Nhảy đến nội dung chính

Network

Ví dụ:


Node Status

Trả về status chung của một node cho trước (các sync status, nearcore node version, protocol version, v.v.), và tập hợp các validator hiện tại.

 • method: status
 • params: []

Example:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "status",
"params": []
}
Example response:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"version": {
"version": "1.14.0-rc.1",
"build": "effa3b7a-modified"
},
"chain_id": "testnet",
"protocol_version": 35,
"latest_protocol_version": 35,
"rpc_addr": "0.0.0.0:3030",
"validators": [
{
"account_id": "node3",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "node0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "staked.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "01node.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "node2",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "dokia.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "node1",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "lowfeevalidation.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "sl1sub.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "zainy.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "chorus-one.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "thepassivetrust.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "certusone.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "joe1.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "bisontrails.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "valeraverim.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "lunanova.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "bazilik.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "dsrvlabs.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "kronos.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "nodeasy.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "kytzu.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "bitcat.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "pool_easy2stake.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "fresh_lockup.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "staking-power.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "syncnode.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "inotel.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "zpool.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "aquarius.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "cloudpost.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "staked.pool.6fb1358",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "moonlet.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "jazza.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "orangeclub.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "blazenet.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "pathrock.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "stakin.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "northernlights.stakingpool",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "alexandruast.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
},
{
"account_id": "top.pool.f863973.m0",
"is_slashed": false
}
],
"sync_info": {
"latest_block_hash": "44kieHwr7Gg5r72V3DgU7cpgV2aySkk5qbBCdvwens8T",
"latest_block_height": 17774278,
"latest_state_root": "3MD3fQqnm3JYa9UQgenEJsR6UHoWuHV4Tpr4hZY7QwfY",
"latest_block_time": "2020-09-27T23:59:38.008063088Z",
"syncing": false
},
"validator_account_id": "nearup-node8"
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

When API request fails, RPC server returns a structured error response with a limited number of well-defined error variants, so client code can exhaustively handle all the possible error cases. Our JSON-RPC errors follow verror convention for structuring the error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

The fields code, data, and message in the structure above are considered legacy ones and might be deprecated in the future. Please, don't rely on them.

Ví dụ:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Network Info

Trả về state hiện tại của các node network connection (các active peer, data được truyền, v.v.)

 • method: network_info
 • params: none

Example:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "network_info",
"params": []
}
Example response:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"active_peers": [
{
"id": "ed25519:GkDv7nSMS3xcqA45cpMvFmfV1o4fRF6zYo1JRR6mNqg5",
"addr": "35.193.24.121:24567",
"account_id": null
}
],
"num_active_peers": 34,
"peer_max_count": 40,
"sent_bytes_per_sec": 17754754,
"received_bytes_per_sec": 492116,
"known_producers": [
{
"account_id": "node0",
"addr": null,
"peer_id": "ed25519:7PGseFbWxvYVgZ89K1uTJKYoKetWs7BJtbyXDzfbAcqX"
}
]
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

When API request fails, RPC server returns a structured error response with a limited number of well-defined error variants, so client code can exhaustively handle all the possible error cases. Our JSON-RPC errors follow verror convention for structuring the error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

The fields code, data, and message in the structure above are considered legacy ones and might be deprecated in the future. Please, don't rely on them.

Lưu ý: Đối với ["block hash"] & [block number] bạn cần phải query các block mới, vì chúng sẽ bị garbage collect sau năm epoch.

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Validation Status

Query các validator hoạt động trên network, trả về các chi tiết và state của quá trình xác thực trên blockchain.

 • method: validators
 • các param: ["block hash"], [block number], hoặc [null] cho block mới nhất

Note: For ["block hash"] & [block number] you will need to query from the last block in an epoch.

[block number]

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "validators",
"params": [17791098]
}

["block hash"]

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "validators",
"params": ["FiG2nMjjue3YdgYAyM3ZqWXSaG6RJj5Gk7hvY8vrEoGw"]
}
const response = await near.connection.provider.validators(
"FiG2nMjjue3YdgYAyM3ZqWXSaG6RJj5Gk7hvY8vrEoGw"
);

[null]

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "validators",
"params": [null]
}
Example response:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"current_validators": [
{
"account_id": "01node.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3iNqnvBgxJPXCxu6hNdvJso1PEAc1miAD35KQMBCA3aL",
"is_slashed": false,
"stake": "176429739989396285019500901780",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "alexandruast.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:A3XJ3uVGxSi9o2gnG2r8Ra3fqqodRpL4iuLTc6fNdGUj",
"is_slashed": false,
"stake": "151430394143736014372434860532",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "aquarius.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:8NfEarjStDYjJTwKUgQGy7Z7UTGsZaPhTUsExheQN3r1",
"is_slashed": false,
"stake": "130367563121508828296664196836",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "bazilik.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3pDJwDQ6Y5B9QeW1jz8KunhZH4D4GQG86reTmrRfdD7c",
"is_slashed": false,
"stake": "169013447850997135034919151338",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 211,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "bisontrails.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:8g4P5EXyp2b2pfVMHY1QLfkRcY59hjPfWrFCKUWX3RmR",
"is_slashed": false,
"stake": "184162578269044826045352223479",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "bitcat.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:9mtnwPQyyap1QNH9ag6r4the7Jkkpdyt9HUF5G1dWxKx",
"is_slashed": false,
"stake": "135215509376418353124295451543",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "blazenet.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:DiogP36wBXKFpFeqirrxN8G2Mq9vnakgBvgnHdL9CcN3",
"is_slashed": false,
"stake": "137364229255641651855065314186",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "certusone.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:CKW7f41Kn8YCDPzaGLs1MrPb9h3BjQmHhbei6Ff6nRRF",
"is_slashed": false,
"stake": "176644821310043228577017742667",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "chorus-one.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:6LFwyEEsqhuDxorWfsKcPPs324zLWTaoqk4o6RDXN7Qc",
"is_slashed": false,
"stake": "110397600457815316527526651811",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "cloudpost.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:AVVLmJDG8z6UgmW9fmJGVFTdYxxfnqXH6c7FVQmhE6dp",
"is_slashed": false,
"stake": "136597929514591130855076834167",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "dokia.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:935JMz1vLcJxFApG3TY4MA4RHhvResvoGwCrQoJxHPn9",
"is_slashed": false,
"stake": "220445043066799898276306006919",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 426,
"num_expected_blocks": 426
},
{
"account_id": "dsrvlabs.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:61ei2efmmLkeDR1CG6JDEC2U3oZCUuC2K1X16Vmxrud9",
"is_slashed": false,
"stake": "161508967845718247649113721019",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "fresh_lockup.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:7CMFLtEohojtxBkmj9Jb6AGgbphb1zvxymHzpzuyCjfG",
"is_slashed": false,
"stake": "193574159400241036715020269158",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "inotel.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:C55jH1MCHYGa3tzUyZZdGrJmmCLP22Aa4v88KYpn2xwZ",
"is_slashed": false,
"stake": "178598870951670469578754984993",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "jazza.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:85cPMNVrqUz8N7oWbbvWbUuamHcJNe49uRbaSzftLCz9",
"is_slashed": false,
"stake": "155762349362951827286303475797",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "joe1.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:G3SxwzmiEZSm3bHnTLtxJvm3NvT1TLQcWuV1iod6i6NJ",
"is_slashed": false,
"stake": "129230772267511696840933436174",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "kronos.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3i2pertqzF8xqkJ4BrE4t4r67YiYYrUKCktbqvDgjzuQ",
"is_slashed": false,
"stake": "144544279093485390569527924033",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 202,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "kytzu.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:61tgPZpy8tqFeAwG4vtf2ZKCRoENiP2A1TJVWEwnbxZU",
"is_slashed": false,
"stake": "113758432843198726378418342568",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "lowfeevalidation.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:EXyjSMGSnk5uGphF3gVV1jCudaAudbW8imoEccYEJg3V",
"is_slashed": false,
"stake": "113685537557977098595863252617",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "lunanova.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:2fZ59qfo9QHNLijoht9cwUb9enSNcnRmXbQn1gKZxvkw",
"is_slashed": false,
"stake": "172903039219549397267702571804",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "moonlet.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3e1nVCVGNS3yr6CcUvpDAs3BhiWtyM9uTBWkyVR5Xn3K",
"is_slashed": false,
"stake": "140599784944681716744261599779",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "node0",
"public_key": "ed25519:7PGseFbWxvYVgZ89K1uTJKYoKetWs7BJtbyXDzfbAcqX",
"is_slashed": false,
"stake": "1907234923845608896091985071588",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 3614,
"num_expected_blocks": 3616
},
{
"account_id": "node1",
"public_key": "ed25519:6DSjZ8mvsRZDvFqFxo8tCKePG96omXW7eVYVSySmDk8e",
"is_slashed": false,
"stake": "1906065501889463342906704128820",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 3613,
"num_expected_blocks": 3614
},
{
"account_id": "node2",
"public_key": "ed25519:GkDv7nSMS3xcqA45cpMvFmfV1o4fRF6zYo1JRR6mNqg5",
"is_slashed": false,
"stake": "1840271519773089248112279578450",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 3615,
"num_expected_blocks": 3615
},
{
"account_id": "node3",
"public_key": "ed25519:ydgzeXHJ5Xyt7M1gXLxqLBW1Ejx6scNV5Nx2pxFM8su",
"is_slashed": false,
"stake": "1247270566437910246525604113433",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 2335,
"num_expected_blocks": 2342
},
{
"account_id": "nodeasy.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:25Dhg8NBvQhsVTuugav3t1To1X1zKiomDmnh8yN9hHMb",
"is_slashed": false,
"stake": "131652957125263756523827257067",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "northernlights.stakingpool",
"public_key": "ed25519:CsMecqKCfagnebMB3ha1uRubay5Z4V85req23bNAJSG3",
"is_slashed": false,
"stake": "159669819380982417675619400525",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "orangeclub.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:HezFeSzcwuR5wvkqccgMCMnpf1eQkVCfk52tXZEdKZHz",
"is_slashed": false,
"stake": "143971234567521206686862639104",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "pathrock.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:G138GdQsU7PdFLD6X88NmTLAEDR7agPcq9HLZqGpegkm",
"is_slashed": false,
"stake": "125204431569306697735287326827",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "pool_easy2stake.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:8nzKxvmyeauQRehWkby8GfWNLgqPiF5FCRFSD75M1Rwh",
"is_slashed": false,
"stake": "176893731686620703671521068552",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "sl1sub.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3URBpNUjNAMzugQH1rdSKMtwFM8AwHaJgZk5Z6YtnfFL",
"is_slashed": false,
"stake": "155741680601335529540438949153",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "staked.pool.6fb1358",
"public_key": "ed25519:684rMbuVYYgL2CkmYgC1weLh3erd2bwrmtQtJJhWzPwj",
"is_slashed": false,
"stake": "126911347639167461321544980789",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "staked.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:D2afKYVaKQ1LGiWbMAZRfkKLgqimTR74wvtESvjx5Ft2",
"is_slashed": false,
"stake": "140558085958535444819294942478",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "stakin.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:GvddxjaxBCqGGB4kMNWNFtvozU1EEZ2jrnggKZW8LaU4",
"is_slashed": false,
"stake": "122221693837484004905170552626",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "staking-power.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:4s79F6Fdjgb3rHXPLwaXZG4Hq7Za8nogUu3vXEamRBQo",
"is_slashed": false,
"stake": "113293334165305165414435157738",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "syncnode.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:FUAVDkmLhuTbKYv4GWuWv9ogjKzRatLd5ZBMKXRy7WqE",
"is_slashed": false,
"stake": "133414422809248011010747790387",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 212,
"num_expected_blocks": 212
},
{
"account_id": "thepassivetrust.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:4NccD2DNJpBkDmWeJ2GbqPoivQ93qcKiR4PHALJKCTod",
"is_slashed": false,
"stake": "162714097201953456968339272308",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "top.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:FR5qxAsP8GgXDN96pappLtWMywiqWsPVqT3HLE3YaUx",
"is_slashed": false,
"stake": "164760602493727447176131601464",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "valeraverim.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3686ABqNUZc1qhLWLHg5xZpBzrWPiUCMNZxcCNmg3e2s",
"is_slashed": false,
"stake": "191733144511459134091274432419",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "zainy.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:37KfhBNYjqpaUVh3ft5kPcFn3xK1eVvtDZJCQQVCGnzQ",
"is_slashed": false,
"stake": "113441017844444454951489924484",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 213,
"num_expected_blocks": 213
},
{
"account_id": "zpool.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:ETFRFNHfvd6fpj74MGYYQp3diY8WB4bFmWMxjTB2yY4V",
"is_slashed": false,
"stake": "140932616764414290525265048028",
"shards": [0],
"num_produced_blocks": 120,
"num_expected_blocks": 212
}
],
"next_validators": [
{
"account_id": "01node.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3iNqnvBgxJPXCxu6hNdvJso1PEAc1miAD35KQMBCA3aL",
"stake": "177341160716540400974121040893",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "alexandruast.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:A3XJ3uVGxSi9o2gnG2r8Ra3fqqodRpL4iuLTc6fNdGUj",
"stake": "152212670433756011274558210225",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "aquarius.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:8NfEarjStDYjJTwKUgQGy7Z7UTGsZaPhTUsExheQN3r1",
"stake": "131041030638338742265060835987",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "bazilik.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3pDJwDQ6Y5B9QeW1jz8KunhZH4D4GQG86reTmrRfdD7c",
"stake": "169886556654364796730036727847",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "bisontrails.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:8g4P5EXyp2b2pfVMHY1QLfkRcY59hjPfWrFCKUWX3RmR",
"stake": "185113946165399113822995097304",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "bitcat.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:9mtnwPQyyap1QNH9ag6r4the7Jkkpdyt9HUF5G1dWxKx",
"stake": "135914020962862866419944507506",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "blazenet.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:DiogP36wBXKFpFeqirrxN8G2Mq9vnakgBvgnHdL9CcN3",
"stake": "138073840925159254185212483041",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "certusone.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:CKW7f41Kn8YCDPzaGLs1MrPb9h3BjQmHhbei6Ff6nRRF",
"stake": "177557353126393581856047095474",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "chorus-one.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:6LFwyEEsqhuDxorWfsKcPPs324zLWTaoqk4o6RDXN7Qc",
"stake": "110967904880664326100649881128",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "cloudpost.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:AVVLmJDG8z6UgmW9fmJGVFTdYxxfnqXH6c7FVQmhE6dp",
"stake": "137303582563490110045159846741",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "dokia.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:935JMz1vLcJxFApG3TY4MA4RHhvResvoGwCrQoJxHPn9",
"stake": "221583843027440134728813179120",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "dsrvlabs.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:61ei2efmmLkeDR1CG6JDEC2U3oZCUuC2K1X16Vmxrud9",
"stake": "162343309156672629963246208215",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "fresh_lockup.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:7CMFLtEohojtxBkmj9Jb6AGgbphb1zvxymHzpzuyCjfG",
"stake": "194574146707912827852030100603",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "inotel.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:C55jH1MCHYGa3tzUyZZdGrJmmCLP22Aa4v88KYpn2xwZ",
"stake": "179521497218882663562358374377",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "jazza.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:85cPMNVrqUz8N7oWbbvWbUuamHcJNe49uRbaSzftLCz9",
"stake": "156567004141558073310769195719",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "joe1.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:G3SxwzmiEZSm3bHnTLtxJvm3NvT1TLQcWuV1iod6i6NJ",
"stake": "129898367221448376460128575495",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "kronos.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3i2pertqzF8xqkJ4BrE4t4r67YiYYrUKCktbqvDgjzuQ",
"stake": "145291600307308103830278523851",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "kytzu.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:61tgPZpy8tqFeAwG4vtf2ZKCRoENiP2A1TJVWEwnbxZU",
"stake": "114346099616381729581424582943",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "lowfeevalidation.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:EXyjSMGSnk5uGphF3gVV1jCudaAudbW8imoEccYEJg3V",
"stake": "114272827178534171015566175242",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "lunanova.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:2fZ59qfo9QHNLijoht9cwUb9enSNcnRmXbQn1gKZxvkw",
"stake": "173796241314359640924313305613",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "moonlet.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3e1nVCVGNS3yr6CcUvpDAs3BhiWtyM9uTBWkyVR5Xn3K",
"stake": "141326111231422084384405939935",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "node0",
"public_key": "ed25519:7PGseFbWxvYVgZ89K1uTJKYoKetWs7BJtbyXDzfbAcqX",
"stake": "1917087533938315356792420553580",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "node1",
"public_key": "ed25519:6DSjZ8mvsRZDvFqFxo8tCKePG96omXW7eVYVSySmDk8e",
"stake": "1915912070849706566898523265362",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "node2",
"public_key": "ed25519:GkDv7nSMS3xcqA45cpMvFmfV1o4fRF6zYo1JRR6mNqg5",
"stake": "1849778202731933988446605407109",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "node3",
"public_key": "ed25519:ydgzeXHJ5Xyt7M1gXLxqLBW1Ejx6scNV5Nx2pxFM8su",
"stake": "1253713857932062021626652303305",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "nodeasy.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:25Dhg8NBvQhsVTuugav3t1To1X1zKiomDmnh8yN9hHMb",
"stake": "132333065508677559475570461579",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "northernlights.stakingpool",
"public_key": "ed25519:CsMecqKCfagnebMB3ha1uRubay5Z4V85req23bNAJSG3",
"stake": "160494659810582810750858869593",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "orangeclub.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:HezFeSzcwuR5wvkqccgMCMnpf1eQkVCfk52tXZEdKZHz",
"stake": "144714977470413958038055754809",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "pathrock.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:G138GdQsU7PdFLD6X88NmTLAEDR7agPcq9HLZqGpegkm",
"stake": "125851226796631921571804668732",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "pool_easy2stake.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:8nzKxvmyeauQRehWkby8GfWNLgqPiF5FCRFSD75M1Rwh",
"stake": "177807549352374182247265978294",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "sl1sub.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3URBpNUjNAMzugQH1rdSKMtwFM8AwHaJgZk5Z6YtnfFL",
"stake": "156546228606913052982706314599",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "staked.pool.6fb1358",
"public_key": "ed25519:684rMbuVYYgL2CkmYgC1weLh3erd2bwrmtQtJJhWzPwj",
"stake": "127566960646771620637977634520",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "staked.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:D2afKYVaKQ1LGiWbMAZRfkKLgqimTR74wvtESvjx5Ft2",
"stake": "141284196855966747583242721111",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "stakin.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:GvddxjaxBCqGGB4kMNWNFtvozU1EEZ2jrnggKZW8LaU4",
"stake": "122853080560791799567241762038",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "staking-power.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:4s79F6Fdjgb3rHXPLwaXZG4Hq7Za8nogUu3vXEamRBQo",
"stake": "113878597697173990840757447344",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "syncnode.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:FUAVDkmLhuTbKYv4GWuWv9ogjKzRatLd5ZBMKXRy7WqE",
"stake": "134103630138795323490241660174",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "thepassivetrust.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:4NccD2DNJpBkDmWeJ2GbqPoivQ93qcKiR4PHALJKCTod",
"stake": "163554668234785516757420218799",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "top.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:FR5qxAsP8GgXDN96pappLtWMywiqWsPVqT3HLE3YaUx",
"stake": "165611741467072665024638629174",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "valeraverim.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3686ABqNUZc1qhLWLHg5xZpBzrWPiUCMNZxcCNmg3e2s",
"stake": "192723621295992295990275575014",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "zainy.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:37KfhBNYjqpaUVh3ft5kPcFn3xK1eVvtDZJCQQVCGnzQ",
"stake": "114027175849273464802110072969",
"shards": [0]
},
{
"account_id": "zpool.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:ETFRFNHfvd6fpj74MGYYQp3diY8WB4bFmWMxjTB2yY4V",
"stake": "141660662431449802378487016195",
"shards": [0]
}
],
"current_fishermen": [
{
"account_id": "staked.stakingpool",
"public_key": "ed25519:5VmCXxWepj22uFoKmrxk6DTiFa3fuTzDcwGxM8uUErpr",
"stake": "5957256918881889179239884296"
},
{
"account_id": "bisontrails.stakingpool",
"public_key": "ed25519:ED2v5KtScbk6aNjGcTn1YMDUu3EXfD5HPt1x6RiYBypk",
"stake": "7679439354334034871130713908"
},
{
"account_id": "cryptium.stakingpool",
"public_key": "ed25519:2usUkjmKWxQw7QUeFfELHCEqS2UxjwsRqnCkA5oQ6A2B",
"stake": "6484546971716985483357166277"
},
{
"account_id": "buildlinks3.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:Cfy8xjSsvVquSqo7W4A2bRX1vkLPycLgyCvFNs3Rz6bb",
"stake": "81221864655530313350540629757"
},
{
"account_id": "mmm.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3jEqDDKaJEg1r8UGu2x2dC55BXE7i26yNFQzvfJkkHkf",
"stake": "80030001196381772535600000000"
}
],
"next_fishermen": [
{
"account_id": "staked.stakingpool",
"public_key": "ed25519:5VmCXxWepj22uFoKmrxk6DTiFa3fuTzDcwGxM8uUErpr",
"stake": "5957256918881889179239884296"
},
{
"account_id": "bisontrails.stakingpool",
"public_key": "ed25519:ED2v5KtScbk6aNjGcTn1YMDUu3EXfD5HPt1x6RiYBypk",
"stake": "7679439354334034871130713908"
},
{
"account_id": "cryptium.stakingpool",
"public_key": "ed25519:2usUkjmKWxQw7QUeFfELHCEqS2UxjwsRqnCkA5oQ6A2B",
"stake": "6484546971716985483357166277"
},
{
"account_id": "buildlinks3.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:Cfy8xjSsvVquSqo7W4A2bRX1vkLPycLgyCvFNs3Rz6bb",
"stake": "81221864655530313350540629757"
},
{
"account_id": "mmm.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:3jEqDDKaJEg1r8UGu2x2dC55BXE7i26yNFQzvfJkkHkf",
"stake": "80030001196381772535600000000"
}
],
"current_proposals": [
{
"account_id": "kytzu.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:61tgPZpy8tqFeAwG4vtf2ZKCRoENiP2A1TJVWEwnbxZU",
"stake": "114346100195275968419224582943"
},
{
"account_id": "nodeasy.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:25Dhg8NBvQhsVTuugav3t1To1X1zKiomDmnh8yN9hHMb",
"stake": "132333066144809013154670461579"
},
{
"account_id": "thepassivetrust.pool.f863973.m0",
"public_key": "ed25519:4NccD2DNJpBkDmWeJ2GbqPoivQ93qcKiR4PHALJKCTod",
"stake": "163554672455685458970920218837"
}
],
"prev_epoch_kickout": [],
"epoch_start_height": 17754191,
"epoch_height": 321
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

When API request fails, RPC server returns a structured error response with a limited number of well-defined error variants, so client code can exhaustively handle all the possible error cases. Our JSON-RPC errors follow verror convention for structuring the error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

The fields code, data, and message in the structure above are considered legacy ones and might be deprecated in the future. Please, don't rely on them.

Here is the exhaustive list of the error variants that can be returned by validators method:

ERROR_TYPE
error.name
ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_EPOCHKhông tìm thấy epoch trong database cho block được cung cấp
 • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
 • Nếu block đã được produce hơn 5 epoch trước đó, hãy thử send request của bạn đến một archival node
 • Check that the requested block is the last block of some epoch
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết