Nhảy đến nội dung chính

Các RPC Endpoint

Ví dụ:


View account

Trả về thông tin cơ bản account.

 • method: query
 • các param:

Example:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "query",
"params": {
"request_type": "view_account",
"finality": "final",
"account_id": "nearkat.testnet"
}
}
Example response:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"amount": "399992611103597728750000000",
"locked": "0",
"code_hash": "11111111111111111111111111111111",
"storage_usage": 642,
"storage_paid_at": 0,
"block_height": 17795474,
"block_hash": "9MjpcnwW3TSdzGweNfPbkx8M74q1XzUcT1PAN8G5bNDz"
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

When API request fails, RPC server returns a structured error response with a limited number of well-defined error variants, so client code can exhaustively handle all the possible error cases. Our JSON-RPC errors follow verror convention for structuring the error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

The fields code, data, and message in the structure above are considered legacy ones and might be deprecated in the future. Please, don't rely on them.

Ví dụ:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_BLOCKBlock đang được request chưa được tạo ra, hoặc nó đã được garbage-collect (dọn dẹp để tiết kiệm dung lượng trên node RPC)
 • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
 • If the block had been produced more than 5 epochs ago, try to send your request to an archival node
INVALID_ACCOUNTaccount_id đã được request không hợp lệ
 • Cung cấp một account_id hợp lệ
UNKNOWN_ACCOUNTKhông tìm thấy account_id được request, do account chưa được tạo hoặc đã bị xóa
 • Kiểm tra lại account_id
 • Chỉ định một block khác, hoặc thử lại nếu bạn request state mới nhất
UNAVAILABLE_SHARDNode không thể tìm thấy data được request, vì nó không track đến shard mà dữ liệu tồn tại
 • Gởi một request đến node khác, node mà có thể track đến shard
NO_SYNCED_BLOCKSNode vẫn còn đang sync và block được request chưa có trong database
 • Chờ đến khi node sync xong
 • Gởi một request đến một node khác đã sync xong
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

View account changes

Trả về các thay đổi của account từ những transaction trong một account được chỉ định.

 • method: EXPERIMENTAL_changes
 • các param:
  • changes_type: account_changes
  • account_ids: ["example.testnet"]
  • finality HOẶC block_id

Example:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "EXPERIMENTAL_changes",
"params": {
"changes_type": "account_changes",
"account_ids": ["your_account.testnet"],
"block_id": 19703467
}
}
Example response:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"block_hash": "6xsfPSG89s6fCMShxxxQTP6D4ZHM9xkGCgubayTDRzAP",
"changes": [
{
"cause": {
"type": "transaction_processing",
"tx_hash": "HLvxLKFM7gohFSqXPp5SpyydNEVpAno352qJJbnddsz3"
},
"type": "account_update",
"change": {
"account_id": "your_account.testnet",
"amount": "499999959035075000000000000",
"locked": "0",
"code_hash": "11111111111111111111111111111111",
"storage_usage": 182,
"storage_paid_at": 0
}
},
{
"cause": {
"type": "receipt_processing",
"receipt_hash": "CPenN1dp4DNKnb9LiL5hkPmu1WiKLMuM7msDjEZwDmwa"
},
"type": "account_update",
"change": {
"account_id": "your_account.testnet",
"amount": "499999959035075000000000000",
"locked": "0",
"code_hash": "11111111111111111111111111111111",
"storage_usage": 264,
"storage_paid_at": 0
}
}
]
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

When API request fails, RPC server returns a structured error response with a limited number of well-defined error variants, so client code can exhaustively handle all the possible error cases. Our JSON-RPC errors follow verror convention for structuring the error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

The fields code, data, and message in the structure above are considered legacy ones and might be deprecated in the future. Please, don't rely on them.

Ví dụ:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_BLOCKBlock đang được request chưa được tạo ra, hoặc nó đã được garbage-collect (dọn dẹp để tiết kiệm dung lượng trên node RPC)
 • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
 • If the block had been produced more than 5 epochs ago, try to send your request to an archival node
NOT_SYNCED_YETNode vẫn còn đang sync và block được request chưa có trong database
 • Chờ đến khi node sync xong
 • Gởi một request đến một node khác đã sync xong
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

View contract code

Returns the contract code (Wasm binary) deployed to the account. Please note that the returned code will be encoded in base64.

