Nhảy đến nội dung chính

Cài đặt

In order to use the RPC API you will need to setup the correct RPC endpoints.


RPC Endpoint Setup

 • POST cho tất cả các method
 • JSON RPC 2.0
 • id: "dontcare"
 • endpoint URL thay đổi bởi network:
  • mainnet https://rpc.mainnet.near.org
  • testnet https://rpc.testnet.near.org
  • betanet https://rpc.betanet.near.org (có thể không ổn định)
  • localnet http://localhost:3030

Limits

 • Maximum number of requests per IP: 600 req/min

Querying Historical Data

Truy vấn lịch sử data (nhiều hơn 5 epoch hoặc ~2.5 day), bạn có thể nhận được những phản hồi là data không tồn tại nữa. Trong trường hợp đó, các archival RPC node sẽ giúp bạn:

 • mainnet https://archival-rpc.mainnet.near.org
 • testnet https://archival-rpc.testnet.near.org

Bạn có thể nhìn thấy interface này đã được định nghĩa trong nearcore ở đây.

Limits

 • Maximum number of requests per IP: 600 req/min

Cài đặt Postman

An easy way to test the queries in this documentation page is to use an API request tool such as Postman. You only need to configure two things:

 1. Đảm bảo bạn thêm vào header với một key là Content-Type có giá trị là application/json. postman-setup-header

 2. Sau đó chuyển sang Body và chọn raw radio button và đảm bảo JSON là format đã được chọn. postman-setup-header

Sau quá trình cài đặt đó, chỉ cần copy/paste các đoạn mã ví dụ JSON object dưới đây vào body của request trên Postman, và click send.


Cài đặt JavaScript

All of the queries listed in this documentation page can be called using near-api-js.

 • Để thiết lập và cài đặt near-api-js, vui lòng xem near-api-js tài liệu tham khảo nhanh.
 • All JavaScript code snippets require a near object. For examples of how to instantiate, click here.

Cài đặt HTTPie

Nếu bạn ưa thích sử dụng command line interface, chúng tôi đã cung cấp các ví dụ RPC mà bạn có thể sử dụng với HTTPie. Please note that params take either an object or array passed as a string.

http post https://rpc.testnet.near.org jsonrpc=2.0 id=dontcare method=network_info params:='[]'

Sử dụng tham số block_id

The block_id param can take either the block number (e.g. 27912554) or the block hash (e.g. '3Xz2wM9rigMXzA2c5vgCP8wTgFBaePucgUmVYPkMqhRL' ) as an argument.

caution

The block IDs of transactions shown in NearBlocks Explorer are not necessarily the block ID of the executed transaction. Các transaction có thể thực hiện một hoặc hai block sau khi nó được ghi lại, và trong một số trường hợp có thể diễn ra trên nhiều block. Due to this, it is important to check subsequent blocks to be sure all results related to the queried transaction are discovered.


Sử dụng tham số finality

Tham số finality có hai tùy chọn: optimisticfinal.

 1. optimistic uses the latest block recorded on the node that responded to your query (< 1 second delay after the transaction is submitted)
 2. final cho một block đã được validate trên ít nhất 66% các node trong network (thường mất 2 block / khoảng 2 giây delay)
Was this page helpful?