Nhảy đến nội dung chính

Event

In this tutorial, you'll learn about the events standard and how to implement it in your smart contract.

Giới thiệu

Để bắt đầu, hãy chuyển sang branch 6.approval từ GitHub repository của chúng tôi, hoặc tiếp tục công việc của bạn từ các hướng dẫn trước.

git checkout 6.royalty
If you wish to see the finished code for this Events tutorial, you can find it on the 7.events branch. :::

Hiểu rõ trường hợp sử dụng

Have you ever wondered how the wallet knows which NFTs you own and how it can display them in the collectibles tab? Originally, an indexer was used and it listened for any functions starting with nft_ on your account. Những contract này sau đó được gắn cờ trên account của bạn có thể là các NFT contract.

Khi bạn chuyển đến collectibles tab của mình, wallet sau đó sẽ truy vấn tất cả các contract đó để biết danh sách NFT mà bạn đang sở hữu bằng cách sử dụng function nft_tokens_for_owner mà bạn đã nhìn thấy trong hướng dẫn enumeration.

Vấn đề

Phương pháp gắn cờ các contract này không đáng tin cậy vì mỗi ứng dụng điều khiển NFT có thể có cách mint hoặc transfer NFT riêng của nó. Ngoài ra, các ứng dụng thường transfer hoặc mint nhiều token cùng một lúc bằng cách sử dụng các batch function.

Giải pháp

Một tiêu chuẩn đã được giới thiệu để các smart contract có thể phát ra một event bất cứ lúc nào các NFT được transfer, mint, hay burn. Event này ở dạng log. Bất kể contract triển khai function như thế nào, giờ đây indexer có thể lắng nghe các log được tiêu chuẩn hóa đó.

Theo tiêu chuẩn, bạn cần triển khai một chức năng log kích hoạt khi các NFT được transfer hoặc mint. Trong trường hợp này, contract không hỗ trợ burn vì thế bạn không cần lo lắng về nó bây giờ.

Điều quan trọng cần lưu ý là tiêu chuẩn quy định rằng log phải được bắt đầu với "EVENT_JSON:". Tuy nhiên, cấu trúc log của bạn luôn phải chứa 3 thứ dưới đây:

 • standard: tên hiện tại của tiêu chuẩn (ví dụ nep171)
 • version: phiên bản của tiêu chuẩn bạn đang sử dụng (ví dụ 1.0.0)
 • event: một danh sách các event bạn đang phát ra.

Event interface khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang ghi lại các transfer hay mint. Interface của cả hai event được phác thảo như dưới đây.

Các transfer event:

 • Optional - authorized_id: account đã được chấp thuận transfer thay cho chủ sở hữu.
 • old_owner_id: chủ sở hữu cũ của NFT.
 • new_owner_id: chủ sở hữu mới mà NFT đang được transfer tới.
 • token_ids: danh dách các NFT đang được transfer.
 • Optional - memo: một tùy chọn message để đưa vào event.

Các mint event:

 • new_owner_id: chủ sở hữu mới mà NFT đang được mint tới.
 • token_ids: danh dách các NFT đang được transfer.
 • Optional - memo: một tùy chọn message để đưa vào event.

Các ví dụ

Để củng cố sự hiểu biết của bạn về tiêu chuẩn này, hãy cùng đi qua ba tình huống và xem các log sẽ như thế nào.

Tình huống A - mint đơn giản

Trong tình huống này, Benji muốn mint một NFT tới Mike với một token ID "team-token" và anh ấy không gửi một message nào. Log sẽ nhìn giống như sau.

EVENT_JSON:{
"standard": "nep171",
"version": "1.0.0",
"event": "nft_mint",
"data": [
{"owner_id": "mike.testnet", "token_ids": ["team-token"]}
]
}

Tình huống B- batch mint

Trong tình huống này, Benji muốn tiến hành một batch mint. Anh ấy sẽ mint NFT tới Mike, Damian, Josh, và Dorian. Tuy nhiên, Dorian sẽ nhận được hai NFT. Mỗi token ID sẽ là "team-token" theo sau bởi một số tăng dần. Log sẽ như sau.

EVENT_JSON:{
"standard": "nep171",
"version": "1.0.0",
"event": "nft_mint",
"data": [
{"owner_id": "mike.testnet", "token_ids": ["team-token0"]},
{"owner_id": "damian.testnet", "token_ids": ["team-token1"]},
{"owner_id": "josh.testnet", "token_ids": ["team-token2"]}
{"owner_id": "dorian.testnet", "token_ids": ["team-token3", "team-token4"]},
]
}

Tình huống C - transfer các NFT

Trong tình huống này, Mike đang transfer cả hai token của team anh ấy tới Josh. Log sẽ nhìn giống như sau.

EVENT_JSON:{
"standard": "nep171",
"version": "1.0.0",
"event": "nft_transfer",
"data": [
{"old_owner_id": "mike.testnet", "new_owner_id": "josh.testnet", "token_ids": ["team-token", "team-token0"], "memo": "Go Team!"}
]
}

Các sửa đổi với contract

Ở thời điểm này, bạn đã hiểu rõ về mục tiêu cuối cùng là gì vì thế hãy bắt đầu làm việc! Mở repository và tạo một file mới trong thư mục nft-contract/src đặt tên cho nó là events.rs. Đây là nơi các cấu trúc log của bạn sẽ được tạo.

Tạo các file event

Copy phần dưới đây vào file của bạn. Cái này sẽ phác thảo các cấu trúc cho EventLog của bạn, NftMintLog, và NftTransferLog. Ngoài ra, chúng ta đã thêm EVENT_JSON: là tiền tố bất cứ khi nào bạn ghi lại EventLog.

This requires the serde_json package which you can easily add to your nft-contract/Cargo.toml file:

Thêm các module và constant

Bây giờ bạn đã tạo một file mới, bạn cần thêm module tới file lib.rs. Ngoài ra, bạn có thể định nghĩa hai constant cho tiêu chuẩn và version sẽ được sử dụng trong contract của chúng ta.

Log các token đã được mint

Bây giờ tất cả các công cụ đã được thiết lập sẵn, bạn có thể tiến hành thực tế chức năng log. Vì contract chỉ mint các token ở một nơi, nên việc bạn đặt log ở đâu là không quan trọng. Mở file nft-contract/src/mint.rs và chuyển tới phía cuối file. Đây là nơi bạn sẽ xây dựng log để mint. Bây giờ nó sẽ phát ra một log chính xác, bất kỳ khi nào ai đó mint thành công một NFT.

Log các transfer

Hãy mở file nft-contract/src/internal.rs và chuyển tới internal_transfer function. Đây là nơi bạn sẽ xây dựng transfer log của mình. Bất kỳ khi nào một NFT được transfer, function này sẽ được call và vì thế bạn sẽ log các transfer một cách chính xác.

Thật không may, có một trường hợp sẽ làm hỏng mọi thứ với giải pháp này. Nếu một NFT được transfer thông qua function nft_transfer_call, có khả năng quá trình transfer sẽ bị revert nếu nft_on_transfer function trả về true. Xem xét logic của nft_transfer_call, bạn sẽ thấy tại sao đây là một vấn đề.

Khi nft_transfer_call được gọi, nó sẽ:

 • Gọi internal_transfer để tiến hành logic transfer thực tế.
 • Khởi tạo một cross-contract call và gọi function nft_on_transfer.
 • Giải quyết promise và thực hiện logic trong nft_resolve_transfer.
  • Nếu nó trả về true nghĩa là quá trình transfer đã diễn ra tốt đẹp còn trả về false thì quá trình transfer sẽ được revert.

Nếu bạn chỉ đặt log vào function internal_transfer, log sẽ được phát ra và indexer sẽ nghĩ rằng NFT đã được transfer. Tuy nhiên, nếu quá trình transfer bị revert trong nft_resolve_transfer, thì event đó cũng sẽ được phát ra. Bất cứ nơi nào mà một NFT có thể được transfer, chúng ta nên ghi vào log. Thay thế nft_resolve_transfer với đoạn code dưới đây.

Ngoài ra, bạn cần thêm authorized_idmemo vào các tham số cho nft_resolve_transfer như dưới đây.

The last step is to modify the nft_transfer_call logic to include these new parameters:

Với việc hoàn thành điều đó, bạn đã triển khai thành công tiêu chuẩn các event và bây giờ là lúc để bắt đầu quá trình test.

Deploy contract

For the purpose of readability and ease of development, instead of redeploying the contract to the same account, let's create an account and deploy to that instead. Bạn có thể deploy cùng account vì không có thay đổi nào bạn đã triển khai trong hướng dẫn này gây ra lỗi.

Deployment

Next, you'll deploy this contract to the network.

export EVENTS_NFT_CONTRACT_ID=<accountId>
near create-account $EVENTS_NFT_CONTRACT_ID --useFaucet

Sử dụng build script, deploy contract như bạn đã làm ở các hướng dẫn trước:

yarn build && near deploy $EVENTS_NFT_CONTRACT_ID out/main.wasm

Khởi tạo và mint

Vì đây là một contract mới, bạn sẽ cần phải khởi tạo và mint một token. Sử dụng command dưới đây để khởi tạo contract:

near call $EVENTS_NFT_CONTRACT_ID new_default_meta '{"owner_id": "'$EVENTS_NFT_CONTRACT_ID'"}' --accountId $EVENTS_NFT_CONTRACT_ID

Tiếp theo, bạn sẽ cần mint một token. Bằng cách chạy command này, bạn sẽ mint một token với token ID "events-token" và người nhận sẽ là account mới của bạn. Ngoài ra, bạn đang truyền vào một map với hai account sẽ nhận được perpetual royalty bất cứ khi nào token của bạn được bán.

near call $EVENTS_NFT_CONTRACT_ID nft_mint '{"token_id": "events-token", "metadata": {"title": "Events Token", "description": "testing out the new events extension of the standard", "media": "https://bafybeiftczwrtyr3k7a2k4vutd3amkwsmaqyhrdzlhvpt33dyjivufqusq.ipfs.dweb.link/goteam-gif.gif"}, "receiver_id": "'$EVENTS_NFT_CONTRACT_ID'"}' --accountId $EVENTS_NFT_CONTRACT_ID --amount 0.1

Bạn có thể kiểm tra xem mọi thứ có diễn ra đúng không bằng cách xem output trong CLI của mình:

Doing account.functionCall()
Receipts: F4oxNfv54cqwUwLUJ7h74H1iE66Y3H7QDfZMmGENwSxd, BJxKNFRuLDdbhbGeLA3UBSbL8UicU7oqHsWGink5WX7S
Log [events.goteam.examples.testnet]: EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_mint","data":[{"owner_id":"events.goteam.examples.testnet","token_ids":["events-token"]}]}
Transaction Id 4Wy2KQVTuAWQHw5jXcRAbrz7bNyZBoiPEvLcGougciyk
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://testnet.nearblocks.io/txns/4Wy2KQVTuAWQHw5jXcRAbrz7bNyZBoiPEvLcGougciyk
''

Bạn có thể thấy rằng event đã được log một cách chính xác!

Transfer

Bây giờ bạn có thể test xem transfer log của mình có hoạt động như mong đợi hay không bằng cách gửi NFT cho benjiman.testnet.

near call $EVENTS_NFT_CONTRACT_ID nft_transfer '{"receiver_id": "benjiman.testnet", "token_id": "events-token", "memo": "Go Team :)", "approval_id": 0}' --accountId $EVENTS_NFT_CONTRACT_ID --depositYocto 1

Nó sẽ trả về một output trong giống như sau:

Doing account.functionCall()
Receipts: EoqBxrpv9Dgb8KqK4FdeREawVVLWepEUR15KPNuZ4fGD, HZ4xQpbgc8EfU3PiV72LvfXb2f3dVC1n9aVTbQds9zfR
Log [events.goteam.examples.testnet]: Memo: Go Team :)
Log [events.goteam.examples.testnet]: EVENT_JSON:{"standard":"nep171","version":"1.0.0","event":"nft_transfer","data":[{"authorized_id":"events.goteam.examples.testnet","old_owner_id":"events.goteam.examples.testnet","new_owner_id":"benjiman.testnet","token_ids":["events-token"],"memo":"Go Team :)"}]}
Transaction Id 4S1VrepKzA6HxvPj3cK12vaT7Dt4vxJRWESA1ym1xdvH
To see the transaction in the transaction explorer, please open this url in your browser
https://testnet.nearblocks.io/txns/4S1VrepKzA6HxvPj3cK12vaT7Dt4vxJRWESA1ym1xdvH
''

Chúc mừng! Tại thời điểm này, NFT contract của bạn đã hoàn thành đầy đủ và các tiêu chuẩn event đã được thực hiện.

Tổng kết

Today you went through the events standard and implemented the necessary logic in your smart contract. Bạn đã tạo các event cho việc minttransfer các NFT. Sau đó bạn đã deploy và test những thay đổi của mình bằng cách mint và transfer các NFT.

Trong hướng dẫn tiếp theo, bạn sẽ xem những thứ cơ bản của một marketplace contract và cách nó được xây dựng.

Versioning for this article

At the time of this writing, this example works with the following versions:

Was this page helpful?