 • method: query
 • các param:
  • request_type: view_code
  • finality HOẶC block_id
  • account_id: "guest-book.testnet",

Example:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "query",
"params": {
"request_type": "view_code",
"finality": "final",
"account_id": "guest-book.testnet"
}
}
Example response:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"code_base64": "47DEQpj8HBSa+/TImW+5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU=",
"hash": "7KoFshMQkdyo5iTx8P2LbLu9jQpxRn24d27FrKShNVXs",
"block_height": 17814234,
"block_hash": "GT1D8nweVQU1zyCUv399x8vDv2ogVq71w17MyR66hXBB"
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

When API request fails, RPC server returns a structured error response with a limited number of well-defined error variants, so client code can exhaustively handle all the possible error cases. Our JSON-RPC errors follow verror convention for structuring the error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

The fields code, data, and message in the structure above are considered legacy ones and might be deprecated in the future. Please, don't rely on them.

Ví dụ:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_BLOCKBlock đang được request chưa được tạo ra, hoặc nó đã được garbage-collect (dọn dẹp để tiết kiệm dung lượng trên node RPC)
 • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
 • If the block had been produced more than 5 epochs ago, try to send your request to an archival node
INVALID_ACCOUNTaccount_id đã được request không hợp lệ
 • Cung cấp một account_id hợp lệ
UNKNOWN_ACCOUNTKhông tìm thấy account_id được request, do account chưa được tạo hoặc đã bị xóa
 • Kiểm tra lại account_id
 • Chỉ định một block khác, hoặc thử lại nếu bạn request state mới nhất
NO_CONTRACT_CODEAccount không có contract nào được deploy trên nó
 • Dùng account khác
 • Chỉ định một block khác hoặc thử lại nếu bạn đang request state cuối cùng
UNAVAILABLE_SHARDNode không thể tìm thấy data được request, vì nó không track đến shard mà dữ liệu tồn tại
 • Gởi một request đến node khác, node mà có thể track đến shard
NO_SYNCED_BLOCKSNode vẫn còn đang sync và block được request chưa có trong database
 • Chờ đến khi node sync xong
 • Gởi một request đến một node khác đã sync xong
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

View contract state

Returns the state (key value pairs) of a contract based on the key prefix (base64 encoded). Pass an empty string for prefix_base64 if you would like to return the entire state. Please note that the returned state will be base64 encoded as well.

 • method: query
 • các param:
  • request_type: view_state
  • finality HOẶC block_id
  • account_id: "guest-book.testnet",
  • prefix_base64: ""

