được thực thi.

 • các tham số: accountId .wasmFile
 • các tuỳ chọn: default

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

near delete sub-acct2.example-acct.testnet example-acct.testnet

Ví dụ response nhận được là:

Deleting account. Account id: sub-acct2.example-acct.testnet, node: https://rpc.testnet.near.org, helper: https://helper.testnet.near.org, beneficiary: example-acct.testnet
Transaction Id 4x8xohER1E3yxeYdXPfG8GvXin1ShiaroqE5GdCd5YxX
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/4x8xohER1E3yxeYdXPfG8GvXin1ShiaroqE5GdCd5YxX
Account sub-acct2.example-acct.testnet for network "default" was deleted.
Token Loss If the beneficiary account does not exist, a refund receipt will be generated and sent back to the original account. But since the original account has already been deleted an error will rise, and the funds will be dispersed among validators. :::

Contracts

near deploy

Xóa một account và chuyển số dư còn lại vào account thụ hưởng.

 • các tham số: .wasmFile
 • các tuỳ chọn: default

Note: Bạn sẽ cần có một full access key cho account mà bạn đang deploy contract. (near login)

Ví dụ:

near deploy --accountId example-contract.testnet --wasmFile out/example.wasm

Example về việc khởi tạo:

near deploy --accountId example-contract.testnet --wasmFile out/example.wasm --initFunction new --initArgs '{"owner_id": "example-contract.testnet", "total_supply": "10000000"}'
** Ví dụ về response nhận được:**

Starting deployment. Account id: example-contract.testnet, node: https://rpc.testnet.near.org, helper: https://helper.testnet.near.org, file: main.wasm
Transaction Id G8GhhPuujMHTRnwursPXE1Lv5iUZ8WUecwiST1PcKWMt
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/G8GhhPuujMHTRnwursPXE1Lv5iUZ8WUecwiST1PcKWMt
Done deploying to example-contract.testnet

near dev-deploy

Tạo một development account và deploy một smart contract cho account này. Không cần có access keys. (testnet only)

 • các tham số: .wasmFile
 • các tuỳ chọn: default

Ví dụ:

near dev-deploy out/main.wasm

Ví dụ response nhận được là:

Starting deployment. Account id: dev-1603749005325-6432576, node: https://rpc.testnet.near.org, helper: https://helper.testnet.near.org, file: out/main.wasm
Transaction Id 5nixQT87KeN3eZFX7zwBLUAKSY4nyjhwzLF27SWWKkAp
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/5nixQT87KeN3eZFX7zwBLUAKSY4nyjhwzLF27SWWKkAp
Done deploying to dev-1603749005325-6432576

near call

Thực hiện một contract call có thể sửa đổi hoặc xem state.

Note: các contract call yêu cầu một transaction fee (gas) vì vậy bạn sẽ cần một access key cho --accountId sẽ bị tính phí. (near login)

 • các tham số: contractName method_name { args } --accountId
OptionsMô tả
--gasLượng gas tối đa mà call này có thể sử dụng (tính theo đơn vị gas)
--deposit hoặc --amountSố lượng token đính kèm (đơn vị NEAR) vào một function call
--depositYoctoSố lượng token đính kèm (đơn vị yoctoNEAR) vào một function call
--base64Coi các tham số là base64-encoded

Tip: Có hai cách thực hiện đối với các method yêu cầu { args } rỗng. Hoặc là send {"field": null} hoặc đơn giản là bỏ qua trường này và không truyền bất kỳ giá trị nào: {}

Ví dụ:

near call guest-book.testnet addMessage '{"text": "Aloha"}' --accountId example-acct.testnet

Ví dụ về response nhận được là:

Scheduling a call: guest-book.testnet.addMessage({"text": "Aloha"})
Transaction Id FY8hBam2iyQfdHkdR1dp6w5XEPJzJSosX1wUeVPyUvVK
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://explorer.testnet.near.org/transactions/FY8hBam2iyQfdHkdR1dp6w5XEPJzJSosX1wUeVPyUvVK
''

near view

Tạo một contract call mà chỉ có thể view state. (miễn phí)

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

near view guest-book.testnet getMessages '{}'

Ví dụ về response nhận được là:

View call: guest-book.testnet.getMessages({})
[
{ premium: false, sender: 'waverlymaven.testnet', text: 'TGIF' },
{
premium: true,
sender: 'waverlymaven.testnet',
text: 'Hello from New York 🌈'
},
{ premium: false, sender: 'fhr.testnet', text: 'Hi' },
{ premium: true, sender: 'eugenethedream', text: 'test' },
{ premium: false, sender: 'dongri.testnet', text: 'test' },
{ premium: false, sender: 'dongri.testnet', text: 'hello' },
{ premium: true, sender: 'dongri.testnet', text: 'hey' },
{ premium: false, sender: 'hirokihori.testnet', text: 'hello' },
{ premium: true, sender: 'eugenethedream', text: 'hello' },
{ premium: false, sender: 'example-acct.testnet', text: 'Aloha' },
[length]: 10
]

near view-state

Trả về state của contract (các cặp key / value) ở định dạng utf-8 hoặc định dạng borsh serialized.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

near view-state dao.sputnik-v2.testnet --finality final

HOẶC

near view-state dao.sputnik-v2.testnet --block-id 53199035
** Ví dụ về response nhận được:**

[
{
key: <Buffer 00>,
value: <Buffer 07 00 67 65 6e 73 69 0b 47 20 44 41 4f>
},
{
key: <Buffer 01>,
value: <Buffer 01 02 00 03 61 6c 0d 2a 3a 41 64 50 72 6f 70 73 07 63 75 6e 69 ... 222 more bytes>
},
{
key: <Buffer 03 00>,
value: <Buffer 00 14 6e 65 61 72 2d 78 6d 70 6c 2e 74 73 0f 41 64 20 4e 77 43 6f 75 63 69 02 18 ... 133 more bytes>
},
{
key: <Buffer 53 54 41 45>,
value: <Buffer 01 00 80 66 de c1 b9 a2 df e3 03 02 ... 39 more bytes>
}
]


Tổng quan

near tx-status

Hiển thị chi tiết các trạng thái của transaction cho một transaction hash và accountId chỉ định.

 • tham số: tx hash --accountId HOẶC accountId:tx_hash (xem ví dụ bên dưới)
 • các tuỳ chọn: default

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

near tx-status near-example.testnet:6hnVD3n4LvQbUrWofSjxbN2uwLLANnkXLqRYPnMbsP3j

HOẶC

near tx-status 6hnVD3n4LvQbUrWofSjxbN2uwLLANnkXLqRYPnMbsP3j --accountId near-example.testnet
** Ví dụ về response nhận được:**

Transaction near-example.testnet:6hnVD3n4LvQbUrWofSjxbN2uwLLANnkXLqRYPnMbsP3j
{
status: { SuccessValue: '' },
transaction: {
signer_id: 'near-example.testnet',
public_key: 'ed25519:3PTXqkrMLb1nVchxzC4RX5fUShq7EBqkSV7Te17n5J42',
nonce: 50891444000001,
receiver_id: 'receiver.testnet',
actions: [ { Transfer: { deposit: '1000000000000000000000000' } } ],
signature: 'ed25519:4oBvWrBYJT6YPRaJctWxtsMSMcKBcLhCvWAipoQ18qRe4myxJNnkR6hypw2Nqcc99Yg6e47yqmwt3VDXiyGHth7w',
hash: '6hnVD3n4LvQbUrWofSjxbN2uwLLANnkXLqRYPnMbsP3j'
},
transaction_outcome: {
proof: [],
block_hash: 'ASUCV9Zk5R9KbXB2ngMernS38KgFwK3Y8x8zZjSX8xcK',
id: '6hnVD3n4LvQbUrWofSjxbN2uwLLANnkXLqRYPnMbsP3j',
outcome: {
logs: [],
receipt_ids: [ 'JBXhsPNwx1g2gmrAXFy9UmP8ziSgsZn6kxDcijNsbABo' ],
gas_burnt: 223182562500,
tokens_burnt: '22318256250000000000',
executor_id: 'near-example.testnet',
status: {
SuccessReceiptId: 'JBXhsPNwx1g2gmrAXFy9UmP8ziSgsZn6kxDcijNsbABo'
}
}
},
receipts_outcome: [
{
proof: [],
block_hash: '5gsqDtub9x2L6jnThg6gi3FZTVzusvjqhxFWYQ31hedw',
id: 'JBXhsPNwx1g2gmrAXFy9UmP8ziSgsZn6kxDcijNsbABo',
outcome: {
logs: [],
receipt_ids: [ 'DxBEN5ZcfZJ21e2axAe7aLwTVSyxCmgDuht1TsDXT2DT' ],
gas_burnt: 223182562500,
tokens_burnt: '22318256250000000000',
executor_id: 'receiver.testnet',
status: { SuccessValue: '' }
}
},
{
proof: [],
block_hash: '9BcSFdzHzXtQhSS5uPUY6mAtNWwbQJoEiyqwZk4GAbe6',
id: 'DxBEN5ZcfZJ21e2axAe7aLwTVSyxCmgDuht1TsDXT2DT',
outcome: {
logs: [],
receipt_ids: [],
gas_burnt: 0,
tokens_burnt: '0',
executor_id: 'near-example.testnet',
status: { SuccessValue: '' }
}
}
]
}


Các Validator

near validators current

Hiển thị chi tiết của các validator hiện tại.

 • lượng tiền đã được stake
 • số lượng seat
 • tỷ lệ uptime
 • block dự kiến sản xuất
 • các block thực sự đã được sản xuất
 • các tham số: current
 • các tuỳ chọn: default

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

near validators current

Ví dụ cho mainnet:

NEAR_ENV=mainnet near validators current
** Ví dụ về response nhận được:**

Validators (total: 49, seat price: 1,976,588):
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| Validator Id | Stake | Seats | % Online | Blocks produced | Blocks expected |
| -------------------------------------------- | ---------- | ----- | -------- | --------------- | --------------- |
| cryptium.poolv1.near | 13,945,727 | 7 | 100% | 1143 | 1143 |
| astro-stakers.poolv1.near | 11,660,189 | 5 | 100% | 817 | 817 |
| blockdaemon.poolv1.near | 11,542,867 | 5 | 76.74% | 627 | 817 |
| zavodil.poolv1.near | 11,183,187 | 5 | 100% | 818 | 818 |
| bisontrails.poolv1.near | 10,291,696 | 5 | 99.38% | 810 | 815 |
| dokiacapital.poolv1.near | 7,906,352 | 3 | 99.54% | 650 | 653 |
| chorusone.poolv1.near | 7,480,508 | 3 | 100% | 490 | 490 |
| figment.poolv1.near | 6,931,070 | 3 | 100% | 489 | 489 |
| stardust.poolv1.near | 6,401,678 | 3 | 100% | 491 | 491 |
| anonymous.poolv1.near | 6,291,821 | 3 | 97.55% | 479 | 491 |
| d1.poolv1.near | 6,265,109 | 3 | 100% | 491 | 491 |
| near8888.poolv1.near | 6,202,968 | 3 | 99.38% | 486 | 489 |
| rekt.poolv1.near | 5,950,212 | 3 | 100% | 490 | 490 |
| epic.poolv1.near | 5,639,256 | 2 | 100% | 326 | 326 |
| fresh.poolv1.near | 5,460,410 | 2 | 100% | 327 | 327 |
| buildlinks.poolv1.near | 4,838,398 | 2 | 99.38% | 325 | 327 |
| jubi.poolv1.near | 4,805,921 | 2 | 100% | 326 | 326 |
| openshards.poolv1.near | 4,644,553 | 2 | 100% | 326 | 326 |
| jazza.poolv1.near | 4,563,432 | 2 | 100% | 327 | 327 |
| northernlights.poolv1.near | 4,467,978 | 2 | 99.39% | 326 | 328 |
| inotel.poolv1.near | 4,427,152 | 2 | 100% | 327 | 327 |
| baziliknear.poolv1.near | 4,261,142 | 2 | 100% | 328 | 328 |
| stakesabai.poolv1.near | 4,242,618 | 2 | 100% | 326 | 326 |
| everstake.poolv1.near | 4,234,552 | 2 | 100% | 327 | 327 |
| stakin.poolv1.near | 4,071,704 | 2 | 100% | 327 | 327 |
| certusone.poolv1.near | 3,734,505 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| lux.poolv1.near | 3,705,394 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| staked.poolv1.near | 3,683,365 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| lunanova.poolv1.near | 3,597,231 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| appload.poolv1.near | 3,133,163 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| smart-stake.poolv1.near | 3,095,711 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| artemis.poolv1.near | 3,009,462 | 1 | 99.39% | 163 | 164 |
| moonlet.poolv1.near | 2,790,296 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| nearfans.poolv1.near | 2,771,137 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| nodeasy.poolv1.near | 2,692,745 | 1 | 99.39% | 163 | 164 |
| erm.poolv1.near | 2,653,524 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| zkv_staketosupportprivacy.poolv1.near | 2,548,343 | 1 | 99.39% | 163 | 164 |
| dsrvlabs.poolv1.near | 2,542,925 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| 08investinwomen_runbybisontrails.poolv1.near | 2,493,123 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| electric.poolv1.near | 2,400,532 | 1 | 99.39% | 163 | 164 |
| sparkpool.poolv1.near | 2,378,191 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| hashquark.poolv1.near | 2,376,424 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| masternode24.poolv1.near | 2,355,634 | 1 | 100% | 164 | 164 |
| sharpdarts.poolv1.near | 2,332,398 | 1 | 99.38% | 162 | 163 |
| fish.poolv1.near | 2,315,249 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| ashert.poolv1.near | 2,103,327 | 1 | 97.56% | 160 | 164 |
| 01node.poolv1.near | 2,058,200 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| finoa.poolv1.near | 2,012,304 | 1 | 100% | 163 | 163 |
| majlovesreg.poolv1.near | 2,005,032 | 1 | 100% | 164 | 164 |
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'


near validators next

Hiển thị thông tin chi tiết của các validator ở vòng tiếp theo.

 • tổng số các seat khả dụng
 • giá một seat
 • lượng tiền đã được stake
 • số lượng seat đã được đăng ký trên mỗi validator
 • các tham số: next
 • các tuỳ chọn: default

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

near validators next

Ví dụ cho mainnet:

NEAR_ENV=mainnet near validators next
** Ví dụ về response nhận được:**

Next validators (total: 49, seat price: 1,983,932):
.----------------------------------------------------------------------------------------------.
| Status | Validator | Stake | Seats |
| -------- | -------------------------------------------- | ------------------------ | ----- |
| Rewarded | cryptium.poolv1.near | 13,945,727 -> 14,048,816 | 7 |
| Rewarded | astro-stakers.poolv1.near | 11,660,189 -> 11,704,904 | 5 |
| Rewarded | blockdaemon.poolv1.near | 11,542,867 -> 11,545,942 | 5 |
| Rewarded | zavodil.poolv1.near | 11,183,187 -> 11,204,123 | 5 |
| Rewarded | bisontrails.poolv1.near | 10,291,696 -> 10,297,923 | 5 |
| Rewarded | dokiacapital.poolv1.near | 7,906,352 -> 8,097,275 | 4 |
| Rewarded | chorusone.poolv1.near | 7,480,508 -> 7,500,576 | 3 |
| Rewarded | figment.poolv1.near | 6,931,070 -> 6,932,916 | 3 |
| Rewarded | stardust.poolv1.near | 6,401,678 -> 6,449,363 | 3 |
| Rewarded | anonymous.poolv1.near | 6,291,821 -> 6,293,497 | 3 |
| Rewarded | d1.poolv1.near | 6,265,109 -> 6,266,777 | 3 |
| Rewarded | near8888.poolv1.near | 6,202,968 -> 6,204,620 | 3 |
| Rewarded | rekt.poolv1.near | 5,950,212 -> 5,951,797 | 2 |
| Rewarded | epic.poolv1.near | 5,639,256 -> 5,640,758 | 2 |
| Rewarded | fresh.poolv1.near | 5,460,410 -> 5,461,811 | 2 |
| Rewarded | buildlinks.poolv1.near | 4,838,398 -> 4,839,686 | 2 |
| Rewarded | jubi.poolv1.near | 4,805,921 -> 4,807,201 | 2 |
| Rewarded | openshards.poolv1.near | 4,644,553 -> 4,776,692 | 2 |
| Rewarded | jazza.poolv1.near | 4,563,432 -> 4,564,648 | 2 |
| Rewarded | northernlights.poolv1.near | 4,467,978 -> 4,469,168 | 2 |
| Rewarded | inotel.poolv1.near | 4,427,152 -> 4,428,331 | 2 |
| Rewarded | baziliknear.poolv1.near | 4,261,142 -> 4,290,338 | 2 |
| Rewarded | stakesabai.poolv1.near | 4,242,618 -> 4,243,748 | 2 |
| Rewarded | everstake.poolv1.near | 4,234,552 -> 4,235,679 | 2 |
| Rewarded | stakin.poolv1.near | 4,071,704 -> 4,072,773 | 2 |
| Rewarded | certusone.poolv1.near | 3,734,505 -> 3,735,500 | 1 |
| Rewarded | lux.poolv1.near | 3,705,394 -> 3,716,381 | 1 |
| Rewarded | staked.poolv1.near | 3,683,365 -> 3,684,346 | 1 |
| Rewarded | lunanova.poolv1.near | 3,597,231 -> 3,597,836 | 1 |
| Rewarded | appload.poolv1.near | 3,133,163 -> 3,152,302 | 1 |
| Rewarded | smart-stake.poolv1.near | 3,095,711 -> 3,096,509 | 1 |
| Rewarded | artemis.poolv1.near | 3,009,462 -> 3,010,265 | 1 |
| Rewarded | moonlet.poolv1.near | 2,790,296 -> 2,948,565 | 1 |
| Rewarded | nearfans.poolv1.near | 2,771,137 -> 2,771,875 | 1 |
| Rewarded | nodeasy.poolv1.near | 2,692,745 -> 2,693,463 | 1 |
| Rewarded | erm.poolv1.near | 2,653,524 -> 2,654,231 | 1 |
| Rewarded | dsrvlabs.poolv1.near | 2,542,925 -> 2,571,865 | 1 |
| Rewarded | zkv_staketosupportprivacy.poolv1.near | 2,548,343 -> 2,549,022 | 1 |
| Rewarded | 08investinwomen_runbybisontrails.poolv1.near | 2,493,123 -> 2,493,787 | 1 |
| Rewarded | masternode24.poolv1.near | 2,355,634 -> 2,456,226 | 1 |
| Rewarded | fish.poolv1.near | 2,315,249 -> 2,415,831 | 1 |
| Rewarded | electric.poolv1.near | 2,400,532 -> 2,401,172 | 1 |
| Rewarded | sparkpool.poolv1.near | 2,378,191 -> 2,378,824 | 1 |
| Rewarded | hashquark.poolv1.near | 2,376,424 -> 2,377,057 | 1 |
| Rewarded | sharpdarts.poolv1.near | 2,332,398 -> 2,332,948 | 1 |
| Rewarded | ashert.poolv1.near | 2,103,327 -> 2,103,887 | 1 |
| Rewarded | 01node.poolv1.near | 2,058,200 -> 2,058,760 | 1 |
| Rewarded | finoa.poolv1.near | 2,012,304 -> 2,015,808 | 1 |
| Rewarded | majlovesreg.poolv1.near | 2,005,032 -> 2,005,566 | 1 |
'----------------------------------------------------------------------------------------------'


near proposals

Displays validator proposals for epoch after next.

 • giá seat được kỳ vọng
 • trạng thái của các proposal
 • lượng tiền đã được stake trước đó và lượng tiền mới sẽ được stake
 • số lượng seat được đăng ký trên mỗi validator
 • các tham số: none
 • các tuỳ chọn: default

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

near proposals

Ví dụ cho mainnet:

NEAR_ENV=mainnet near proposals
** Ví dụ về response nhận được:**

Proposals for the epoch after next (new: 51, passing: 49, expected seat price = 1,983,932)
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------.
| Status | Validator | Stake => New Stake | Seats |
| ------------------ | -------------------------------------------- | ------------------------ | ----- |
| Proposal(Accepted) | cryptium.poolv1.near | 13,945,727 => 14,041,766 | 7 |
| Proposal(Accepted) | astro-stakers.poolv1.near | 11,660,189 => 11,705,673 | 5 |
| Proposal(Accepted) | blockdaemon.poolv1.near | 11,542,867 => 11,545,942 | 5 |
| Proposal(Accepted) | zavodil.poolv1.near | 11,183,187 => 11,207,805 | 5 |
| Proposal(Accepted) | bisontrails.poolv1.near | 10,291,696 => 10,300,978 | 5 |
| Proposal(Accepted) | dokiacapital.poolv1.near | 7,906,352 => 8,097,275 | 4 |
| Proposal(Accepted) | chorusone.poolv1.near | 7,480,508 => 7,568,268 | 3 |
| Proposal(Accepted) | figment.poolv1.near | 6,931,070 => 6,932,916 | 3 |
| Proposal(Accepted) | stardust.poolv1.near | 6,401,678 => 6,449,363 | 3 |
| Proposal(Accepted) | anonymous.poolv1.near | 6,291,821 => 6,293,497 | 3 |
| Proposal(Accepted) | d1.poolv1.near | 6,265,109 => 6,266,777 | 3 |
| Proposal(Accepted) | near8888.poolv1.near | 6,202,968 => 6,204,620 | 3 |
| Proposal(Accepted) | rekt.poolv1.near | 5,950,212 => 5,951,797 | 2 |
| Proposal(Accepted) | epic.poolv1.near | 5,639,256 => 5,640,758 | 2 |
| Proposal(Accepted) | fresh.poolv1.near | 5,460,410 => 5,461,811 | 2 |
| Proposal(Accepted) | buildlinks.poolv1.near | 4,838,398 => 4,839,686 | 2 |
| Proposal(Accepted) | jubi.poolv1.near | 4,805,921 => 4,807,201 | 2 |
| Proposal(Accepted) | openshards.poolv1.near | 4,644,553 => 4,776,692 | 2 |
| Proposal(Accepted) | jazza.poolv1.near | 4,563,432 => 4,564,648 | 2 |
| Proposal(Accepted) | northernlights.poolv1.near | 4,467,978 => 4,469,168 | 2 |
| Proposal(Accepted) | inotel.poolv1.near | 4,427,152 => 4,428,331 | 2 |
| Proposal(Accepted) | baziliknear.poolv1.near | 4,261,142 => 4,290,891 | 2 |
| Proposal(Accepted) | stakesabai.poolv1.near | 4,242,618 => 4,243,748 | 2 |
| Proposal(Accepted) | everstake.poolv1.near | 4,234,552 => 4,235,679 | 2 |
| Proposal(Accepted) | stakin.poolv1.near | 4,071,704 => 4,072,773 | 2 |
| Proposal(Accepted) | certusone.poolv1.near | 3,734,505 => 3,735,500 | 1 |
| Proposal(Accepted) | lux.poolv1.near | 3,705,394 => 3,716,381 | 1 |
| Proposal(Accepted) | staked.poolv1.near | 3,683,365 => 3,684,346 | 1 |
| Proposal(Accepted) | lunanova.poolv1.near | 3,597,231 => 3,597,836 | 1 |
| Proposal(Accepted) | appload.poolv1.near | 3,133,163 => 3,152,302 | 1 |
| Proposal(Accepted) | smart-stake.poolv1.near | 3,095,711 => 3,096,509 | 1 |
| Proposal(Accepted) | artemis.poolv1.near | 3,009,462 => 3,010,265 | 1 |
| Proposal(Accepted) | moonlet.poolv1.near | 2,790,296 => 2,948,565 | 1 |
| Proposal(Accepted) | nearfans.poolv1.near | 2,771,137 => 2,771,875 | 1 |
| Proposal(Accepted) | nodeasy.poolv1.near | 2,692,745 => 2,693,463 | 1 |
| Proposal(Accepted) | erm.poolv1.near | 2,653,524 => 2,654,231 | 1 |
| Proposal(Accepted) | dsrvlabs.poolv1.near | 2,542,925 => 2,571,865 | 1 |
| Proposal(Accepted) | zkv_staketosupportprivacy.poolv1.near | 2,548,343 => 2,549,022 | 1 |
| Proposal(Accepted) | 08investinwomen_runbybisontrails.poolv1.near | 2,493,123 => 2,493,787 | 1 |
| Proposal(Accepted) | masternode24.poolv1.near | 2,355,634 => 2,456,226 | 1 |
| Proposal(Accepted) | fish.poolv1.near | 2,315,249 => 2,415,831 | 1 |
| Proposal(Accepted) | electric.poolv1.near | 2,400,532 => 2,401,172 | 1 |
| Proposal(Accepted) | sparkpool.poolv1.near | 2,378,191 => 2,378,824 | 1 |
| Proposal(Accepted) | hashquark.poolv1.near | 2,376,424 => 2,377,057 | 1 |
| Proposal(Accepted) | sharpdarts.poolv1.near | 2,332,398 => 2,332,948 | 1 |
| Proposal(Accepted) | ashert.poolv1.near | 2,103,327 => 2,103,887 | 1 |
| Proposal(Accepted) | 01node.poolv1.near | 2,058,200 => 2,059,314 | 1 |
| Proposal(Accepted) | finoa.poolv1.near | 2,012,304 => 2,015,808 | 1 |
| Proposal(Accepted) | majlovesreg.poolv1.near | 2,005,032 => 2,005,566 | 1 |
| Proposal(Declined) | huobipool.poolv1.near | 1,666,976 | 0 |
| Proposal(Declined) | hb436_pool.poolv1.near | 500,030 | 0 |
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------'


REPL

near repl

Khởi chạy NEAR REPL (một môi trường lập trình JavaScript) được kết nối đến NEAR.

 • các tham số: none
 • các tuỳ chọn: --accountId

Để khởi chạy, run:

near repl
 • Bạn sẽ được nhìn thấy một prompt > và có thể bắt đầu tương tác với NEAR.
 • Thử nhập nội dung sau vào prompt của bạn để chuyển đổi NEAR (Ⓝ) thành yoctoNEAR (10^-24):
nearAPI.utils.format.parseNearAmount('1000')

Bạn cũng có thể sử dụng --accountId với near repl.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

near repl --accountId example-acct.testnet
 • Sau đó thử log account phía sau > prompt.
console.log(account)

Ví dụ về response nhận được là:

Account {
accessKeyByPublicKeyCache: {},
connection: Connection {
networkId: 'default',
provider: JsonRpcProvider { connection: [Object] },
signer: InMemorySigner { keyStore: [MergeKeyStore] }
},
accountId: 'example-acct.testnet',
_ready: Promise { undefined },
_state: {
amount: '98786165075093615800000000',
locked: '0',
code_hash: '11111111111111111111111111111111',
storage_usage: 741,
storage_paid_at: 0,
block_height: 21661252,
block_hash: 'HbAj25dTzP3ssYjNRHov9BQ72UxpHGVqZK1mZwGdGNbo'
}
}

Bạn cũng có thể lấy private key của một public key.

 • Đầu tiên, khai báo một privateKey variable:
const myPrivateKey =
"3fKM9Rr7LHyzhhzmmedXLvc59rayfh1oUYS3VfUcxwpAFQZtdx1G9aTY6i8hG9mQtYoycTEFTBtatgNKHRtYamrS";
 • Sau đó, run:
nearAPI.KeyPair.fromString(myPrivateKey).publicKey.toString();

Với NEAR REPL, bạn có thể hoàn toàn truy cập đến near-api-js để giúp bạn develop trên NEAR platform.


Options

Tuỳ chọnMô ta
--helphiển thị trợ giúp (Có thể sử dụng độc lập hoặc sử dụng với bất kỳ command nào)
--versionhiển thị version của near-cli đã được cài đặt
--nodeUrl, --node_urlselects an RPC URL (testnet, mainnet, betanet)
--helperUrltrỏ đến một contract helper instance mà bạn muốn sử dụng để khởi tạo / quản lý account
--keyPathchỉ định một path cho --masterAccount key
--accountId, --account_idchọn một account ID
--useLedgerKeysử dụng Ledger với một HD key path xác định [default: "44'/397'/0'/0'/1'"]
--seedPhrasesử dụng một seed phrase dễ nhớ
--seedPathchỉ định một HD path derivation [default: "m/44'/397'/0'"]
--walletUrlchọn một NEAR wallet URL
--contractNamechọn một tên account contract
--masterAccountchọn một master account
--helperAccountchọn một top-level account mong muốn cho một network
--verbose, -vhiển thị verbose output
--gaschỉ định một lượng gas để sử dụng cho một contract call [default: "100000000000000"]
--depositLượng NEAR token (Ⓝ) được đính kèm [default: "0"]
--depositYoctoLượng token được đính kèm (tính theo yocto Ⓝ) cho một function call [default: null]
Ask it on StackOverflow!:::