Nhảy đến nội dung chính

Block / Chunk

Lưu ý: Bạn có thể chọn search theo một block cụ thể hoặc finality, chứ không thể chọn cả hai.


Các chi tiết về block

Query network và trả về block tương ứng với height hoặc hash được chỉ định. Bạn cũng có thể sử dụng param finality để trả về các chi tiết của block mới nhất.

ví dụ cho finality:

ví dụ cho finality:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "block",
"params": {
"finality": "final"
}
}

[block_id]

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "block",
"params": {
"block_id": 17821130
}
}

[block_hash]

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "block",
"params": {
"block_id": "7nsuuitwS7xcdGnD9JgrE22cRB2vf2VS4yh1N9S71F4d"
}
}
Ví dụ về response nhận được:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"author": "bitcat.pool.f863973.m0",
"header": {
"height": 17821130,
"epoch_id": "7Wr3GFJkYeCxjVGz3gDaxvAMUzXuzG8MjFXTFoAXB6ZZ",
"next_epoch_id": "A5AdnxEn7mfHieQ5fRxx9AagCkHNJz6wr61ppEXiWvvh",
"hash": "CLo31YCUhzz8ZPtS5vXLFskyZgHV5qWgXinBQHgu9Pyd",
"prev_hash": "2yUTTubrv1gJhTUVnHXh66JG3qxStBqySoN6wzRzgdVD",
"prev_state_root": "5rSz37fySS8XkVgEy3FAZwUncX4X1thcSpuvCgA6xmec",
"chunk_receipts_root": "9ETNjrt6MkwTgSVMMbpukfxRshSD1avBUUa4R4NuqwHv",
"chunk_headers_root": "HMpEoBhPvThWZvppLwrXQSSfumVdaDW7WfZoCAPtjPfo",
"chunk_tx_root": "7tkzFg8RHBmMw1ncRJZCCZAizgq4rwCftTKYLce8RU8t",
"outcome_root": "7tkzFg8RHBmMw1ncRJZCCZAizgq4rwCftTKYLce8RU8t",
"chunks_included": 1,
"challenges_root": "11111111111111111111111111111111",
"timestamp": 1601280114229875635,
"timestamp_nanosec": "1601280114229875635",
"random_value": "ACdUSF3nehbMTwT7qjUB6Mm4Ynck5TVAWbNH3DR1cjQ7",
"validator_proposals": [],
"chunk_mask": [true],
"gas_price": "100000000",
"rent_paid": "0",
"validator_reward": "0",
"total_supply": "1042339182040791154864822502764857",
"challenges_result": [],
"last_final_block": "AaxTqjYND5WAKbV2UZaFed6DH1DShN9fEemtnpTsv3eR",
"last_ds_final_block": "2yUTTubrv1gJhTUVnHXh66JG3qxStBqySoN6wzRzgdVD",
"next_bp_hash": "3ZNEoFYh2CQeJ9dc1pLBeUd1HWG8657j2c1v72ENE45Q",
"block_merkle_root": "H3912Nkw6rtamfjsjmafe2uV2p1XmUKDou5ywgxb1gJr",
"approvals": [
"ed25519:4hNtc9vLhn2PQhktWtLKJV9g8SBfpm6NBT1w4syNFqoKE7ZMts2WwKA9x1ZUSBGVKYCuDGEqogLvwCF25G7e1UR3",
"ed25519:2UNmbTqysMMevVPqJEKSq57hkcxVFcAMdGq7CFhpW65yBKFxYwpoziiWsAtARusLn9Sy1eXM7DkGTXwAqFiSooS6",
"ed25519:4sumGoW9dnQCsJRpzkd4FQ5NSJypGQRCppWp7eQ9tpsEcJXjHZN8GVTCyeEk19WmbbMEJ5KBNypryyHzaH2gBxd4",
"ed25519:3fP2dri6GjYkmHgEqQWWP9GcoQEgakbaUtfr3391tXtYBgxmiJUEymRe54m7D8bQrSJ3LhKD8gTFT7qqdemRnizR",
"ed25519:3mwdqSWNm6RiuZAoZhD6pqsirC2cL48nEZAGoKixpqbrsBpAzqV3W2paH4KtQQ4JPLvk5pnzojaint2kNBCcUyq1",
"ed25519:D4hMnxqLyQW4Wo29MRNMej887GH46yJXDKNN4es8UDSi9shJ9Y4FcGqkxdV4AZhn1yUjwN5LwfgAgY6fyczk5L3",
null,
"ed25519:4WCVm4dn88VJxTkUgcvdS7vs34diBqtQY4XWMRctSN1NpbgdkwwVyxg7d2SbGC22SuED7w4nrToMhcpJXrkhkDmF",
"ed25519:JqtC7TFP7U14s7YhRKQEqwbc2RUxoctq75mrBdX91f7DuCWsPpe6ZTTnfHPmuJPjTzFHVZTsaQJWzwfSrrgNpnc",
"ed25519:ngGUpWc2SyHmMCkWGTNNNfvZAJQ5z7P92JCmDqB7JW3j8fNH6LobvFFXb2zVdssibJKgnjwBj8CRe6qiZtuYQZM",
"ed25519:5kzW6RbjukyJZiw9NTzTPPsQdoqN6EecafjVFEoWmTxQ4uSv1uSXhQYcHK2eq4m84oMmPABQDz2mm73Qx8mDdCQX",
"ed25519:5wHnuuxwJJiZ4bXNq5cESnr4YovFU2yaUcuHRDUw3DnLoxkqc15CsegoyUSQKEwtCZ4yETv8Z9QcD6Wr9zHV4AUk",
"ed25519:3F9XzWBxto31e8RAcBShAJBzJPgSJQsWbPXR38AfQnJn6AiveGz3JjebQm9Ye63BrnNA57QrPshwknxpzSrcNEZW",
"ed25519:2g5s4SKsHt9PMdekkDqVtwwtz14v4edhqdBX1MYA8tB6nDpj3vDCDCTy9pEU8dX31PoQe5ygnf88aTZukMBMK1Yt",
"ed25519:3Xz4jqhdyS3qs6xTmWdgjwt5gJraU5czMA89hPhmvbAN4aA7SUKL1HkevpmutRQqqxe7c7uCFeGiDHvDcxhhmD8W",
null,
"ed25519:55xs3vwPEys39egf9Z8SNyn1JsHPRMgj9HCX1GE7GJsVTcAuutQUCo91E12ZdXkuToYRXb9KzoT8n9XQRCNuLpwY",
null,
"ed25519:28JrFw7KnhnQPN89qZnnw17KDBjS6CDN7zB1hTg7KGg8qQPoCzakz9DNnaSnx39ji7e2fQSpZt4cNJaD7K7Yu7yo",
"ed25519:41hAr5qhtvUYpdD2NK9qqTVnpG325ZoAiwrcmk1MJH7fdpxm7oSKXvXZqh7bTmPhv61hH2RpHnhcGuN4QqLzK2zt",
"ed25519:4QacMsQ5FJgvecAYDFq8QBh19BBjh4qU8oeD5bV7p6Zhhu3e6r2iSHTvDBU2Q62RZAaWQQkkEwDUC9rsXdkGVhAt",
"ed25519:27smtCZ3WobEvBuD5DggY6kkGxjB9qRVY6kPixgwqvBT1eKbRVoV8cLj1z51S8RTcp7YzAr1vhHJUHgksatR9Udz",
"ed25519:4wspCWoAbhYxb3th2eX6ZXvKep1Fsco7mFP5zBodXBR8Wr344ANXSUCri3gUgNCCSoQ2CKSdqDEsvE6Y2jQ9hmbB",
"ed25519:46XpYf9ZB9gjDfdnJLHqqhYJpQCuvCgB9tzKWS88GANMCb2j9BM3KXyjaEzynSsaPK8VrKFXQuTsTzgQSeo9cWGW",
null,
"ed25519:Y5ehsrhEpTRGjG6fHJHsEXj2NYPGMmKguiJHXP7TqsCWHBvNzaJbieR7UDp78hJ1ib7C18J5MB2kCzTXBCF9c3b",
"ed25519:3P9363Dc8Kqvgjt3TsNRncUrncCHid7aSRnuySjF4JYmQbApkAxomyMu8xm9Rgo3mj9rqXb16PM7Xjn7hKP6TyVr",
null,
null,
"ed25519:65ATjGsigZ3vMp7sGcp1c4ptxoqhHPkBeAaZ5GWJguVDLyrRLPJrtXhLGjH9DpXd7CZswjyMYq5aRtorLnmmJ7GW",
null,
"ed25519:5SvqSViXbtsLoFMdtCufyyDgZnrEK7LheFi38X5M2ic17gfV5cz37r85RyixjUv98MbAmgVdmkxVFDGfSbeoHW7X",
null,
null,
"ed25519:2n3fQiBEiDKkB84biXWyQmvnupKX7B8faugY37jVi8hVXuWLggJmaEjqub511RCYwFnwW1RBxYpuJQ455KaniCd4",
"ed25519:2K9xKFLJ2fW74tddXtghFGFurKWomAqaJmkKYVZKHQT6zHe5wNSYT3vzMotLQcez5JD1Ta57N9zQ4H1RysB2s5DZ",
null,
null,
"ed25519:3qeCRtcLAqLtQ2YSQLcHDa26ykKX1BvAhP9jshLLYapxSEGGgZJY8sU72p9E78AkXwHP3X2Eq74jvts7gTRzNgMg",
null,
"ed25519:2czSQCF8wBDomEeSdDRH4gFoyJrp2ppZqR6JDaDGoYpaFkpWxZf2oGDkKfQLZMbfvU6LXkQjJssVHcLCJRMzG8co"
],
"signature": "ed25519:58sdWd6kxzhQdCGvHzxqvdtDLJzqspe74f3gytnqdxDLHf4eesXi7B3nYq2YaosCHZJYmcR4HPHKSoFm3WE4MbxT",
"latest_protocol_version": 35
},
"chunks": [
{
"chunk_hash": "EBM2qg5cGr47EjMPtH88uvmXHDHqmWPzKaQadbWhdw22",
"prev_block_hash": "2yUTTubrv1gJhTUVnHXh66JG3qxStBqySoN6wzRzgdVD",
"outcome_root": "11111111111111111111111111111111",
"prev_state_root": "HqWDq3f5HJuWnsTfwZS6jdAUqDjGFSTvjhb846vV27dx",
"encoded_merkle_root": "9zYue7drR1rhfzEEoc4WUXzaYRnRNihvRoGt1BgK7Lkk",
"encoded_length": 8,
"height_created": 17821130,
"height_included": 17821130,
"shard_id": 0,
"gas_used": 0,
"gas_limit": 1000000000000000,
"rent_paid": "0",
"validator_reward": "0",
"balance_burnt": "0",
"outgoing_receipts_root": "H4Rd6SGeEBTbxkitsCdzfu9xL9HtZ2eHoPCQXUeZ6bW4",
"tx_root": "11111111111111111111111111111111",
"validator_proposals": [],
"signature": "ed25519:4iPgpYAcPztAvnRHjfpegN37Rd8dTJKCjSd1gKAPLDaLcHUySJHjexMSSfC5iJVy28vqF9VB4psz13x2nt92cbR7"
}
]
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Lưu ý: Bạn có thể chọn search theo một block cụ thể hoặc finality, chứ không thể chọn cả hai.

ERROR_TYPE
error.name

ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_BLOCKBlock đang được request chưa được tạo ra, hoặc nó đã được garbage-collect (dọn dẹp để tiết kiệm dung lượng trên node RPC)
 • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
 • Nếu block đã được tạo ra hơn 5 epoch trước đó, hãy thử gởi request của bạn đến một archival node
NOT_SYNCED_YETNode vẫn còn đang sync và block được request chưa có trong database
 • Chờ đến khi node sync xong
 • Gởi một request đến một node khác đã sync xong
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Các thay đổi trong Block

Trả về các thay đổi trong block với height hoặc hash của block được chỉ định. Bạn cũng có thể sử dụng param finality để trả về các chi tiết của block mới nhất.

ví dụ cho finality:

finality

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "EXPERIMENTAL_changes_in_block",
"params": {
"finality": "final"
}
}

[block_id]

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "EXPERIMENTAL_changes_in_block",
"params": {
"block_id": 17821135
}
}

block_hash

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "EXPERIMENTAL_changes_in_block",
"params": {
"block_id": "81k9ked5s34zh13EjJt26mxw5npa485SY4UNoPi6yYLo"
}
}
Ví dụ trả về:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"block_hash": "81k9ked5s34zh13EjJt26mxw5npa485SY4UNoPi6yYLo",
"changes": [
{
"type": "account_touched",
"account_id": "lee.testnet"
},
{
"type": "contract_code_touched",
"account_id": "lee.testnet"
},
{
"type": "access_key_touched",
"account_id": "lee.testnet"
}
]
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

ví dụ cho chunk_id:

ERROR_TYPE
error.name

ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_BLOCKBlock đang được request chưa được tạo ra, hoặc nó đã được garbage-collect (dọn dẹp để tiết kiệm dung lượng trên node RPC)
 • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
 • Nếu block đã được tạo ra hơn 5 epoch trước đó, hãy thử gởi request của bạn đến một archival node
NOT_SYNCED_YETNode vẫn còn đang sync và block được request chưa có trong database
 • Chờ đến khi node sync xong
 • Gởi một request đến một node khác đã sync xong
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Các chi tiết Chunk

Trả về các chi tiết cho một chunk cụ thể. You can run a block details query to get a valid chunk hash.

Ví dụ cho block_id, shard_id:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "chunk",
"params": {"chunk_id": "EBM2qg5cGr47EjMPtH88uvmXHDHqmWPzKaQadbWhdw22"}
}

Ví dụ cho block_id, shard_id:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "chunk",
"params": {"block_id": 58934027, "shard_id": 0}
}
Ví dụ về response nhận được:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"author": "bitcat.pool.f863973.m0",
"header": {
"chunk_hash": "EBM2qg5cGr47EjMPtH88uvmXHDHqmWPzKaQadbWhdw22",
"prev_block_hash": "2yUTTubrv1gJhTUVnHXh66JG3qxStBqySoN6wzRzgdVD",
"outcome_root": "11111111111111111111111111111111",
"prev_state_root": "HqWDq3f5HJuWnsTfwZS6jdAUqDjGFSTvjhb846vV27dx",
"encoded_merkle_root": "9zYue7drR1rhfzEEoc4WUXzaYRnRNihvRoGt1BgK7Lkk",
"encoded_length": 8,
"height_created": 17821130,
"height_included": 17821130,
"shard_id": 0,
"gas_used": 0,
"gas_limit": 1000000000000000,
"rent_paid": "0",
"validator_reward": "0",
"balance_burnt": "0",
"outgoing_receipts_root": "H4Rd6SGeEBTbxkitsCdzfu9xL9HtZ2eHoPCQXUeZ6bW4",
"tx_root": "11111111111111111111111111111111",
"validator_proposals": [],
"signature": "ed25519:4iPgpYAcPztAvnRHjfpegN37Rd8dTJKCjSd1gKAPLDaLcHUySJHjexMSSfC5iJVy28vqF9VB4psz13x2nt92cbR7"
},
"transactions": [],
"receipts": []
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về bởi method chunk:

ERROR_TYPE
error.name

ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_BLOCKBlock đang được request chưa được tạo ra, hoặc nó đã được garbage-collect (dọn dẹp để tiết kiệm dung lượng trên node RPC)
 • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
 • Nếu block đã được tạo ra hơn 5 epoch trước đó, hãy thử gởi request của bạn đến một archival node
UNKNOWN_CHUNKChunk đã request không được tìm thấy trong một database
 • Kiểm tra xem chunk được request có hợp lệ không
 • Nếu chunk đã được produce hơn 5 epoch trước đó, hãy thử send request của bạn đến một archival node
INVALID_SHARD_IDshard_id đã cung cấp không tồn tại
 • Hãy cung cấp shard_id của một shard đang có sẵn
NOT_SYNCED_YETNode vẫn còn đang sync và chunk được request chưa có trong database
 • Chờ đến khi node sync xong
 • Gởi một request đến một node khác đã sync xong
REQUEST_VALIDATION_ERRORPARSE_ERRORĐã pass các argument mà JSON RPC server không thể parse được (thiếu các argument, sai format, v.v...)
 • Kiểm tra lại các argument đã pass và pass lại cho đúng
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
 • Hãy thử lại sau
 • Gởi một request đến một node khác
 • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Was this page helpful?