Nhảy đến nội dung chính

Minting FTs (Simple)

In this tutorial, you'll learn how to easily create your own Fungible Tokens (FT) without doing any software development by using a readily-available smart contract. This article will show you how to use an existing FT smart contract, and you'll learn how to mint fungible tokens and view them in your Wallet.

Điều kiện cần

Để hoàn thành được hướng dẫn này, bạn sẽ cần:

Wallet

To store your fungible tokens you'll need a NEAR Wallet. If you don't have one yet, you can create one easily by following these instructions.

Sau khi bạn có Wallet account của mình, bạn có thể click vào Balances Tab, tất cả các Fungible Token của bạn sẽ được hiển thị ở đây:

Wallet

Sử dụng FT contract

Bây giờ đã có đầy đủ các công cụ, bạn có thể sẵn sằng bắt đầu sử dụng FT smart contract để mint các FT của mình.

If you don't have the command line interface, please follow these steps. :::

Đảm bảo bạn đã lưu ở local các thông tin xác thực của testnet account mà bạn sẽ sử dụng để mint các token bằng cách chạy command near-cli dưới đây trong terminal:

near login

To make this tutorial easier to copy/paste, we're going to set an environment variable for your account ID. In the command below, replace YOUR_ACCOUNT_NAME with the account name you just logged in with including the .testnet):

export ID=YOUR_ACCOUNT_NAME

Kiểm tra biến môi trường được cài đặt đúng hay chưa bằng cách chạy:

echo $ID

Mint các FT của bạn

NEAR has already deployed a contract to the account ft.examples.testnet which allows anyone to freely mint TeamTokens. This is the account you'll be interacting with to mint your fungible tokens.

Now let's mint some tokens! The command below will mint 25 TeamTokens to your account. If you look carefully, the receiver_id defines the new owner of the tokens you are minting, while --accountId specifies which accounted will be used to sign and pay for this transaction. Also, there is a --deposit flag which attaches .001 $NEAR to the call to pay for storage on the fungible token contract. The amount is slightly less than this but you will be refunded the difference. (See the transaction in your wallet) The amount of tokens to be minted is set to 25 but you can increase this value up to 1000.

near call ft.examples.testnet ft_mint '{"receiver_id": "'$ID'", "amount": "25"}' --deposit 0.1 --accountId $ID

After minting your tokens you can query the contract to view the balance of any accountId passed. This is done by performing a contract view call and using the ft_balance_of endpoint on the fungible token contract. Run the following in your terminal to view the balance:

near view ft.examples.testnet ft_balance_of '{"account_id": "'$ID'"}'
Ví dụ về response nhận được:

View call: ft.examples.testnet.ft_balance_of({"account_id": "benji_test.testnet"})
'25'

Kiểm tra Wallet của bạn


Wallet với token

Congratulations! You just minted your first Fungible Token on the NEAR blockchain! 🎉

Các chú thích cuối cùng

Ví dụ cơ bản này minh họa tất cả các bước được yêu cầu để call một FT smart contract trên NEAR và bắt đầu mint các fungible token cho riêng bạn.

Chúc bạn mint thành công! 🪙

Version cho bài viết này

Tại thời điểm viết bài, ví dụ này tương thích với các version dưới đây:

  • near-cli: 2.1.1