Example:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "query",
"params": {
"request_type": "view_state",
"finality": "final",
"account_id": "guest-book.testnet",
"prefix_base64": ""
}
}
Example response:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"values": [
{
"key": "bTo6MA==",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjp0cnVlLCJzZW5kZXIiOiJqb3NoZm9yZC50ZXN0bmV0IiwidGV4dCI6ImhlbGxvIn0=",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MQ==",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoiY2hhZG9oIiwidGV4dCI6ImhlbGxvIGVyeWJvZHkifQ==",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MTA=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoic2F0b3NoaWYudGVzdG5ldCIsInRleHQiOiJIaWxsbyEifQ==",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MTE=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoidmFsZW50aW5lc29rb2wudGVzdG5ldCIsInRleHQiOiJIaSEifQ==",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MTI=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjp0cnVlLCJzZW5kZXIiOiJobngudGVzdG5ldCIsInRleHQiOiJoZWxsbyJ9",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MTM=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjp0cnVlLCJzZW5kZXIiOiJobngudGVzdG5ldCIsInRleHQiOiJzZCJ9",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MTQ=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoiamdoZy50ZXN0bmV0IiwidGV4dCI6IktoZyJ9",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MTU=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoiYWNjb3VudC50ZXN0bmV0IiwidGV4dCI6IldoZW4gSUNPPyJ9",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MTY=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoiYWNjb3VudC50ZXN0bmV0IiwidGV4dCI6IlRlc3QgMiJ9",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MTc=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoidGVzdC1kcm9wLTEwLnRlc3RuZXQiLCJ0ZXh0IjoiRnJlZSBtZXNzYWdlcyBhcmUgdGhlIGJlc3QifQ==",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MTg=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoidGVzdC1kcm9wLTEwLnRlc3RuZXQiLCJ0ZXh0IjoiV2hlbiBJQ08/In0=",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MTk=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoidGVzdC1kcm9wLTEwLnRlc3RuZXQiLCJ0ZXh0IjoiV2hlbiBJQ08/In0=",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6Mg==",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoibnVsbCIsInRleHQiOiJ1bmRlZmluZWQifQ==",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MjA=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoidGVzdC04NDEudGVzdG5ldCIsInRleHQiOiJXaGVuIElDTz8ifQ==",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MjE=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoidGVzdC04NDEudGVzdG5ldCIsInRleHQiOiJoZXkgaGV5IGhleSJ9",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MjI=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoiam9zaGZvcmQudGVzdG5ldCIsInRleHQiOiJoaSJ9",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MjM=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoiam9zaGZvcmQudGVzdG5ldCIsInRleHQiOiJoaSB4MiJ9",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MjQ=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoibWFzdGVydGh5c2VsZi50ZXN0bmV0IiwidGV4dCI6ImhhbmRzaGFrZS5oYWNrbWVkb21haW4vICJ9",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MjU=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjp0cnVlLCJzZW5kZXIiOiJtYXN0ZXJ0aHlzZWxmLnRlc3RuZXQiLCJ0ZXh0IjoiSGVsbG8gQ29zbW9zLCBob21lLmNvc21hdHJpeGNvbm5lY3Rpb25zLyJ9",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MjY=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjp0cnVlLCJzZW5kZXIiOiJtYXN0ZXJ0aHlzZWxmLnRlc3RuZXQiLCJ0ZXh0IjoiYnVpbGQsIGJ1aWxkLCBidWlsZCBpIGNhbWUgdG8gYnVpbGQgYSBicmlkZ2UgaW4gUEVBQ0UsIHNvIGNvbWUgbGV0cyBidWlsZC4uLnNvbmcgYnkgXCJOYWhrbyBCZWFyXCIgIn0=",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6Mjc=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjp0cnVlLCJzZW5kZXIiOiJtYXN0ZXJ0aHlzZWxmLnRlc3RuZXQiLCJ0ZXh0IjoiYnVpbGQgYSBicmlkZ2UgKGh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vdXJsP3NhPXQmcmN0PWomcT0mZXNyYz1zJnNvdXJjZT13ZWImY2Q9JmNhZD1yamEmdWFjdD04JnZlZD0yYWhVS0V3ajA0ZGlnMTlqckFoV05tbGtLSGR5X0FnUVEzeXd3QUhvRUNBVVFBZyZ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cueW91dHViZS5jb20lMkZ3YXRjaCUzRnYlM0Rlb1RYNWZmOVplMCZ1c2c9QU92VmF3MFoxZzFIMkZzeF85d3FJSmg5RTk2UCkifQ==",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6Mjg=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjp0cnVlLCJzZW5kZXIiOiJtYXN0ZXJ0aHlzZWxmLnRlc3RuZXQiLCJ0ZXh0IjoiaHR0cDovL3RyaXBweS7wn42EbWFnaWMvIn0=",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6Mjk=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjp0cnVlLCJzZW5kZXIiOiJtYXN0ZXJ0aHlzZWxmLnRlc3RuZXQiLCJ0ZXh0IjoiaHR0cDovL3VuaXRlLnJhaW5ib3d0cmliZXMvIn0=",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6Mw==",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoiam9zaGZvcmQudGVzdG5ldCIsInRleHQiOiJobW1tbW1tIn0=",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MzA=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoiZXhlbXBsYXJ5LnRlc3RuZXQiLCJ0ZXh0IjoiaGVsbG8ifQ==",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MzE=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoiYWRpMjMudGVzdG5ldCIsInRleHQiOiJobW0ifQ==",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MzI=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoiYWRpMjMudGVzdG5ldCIsInRleHQiOiJ3aGF0In0=",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6MzM=",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoidmxhZGJhc2gudGVzdG5ldCIsInRleHQiOiJIaSJ9",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6NA==",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoibnVsbCIsInRleHQiOiIgIn0=",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6NQ==",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjp0cnVlLCJzZW5kZXIiOiJ0ZXN0YWNjb3VudDEudGVzdG5ldCIsInRleHQiOiJ0ZXN0In0=",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6Ng==",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoiZXVnZW5ldGhlZHJlYW0iLCJ0ZXh0IjoibnVsbCJ9",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6Nw==",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoiZGVtby50ZXN0bmV0IiwidGV4dCI6Ikkgb25seSB3cml0ZSBmcmVlIG1lc3NhZ2VzLiJ9",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6OA==",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjp0cnVlLCJzZW5kZXIiOiJqb3NoZm9yZC50ZXN0bmV0IiwidGV4dCI6IkkgcHJlZmVyIHByZW1pdW0gbWVzc2FnZXMifQ==",
"proof": []
},
{
"key": "bTo6OQ==",
"value": "eyJwcmVtaXVtIjp0cnVlLCJzZW5kZXIiOiJuZXdsZWRnZXIzLnRlc3RuZXQiLCJ0ZXh0IjoiTGVkZ2VyIn0=",
"proof": []
},
{
"key": "bTpsZW4=",
"value": "MzQ=",
"proof": []
}
],
"proof": [],
"block_height": 17814234,
"block_hash": "GT1D8nweVQU1zyCUv399x8vDv2ogVq71w17MyR66hXBB"
},
"id": "dontcare"
}

Note: Currently, the response includes a proof field directly in the result, and a proof fields on each element of the values list. In the future, the result.proof will be included only if the result is not empty, and the proof field will be removed from all values. When parsing the result, you should accept objects with or without these fields set.

Chú ý

There is a limitation on default RPC nodes. You won't be able to get the contract state if it is too big. The default limit of for contract state is 50kb of state size. You're able to change the limits if you run your own RPC node with adjusted trie_viewer_state_size_limit value in config.json

Sự cố nào có thể xảy ra?

When API request fails, RPC server returns a structured error response with a limited number of well-defined error variants, so client code can exhaustively handle all the possible error cases. Our JSON-RPC errors follow verror convention for structuring the error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

The fields code, data, and message in the structure above are considered legacy ones and might be deprecated in the future. Please, don't rely on them.

Here is the exhaustive list of the error variants that can be returned by view_state request type:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_BLOCKBlock đang được request chưa được tạo ra, hoặc nó đã được garbage-collect (dọn dẹp để tiết kiệm dung lượng trên node RPC)
 • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
 • If the block had been produced more than 5 epochs ago, try to send your request to an archival node
INVALID_ACCOUNTaccount_id đã được request không hợp lệ
 • Cung cấp một account_id hợp lệ
UNKNOWN_ACCOUNTKhông tìm thấy account_id được request, do account chưa được tạo hoặc đã bị xóa
 • Kiểm tra lại account_id
 • Chỉ định một block khác, hoặc thử lại nếu bạn đang request state mới nhất
NO_CONTRACT_CODEAccount không có contract nào được deploy trên nó
 • Hãy query một account đã được deploy contract
 • Chỉ định một block khác, hoặc thử lại nếu bạn đang request state mới nhất
TOO_LARGE_CONTRACT_STATEContract state được request quá lớn để trả về từ node này (giới hạn default là 50kb cho state size)
 • Gởi request đến một node có giới hạn lớn hơn, để có thể xem được state đó
 • Tự chạy một node của riêng bạn, để bạn có thể tăng giới hạn cho việc view state
UNAVAILABLE_SHARDNode không thể tìm thấy data được request, vì nó không track đến shard mà dữ liệu tồn tại
 • Gởi một request đến node khác, node mà có thể track đến shard
NO_SYNCED_BLOCKSNode vẫn còn đang sync và block được request chưa có trong database
 • Chờ đến khi node sync xong
 • Gởi một request đến một node khác đã sync xong
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

View contract state changes

Returns the state change details of a contract based on the key prefix (encoded to base64). Pass an empty string for this param if you would like to return all state changes.

 • method: EXPERIMENTAL_changes
 • các param:
  • changes_type: data_changes
  • account_ids: ["example.testnet"],
  • key_prefix_base64: "base64 encoded key value",
  • finality HOẶC block_id

Example:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "EXPERIMENTAL_changes",
"params": {
"changes_type": "data_changes",
"account_ids": ["guest-book.testnet"],
"key_prefix_base64": "",
"block_id": 19450732
}
}
Example response:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"block_hash": "6U8Yd4JFZwJUNfqkD4KaKgTKmpNSmVRTSggpjmsRWdKY",
"changes": [
{
"cause": {
"type": "receipt_processing",
"receipt_hash": "9ewznXgs2t7vRCssxW4thgaiwggnMagKybZ7ryLNTT2z"
},
"type": "data_update",
"change": {
"account_id": "guest-book.testnet",
"key_base64": "bTo6Mzk=",
"value_base64": "eyJwcmVtaXVtIjpmYWxzZSwic2VuZGVyIjoiZmhyLnRlc3RuZXQiLCJ0ZXh0IjoiSGkifQ=="
}
},
{
"cause": {
"type": "receipt_processing",
"receipt_hash": "9ewznXgs2t7vRCssxW4thgaiwggnMagKybZ7ryLNTT2z"
},
"type": "data_update",
"change": {
"account_id": "guest-book.testnet",
"key_base64": "bTpsZW4=",
"value_base64": "NDA="
}
}
]
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

When API request fails, RPC server returns a structured error response with a limited number of well-defined error variants, so client code can exhaustively handle all the possible error cases. Our JSON-RPC errors follow verror convention for structuring the error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

The fields code, data, and message in the structure above are considered legacy ones and might be deprecated in the future. Please, don't rely on them.

Here is the exhaustive list of the error variants that can be returned by EXPERIMENTAL_changes method:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_BLOCKBlock đang được request chưa được tạo ra, hoặc nó đã được garbage-collect (dọn dẹp để tiết kiệm dung lượng trên node RPC)
 • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
 • If the block had been produced more than 5 epochs ago, try to send your request to an archival node
NOT_SYNCED_YETNode vẫn còn đang sync và block được request chưa có trong database
 • Chờ đến khi node sync xong
 • Gởi một request đến một node khác đã sync xong
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

View contract code changes

Returns code changes made when deploying a contract. Change is returned is a base64 encoded WASM file.

 • method: EXPERIMENTAL_changes
 • các param:
  • changes_type: contract_code_changes
  • account_ids: ["example.testnet"],
  • finality HOẶC block_id

Example:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "EXPERIMENTAL_changes",
"params": {
"changes_type": "contract_code_changes",
"account_ids": ["dev-1602714453032-7566969"],
"block_id": 20046655
}
}
Example response:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"block_hash": "3yLNV5zdpzRJ8HP5xTXcF7jdFxuHnmKNUwWcok4616WZ",
"changes": [
{
"cause": {
"type": "receipt_processing",
"receipt_hash": "CEm3NNaNdu9cijh9NvZMM1srbtEYSsBVwGbZxFQYKt5B"
},
"type": "contract_code_update",
"change": {
"account_id": "dev-1602714453032-7566969",
"code_base64": "AGFzbQEAAAABpAM3YAF/AGAAAX9gAn9+AGADf35+AGAEf35+fgF+YAZ/fn5+fn4BfmADf35+AX5gAn9+AX5gAn9/AX9gAn9/AGADf39/AX9gAX8BfmACfn4AYAF+AX5gAX4AYAABfmADfn5+AGAAAGAIfn5+fn5+fn4BfmAJfn5+fn5+fn5+AX5gAn5+AX5gA35+fgF+YAd+fn5+fn5+AGAEfn5+fgBgCX5+fn5+fn5+fgBgBX5+fn5+AX5gA39/fwBgAX8Bf2ACf3wAYAR/f39+AGAFf39/fn8AYAV/f39/fwBgBH9/f38AYAN/f38BfmADf39+AGACf38BfmAFf39/f38Bf2AEf39/fwF/YAZ/f39/f38AYAV/f35/fwBgBH9+f38Bf2ACf34Bf2AHf35+f39+fwBgBX9/f39+AGAEf35+fgBgCX9+fn5+fn5+fgF+YAp/fn5+fn5+fn5+AX5gCH9+fn5+fn5+AGAFf35+fn4AYAp/fn5+fn5+fn5+AGAHf39/f39/fwBgBH98f38Bf2AGf39/f39..."
}
}
]
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

When API request fails, RPC server returns a structured error response with a limited number of well-defined error variants, so client code can exhaustively handle all the possible error cases. Our JSON-RPC errors follow verror convention for structuring the error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

The fields code, data, and message in the structure above are considered legacy ones and might be deprecated in the future. Please, don't rely on them.

Here is the exhaustive list of the error variants that can be returned by EXPERIMENTAL_changes method:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_BLOCKBlock đang được request chưa được tạo ra, hoặc nó đã được garbage-collect (dọn dẹp để tiết kiệm dung lượng trên node RPC)
 • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
 • If the block had been produced more than 5 epochs ago, try to send your request to an archival node
NOT_SYNCED_YETNode vẫn còn đang sync và block được request chưa có trong database
 • Chờ đến khi node sync xong
 • Gởi một request đến một node khác đã sync xong
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Call a contract function

Cho phép bạn call một contract method như một view function.

 • method: query
 • các param:
  • request_type: call_function
  • finality HOẶC block_id
  • account_id: "example.testnet"
  • method_name: name_of_a_example.testnet_method
  • args_base64: method_arguments_base_64_encoded

Example:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "query",
"params": {
"request_type": "call_function",
"finality": "final",
"account_id": "dev-1588039999690",
"method_name": "get_num",
"args_base64": "e30="
}
}
Example response:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"result": [48],
"logs": [],
"block_height": 17817336,
"block_hash": "4qkA4sUUG8opjH5Q9bL5mWJTnfR4ech879Db1BZXbx6P"
},
"id": "dontcare"
}

Note: [48] is an array of bytes, to be specific it is an ASCII code of 0.near-sdk-rs and near-sdk-js return JSON-serialized results.

Sự cố nào có thể xảy ra?

When API request fails, RPC server returns a structured error response with a limited number of well-defined error variants, so client code can exhaustively handle all the possible error cases. Our JSON-RPC errors follow verror convention for structuring the error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

The fields code, data, and message in the structure above are considered legacy ones and might be deprecated in the future. Please, don't rely on them.

Here is the exhaustive list of the error variants that can be returned by call_function request type:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_BLOCKBlock đang được request chưa được tạo ra, hoặc nó đã được garbage-collect (dọn dẹp để tiết kiệm dung lượng trên node RPC)
 • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
 • If the block had been produced more than 5 epochs ago, try to send your request to an archival node
INVALID_ACCOUNTaccount_id đã được request không hợp lệ
 • Cung cấp một account_id hợp lệ
UNKNOWN_ACCOUNTKhông tìm thấy account_id được request, do account chưa được tạo hoặc đã bị xóa
 • Kiểm tra lại account_id
 • Chỉ định một block khác, hoặc thử lại nếu bạn đang request state mới nhất
NO_CONTRACT_CODEKhông tìm thấy contract_code đã được request khi đang view
 • Hãy kiểm tra public_key
 • Chỉ định một block khác, hoặc thử lại nếu bạn đang request state mới nhất
CONTRACT_EXECUTION_ERRORKhông thực hiện được view method call (bị crash, hết giới hạn 200 TGas mặc định, v.v.)
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
UNAVAILABLE_SHARDNode không thể tìm thấy data được request, vì nó không track đến shard mà dữ liệu tồn tại
 • Gởi một request đến node khác, node mà có thể track đến shard
NO_SYNCED_BLOCKSNode vẫn còn đang sync và block được request chưa có trong database
 • Chờ đến khi node sync xong
 • Gởi một request đến một node khác đã sync xong
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết