Nhảy đến nội dung chính

Utilities

NEAR => yoctoNEAR

// chuyển đổi số lượng NEAR thành yoctoNEAR (10^-24)

const { utils } = nearAPI;
const amountInYocto = utils.format.parseNearAmount("1");

Function parseNearAmount

YoctoNEAR => NEAR

// chuyển đổi số lượng yoctoNEAR (10^-24) thành NEAR

const { utils } = nearAPI;
const amountInNEAR = utils.format.formatNearAmount("1000000000000000000000000");

Function formatNearAmount

Was this page helpful?