Nhảy đến nội dung chính

Gas

The RPC API enables you to query the gas price for a specific block or hash.


Gas Price

Trả về giá gas cho một block_height hoặc block_hash cụ thể.

  • Dùng tham số [null] sẽ trả về giá gas của block mới nhất.
  • method: gas_price
  • các param: [block_height], ["block_hash"], hoặc [null]

[block_height]

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "gas_price",
"params": [17824600]
}

["block_hash"]

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "gas_price",
"params": ["AXa8CHDQSA8RdFCt12rtpFraVq4fDUgJbLPxwbaZcZrj"]
}

[null]

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "gas_price",
"params": [null]
}
Example response:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"gas_price": "100000000"
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

When API request fails, RPC server returns a structured error response with a limited number of well-defined error variants, so client code can exhaustively handle all the possible error cases. Our JSON-RPC errors follow verror convention for structuring the error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

The fields code, data, and message in the structure above are considered legacy ones and might be deprecated in the future. Please, don't rely on them.

Here is the exhaustive list of the error variants that can be returned by gas_price method:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_BLOCKBlock đang được request chưa được tạo ra, hoặc nó đã được garbage-collect (dọn dẹp để tiết kiệm dung lượng trên node RPC)
  • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
  • Nếu block đã được produce hơn 5 epoch trước đó, hãy thử send request của bạn đến một archival node
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
  • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
  • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
  • Hãy thử lại sau
  • Gởi một request đến một node khác
  • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết