Nhảy đến nội dung chính

Các video về Core Runtime

Phần này chứa các video giúp bạn khám phá core runtime, cách nó vận hành, và làm thế nào để implement cross-contract call.

Tổng quan về runtime

Tổng quan về code chuyên sâu của NEAR Runtime.

Runtime Action và Data Receipt

Review về code chuyên sâu của việc làm thế nào để NEAR Runtime implement các cross contract call.

Runtime State

Tổng quan chuyên sâu của việc làm thế nào để NEAR runtime vận hành với state của chính nó.