Nhảy đến nội dung chính

Protocol

Ví dụ:


Genesis Config

Trả về genesis config hiện tại.

  • method: EXPERIMENTAL_genesis_config
  • params: none

Ví dụ về response nhận được:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "EXPERIMENTAL_genesis_config"
}
Các kết quả cuối cùng của transaction có thể được query qua Transaction Status hoặc NEAR Explorer bằng cách sử dụng kết quả hash được trả về như ví dụ sau đây.

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"protocol_version": 29,
"genesis_time": "2020-07-31T03:39:42.911378Z",
"chain_id": "testnet",
"genesis_height": 10885359,
"num_block_producer_seats": 100,
"num_block_producer_seats_per_shard": [100],
"avg_hidden_validator_seats_per_shard": [0],
"dynamic_resharding": false,
"protocol_upgrade_stake_threshold": [4, 5],
"protocol_upgrade_num_epochs": 2,
"epoch_length": 43200,
"gas_limit": 1000000000000000,
"min_gas_price": "5000",
"max_gas_price": "10000000000000000000000",
"block_producer_kickout_threshold": 80,
"chunk_producer_kickout_threshold": 90,
"online_min_threshold": [90, 100],
"online_max_threshold": [99, 100],
"gas_price_adjustment_rate": [1, 100],
"runtime_config": {
"storage_amount_per_byte": "90949470177292823791",
"transaction_costs": {
"action_receipt_creation_config": {
"send_sir": 108059500000,
"send_not_sir": 108059500000,
"execution": 108059500000
},
"data_receipt_creation_config": {
"base_cost": {
"send_sir": 4697339419375,
"send_not_sir": 4697339419375,
"execution": 4697339419375
},
"cost_per_byte": {
"send_sir": 59357464,
"send_not_sir": 59357464,
"execution": 59357464
}
},
"action_creation_config": {
"create_account_cost": {
"send_sir": 99607375000,
"send_not_sir": 99607375000,
"execution": 99607375000
},
"deploy_contract_cost": {
"send_sir": 184765750000,
"send_not_sir": 184765750000,
"execution": 184765750000
},
"deploy_contract_cost_per_byte": {
"send_sir": 6812999,
"send_not_sir": 6812999,
"execution": 6812999
},
"function_call_cost": {
"send_sir": 2319861500000,
"send_not_sir": 2319861500000,
"execution": 2319861500000
},
"function_call_cost_per_byte": {
"send_sir": 2235934,
"send_not_sir": 2235934,
"execution": 2235934
},
"transfer_cost": {
"send_sir": 115123062500,
"send_not_sir": 115123062500,
"execution": 115123062500
},
"stake_cost": {
"send_sir": 141715687500,
"send_not_sir": 141715687500,
"execution": 102217625000
},
"add_key_cost": {
"full_access_cost": {
"send_sir": 101765125000,
"send_not_sir": 101765125000,
"execution": 101765125000
},
"function_call_cost": {
"send_sir": 102217625000,
"send_not_sir": 102217625000,
"execution": 102217625000
},
"function_call_cost_per_byte": {
"send_sir": 1925331,
"send_not_sir": 1925331,
"execution": 1925331
}
},
"delete_key_cost": {
"send_sir": 94946625000,
"send_not_sir": 94946625000,
"execution": 94946625000
},
"delete_account_cost": {
"send_sir": 147489000000,
"send_not_sir": 147489000000,
"execution": 147489000000
}
},
"storage_usage_config": {
"num_bytes_account": 100,
"num_extra_bytes_record": 40
},
"burnt_gas_reward": [3, 10],
"pessimistic_gas_price_inflation_ratio": [103, 100]
},
"wasm_config": {
"ext_costs": {
"base": 264768111,
"contract_compile_base": 35445963,
"contract_compile_bytes": 216750,
"read_memory_base": 2609863200,
"read_memory_byte": 3801333,
"write_memory_base": 2803794861,
"write_memory_byte": 2723772,
"read_register_base": 2517165186,
"read_register_byte": 98562,
"write_register_base": 2865522486,
"write_register_byte": 3801564,
"utf8_decoding_base": 3111779061,
"utf8_decoding_byte": 291580479,
