Nhảy đến nội dung chính

NEAR Networks

NEAR Protocol hoạt động trên một số network, mỗi network hoạt động với các validator độc lập và state khác nhau. Các network này như sau:

Mainnet

mainnet cho smart contract và token sẵn sàng chạy thực tế. Những contract sẵn sàng cho mainnet phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt và các quá trình đánh giá bảo mật độc lập nếu cần thiết. mainnet là mạng duy nhất mà trạng thái(state) được đảm bảo tồn tại theo thời gian (tuân theo các đảm bảo bảo mật điển hình của quy trình xác thực mạng lưới).

Testnet

testnet là public network và là test network cuối cùng cho các thay đổi của nearcore trước khi được deploy lên mainnet. testnet là để test tất cả các tính năng của NEAR platform trước khi đưa vào delpoy trên mainnet. Từ việc tạo account, mock quá trình chuyển Token, công cụ phát triển và phát triển smart contract thì môi trường testnet cũng gần giống với môi trường mainnet. Tất cả các thay đổi của nearcore được deploy ở release candidate đầu tiên trên mạng testnet trước khi các thay đổi này được phát hành trên mạng mainnet. Một số validator của mạng testnet xác nhận các transaction và tạo ra các block mới. Các dApp developer deploy các ứng dụng của họ trên testnet trước khi deply trên mainnet. Lưu ý quan trọng ở mạng testnet là có các transaction và state riêng.

Localnet

localnet là mạng dành cho các developer muốn làm việc với NEAR platform độc lập với blockchain public. Bạn sẽ cần tạo các node bởi chính bạn. localnet cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát các account, economic và các yếu tố khác cho các trường hợp sử dụng nâng cao hơn (bao gồm việc thực hiện các thay đổi đối với nearcore). Đối với các developer, localnet là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn tránh rò rỉ thông tin về công việc của mình trong quá trình develop.

Thông tin thêm về phát triển local ở đây

near-cli network selection variable is local


Was this page helpful?