"utf16_decoding_base": 3543313050,
"utf16_decoding_byte": 163577493,
"sha256_base": 4540970250,
"sha256_byte": 24117351,
"keccak256_base": 5879491275,
"keccak256_byte": 21471105,
"keccak512_base": 5811388236,
"keccak512_byte": 36649701,
"log_base": 3543313050,
"log_byte": 13198791,
"storage_write_base": 64196736000,
"storage_write_key_byte": 70482867,
"storage_write_value_byte": 31018539,
"storage_write_evicted_byte": 32117307,
"storage_read_base": 56356845750,
"storage_read_key_byte": 30952533,
"storage_read_value_byte": 5611005,
"storage_remove_base": 53473030500,
"storage_remove_key_byte": 38220384,
"storage_remove_ret_value_byte": 11531556,
"storage_has_key_base": 54039896625,
"storage_has_key_byte": 30790845,
"storage_iter_create_prefix_base": 0,
"storage_iter_create_prefix_byte": 0,
"storage_iter_create_range_base": 0,
"storage_iter_create_from_byte": 0,
"storage_iter_create_to_byte": 0,
"storage_iter_next_base": 0,
"storage_iter_next_key_byte": 0,
"storage_iter_next_value_byte": 0,
"touching_trie_node": 16101955926,
"promise_and_base": 1465013400,
"promise_and_per_promise": 5452176,
"promise_return": 560152386,
"validator_stake_base": 911834726400,
"validator_total_stake_base": 911834726400
},
"grow_mem_cost": 1,
"regular_op_cost": 3856371,
"limit_config": {
"max_gas_burnt": 200000000000000,
"max_gas_burnt_view": 200000000000000,
"max_stack_height": 16384,
"initial_memory_pages": 1024,
"max_memory_pages": 2048,
"registers_memory_limit": 1073741824,
"max_register_size": 104857600,
"max_number_registers": 100,
"max_number_logs": 100,
"max_total_log_length": 16384,
"max_total_prepaid_gas": 300000000000000,
"max_actions_per_receipt": 100,
"max_number_bytes_method_names": 2000,
"max_length_method_name": 256,
"max_arguments_length": 4194304,
"max_length_returned_data": 4194304,
"max_contract_size": 4194304,
"max_length_storage_key": 4194304,
"max_length_storage_value": 4194304,
"max_promises_per_function_call_action": 1024,
"max_number_input_data_dependencies": 128
}
},
"account_creation_config": {
"min_allowed_top_level_account_length": 0,
"registrar_account_id": "registrar"
}
},
"validators": [
{
"account_id": "node0",
"public_key": "ed25519:7PGseFbWxvYVgZ89K1uTJKYoKetWs7BJtbyXDzfbAcqX",
"amount": "1000000000000000000000000000000"
},
{
"account_id": "node1",
"public_key": "ed25519:6DSjZ8mvsRZDvFqFxo8tCKePG96omXW7eVYVSySmDk8e",
"amount": "1000000000000000000000000000000"
},
{
"account_id": "node2",
"public_key": "ed25519:GkDv7nSMS3xcqA45cpMvFmfV1o4fRF6zYo1JRR6mNqg5",
"amount": "1000000000000000000000000000000"
},
{
"account_id": "node3",
"public_key": "ed25519:ydgzeXHJ5Xyt7M1gXLxqLBW1Ejx6scNV5Nx2pxFM8su",
"amount": "1000000000000000000000000000000"
}
],
"transaction_validity_period": 86400,
"protocol_reward_rate": [1, 10],
"max_inflation_rate": [1, 20],
"total_supply": "1031467299046044096035532756810080",
"num_blocks_per_year": 31536000,
"protocol_treasury_account": "near",
"fishermen_threshold": "10000000000000000000",
"minimum_stake_divisor": 10
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Ví dụ:

ERROR_TYPE
error.name

ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
  • Hãy thử lại sau
  • Gởi một request đến một node khác
  • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết

Protocol Config

Trả về protocol config mới nhất hoặc một block cụ thể được query. Hữu ích cho việc tìm storage hiện tại và các transaction cost.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về theo loại request view_access_key_list:

{
"jsonrpc": "2.0",
"id": "dontcare",
"method": "EXPERIMENTAL_protocol_config",
"params": {
"finality": "final"
}
}
Ví dụ response nhận được:

{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"protocol_version": 45,
"genesis_time": "2020-07-31T03:39:42.911378Z",
"chain_id": "testnet",
"genesis_height": 42376888,
"num_block_producer_seats": 200,
"num_block_producer_seats_per_shard": [200],
"avg_hidden_validator_seats_per_shard": [0],
"dynamic_resharding": false,
"protocol_upgrade_stake_threshold": [4, 5],
"epoch_length": 43200,
"gas_limit": 1000000000000000,
"min_gas_price": "5000",
"max_gas_price": "10000000000000000000000",
"block_producer_kickout_threshold": 80,
"chunk_producer_kickout_threshold": 90,
"online_min_threshold": [90, 100],
"online_max_threshold": [99, 100],
"gas_price_adjustment_rate": [1, 100],
"runtime_config": {
"storage_amount_per_byte": "10000000000000000000",
"transaction_costs": {
"action_receipt_creation_config": {
"send_sir": 108059500000,
"send_not_sir": 108059500000,
"execution": 108059500000
},
"data_receipt_creation_config": {
"base_cost": {
"send_sir": 4697339419375,
"send_not_sir": 4697339419375,
"execution": 4697339419375
},
"cost_per_byte": {
"send_sir": 59357464,
"send_not_sir": 59357464,
"execution": 59357464
}
},
"action_creation_config": {
"create_account_cost": {
"send_sir": 99607375000,
"send_not_sir": 99607375000,
"execution": 99607375000
},
"deploy_contract_cost": {
"send_sir": 184765750000,
"send_not_sir": 184765750000,
"execution": 184765750000
},
"deploy_contract_cost_per_byte": {
"send_sir": 6812999,
"send_not_sir": 6812999,
"execution": 6812999
},
"function_call_cost": {
"send_sir": 2319861500000,
"send_not_sir": 2319861500000,
"execution": 2319861500000
},
"function_call_cost_per_byte": {
"send_sir": 2235934,
"send_not_sir": 2235934,
"execution": 2235934
},
"transfer_cost": {
"send_sir": 115123062500,
"send_not_sir": 115123062500,
"execution": 115123062500
},
"stake_cost": {
"send_sir": 141715687500,
"send_not_sir": 141715687500,
"execution": 102217625000
},
"add_key_cost": {
"full_access_cost": {
"send_sir": 101765125000,
"send_not_sir": 101765125000,
"execution": 101765125000
},
"function_call_cost": {
"send_sir": 102217625000,
"send_not_sir": 102217625000,
"execution": 102217625000
},
"function_call_cost_per_byte": {
"send_sir": 1925331,
"send_not_sir": 1925331,
"execution": 1925331
}
},
"delete_key_cost": {
"send_sir": 94946625000,
"send_not_sir": 94946625000,
"execution": 94946625000
},
"delete_account_cost": {
"send_sir": 147489000000,
"send_not_sir": 147489000000,
"execution": 147489000000
}
},
"storage_usage_config": {
"num_bytes_account": 100,
"num_extra_bytes_record": 40
},
"burnt_gas_reward": [3, 10],
"pessimistic_gas_price_inflation_ratio": [103, 100]
},
"wasm_config": {
"ext_costs": {
"base": 264768111,
"contract_compile_base": 35445963,
"contract_compile_bytes": 216750,
"read_memory_base": 2609863200,
"read_memory_byte": 3801333,
"write_memory_base": 2803794861,
"write_memory_byte": 2723772,
"read_register_base": 2517165186,
"read_register_byte": 98562,
"write_register_base": 2865522486,
"write_register_byte": 3801564,
"utf8_decoding_base": 3111779061,
"utf8_decoding_byte": 291580479,
"utf16_decoding_base": 3543313050,
"utf16_decoding_byte": 163577493,
"sha256_base": 4540970250,
"sha256_byte": 24117351,
"keccak256_base": 5879491275,
"keccak256_byte": 21471105,
"keccak512_base": 5811388236,
"keccak512_byte": 36649701,
"log_base": 3543313050,
"log_byte": 13198791,
"storage_write_base": 64196736000,
"storage_write_key_byte": 70482867,
"storage_write_value_byte": 31018539,
"storage_write_evicted_byte": 32117307,
"storage_read_base": 56356845750,
"storage_read_key_byte": 30952533,
"storage_read_value_byte": 5611005,
"storage_remove_base": 53473030500,
"storage_remove_key_byte": 38220384,
"storage_remove_ret_value_byte": 11531556,
"storage_has_key_base": 54039896625,
"storage_has_key_byte": 30790845,
"storage_iter_create_prefix_base": 0,
"storage_iter_create_prefix_byte": 0,
"storage_iter_create_range_base": 0,
"storage_iter_create_from_byte": 0,
"storage_iter_create_to_byte": 0,
"storage_iter_next_base": 0,
"storage_iter_next_key_byte": 0,
"storage_iter_next_value_byte": 0,
"touching_trie_node": 16101955926,
"promise_and_base": 1465013400,
"promise_and_per_promise": 5452176,
"promise_return": 560152386,
"validator_stake_base": 911834726400,
"validator_total_stake_base": 911834726400
},
"grow_mem_cost": 1,
"regular_op_cost": 3856371,
"limit_config": {
"max_gas_burnt": 200000000000000,
"max_gas_burnt_view": 200000000000000,
"max_stack_height": 16384,
"initial_memory_pages": 1024,
"max_memory_pages": 2048,
"registers_memory_limit": 1073741824,
"max_register_size": 104857600,
"max_number_registers": 100,
"max_number_logs": 100,
"max_total_log_length": 16384,
"max_total_prepaid_gas": 300000000000000,
"max_actions_per_receipt": 100,
"max_number_bytes_method_names": 2000,
"max_length_method_name": 256,
"max_arguments_length": 4194304,
"max_length_returned_data": 4194304,
"max_contract_size": 4194304,
"max_length_storage_key": 4194304,
"max_length_storage_value": 4194304,
"max_promises_per_function_call_action": 1024,
"max_number_input_data_dependencies": 128
}
},
"account_creation_config": {
"min_allowed_top_level_account_length": 0,
"registrar_account_id": "registrar"
}
},
"transaction_validity_period": 86400,
"protocol_reward_rate": [1, 10],
"max_inflation_rate": [1, 20],
"num_blocks_per_year": 31536000,
"protocol_treasury_account": "near",
"fishermen_threshold": "340282366920938463463374607431768211455",
"minimum_stake_divisor": 10
},
"id": "dontcare"
}

Sự cố nào có thể xảy ra?

Khi API request không thành công, RPC server sẽ trả về một error response được cấu trúc sẵn, với một số lượng giới hạn các error variant đã được định nghĩa rõ ràng, từ đó client code có thể handle toàn bộ các error case có thể xảy ra. Các JSON-RPC error của chúng tôi tuân theo convention verror để cấu trúc cho error response:

{
"error": {
"name": <ERROR_TYPE>,
"cause": {
"info": {..},
"name": <ERROR_CAUSE>
},
"code": -32000,
"data": String,
"message": "Server error",
},
"id": "dontcare",
"jsonrpc": "2.0"
}

Chú ý

Các field code, data, và message trong structure trên là những field kế thừa từ Verror và có thể không được dùng nữa trong tương lai. Do đó vui lòng không sử dụng chúng.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các error variant có thể được trả về bởi method EXPERIMENTAL_protocol_config:

ERROR_TYPE
error.name

ERROR_CAUSE
error.cause.name
Nguyên nhânGiải pháp
HANDLER_ERRORUNKNOWN_BLOCKBlock đang được request chưa được tạo ra, hoặc nó đã được garbage-collect (dọn dẹp để tiết kiệm dung lượng trên node RPC)
  • Kiểm tra xem block được request có hợp lệ không
  • Nếu block đã được tạo ra hơn 5 epoch trước đó, hãy thử gởi request của bạn đến một archival node
INTERNAL_ERRORINTERNAL_ERRORĐã xảy ra lỗi với chính node đó, hoặc bị overload
  • Hãy thử lại sau
  • Gởi một request đến một node khác
  • Kiểm tra error.cause.info để biết thêm chi tiết